Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:21

2019-12-19
U2019/03596/UH
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04402/UH
Malmö universitet
205 06 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Malmö universitet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Malmö universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden


Malmö universitet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet979 794
ap.1Takbelopp (ram)979 794

Villkor för anslag 2:29

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet255 672
ap.3Basresurs (ram)255 672

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet78 267
ap.26Tandvårdscentral (ram)78 267

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)340 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Malmö universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25109 478
2020-02-25109 478
2020-03-25109 478
2020-04-25109 478
2020-05-25109 478
2020-06-25109 478
2020-07-25109 478
2020-08-25109 478
2020-09-25109 478
2020-10-25109 478
2020-11-25109 478
2020-12-25109 475
Summa1 313 733
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Malmö universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:29 ap.1Takbelopp
2:30 ap.3Basresurs
2:65 ap.26Tandvårdscentral

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Tandvårdscentral

Malmö universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer