Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2019-12-19
U2014/07521/UH
U2016/02926/UH (delvis)
U2019/02262/UH (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Uppsala universitet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Uppsala universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Uppsala universitet ska anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i respektive utbildning och en sammanfattande beskrivning av hur uppdraget har genomförts.

2

Organisationsstyrning

Verksamhet på Gotland

Uppsala universitet ska bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en vetenskaplig miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Universitetet ska redovisa verksamheten på Gotland i årsredovisningen.

3

Uppdrag

1. Uppsala universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, seismologi, serbiska och turkiska. Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för dessa ämnen. 

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Uppsala universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Uppsala universitet ersätts för högst 1 067 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering
Uppsala universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

3. Uppsala universitet ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. Regeringen definierade i sin strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) vad som anses omfattas i begreppet våld mot kvinnor. Behovet av ny forskning ska kontinuerligt analyseras. Universitetet ska samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i frågor som rör den kliniska verksamheten inom området. I detta ingår att stödja driften av en nationell stödtelefon. Universitetet ska redovisa verksamheten särskilt i sin årsredovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet1 849 467
ap.1Takbelopp (ram)1 849 467

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet2 259 049
ap.6Basresurs (ram)2 241 359
ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)17 690

Villkor för anslag 2:4

ap.6 Basresurs

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2019).

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 750 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016).

Uppsala universitet bemyndigas att under 2019–2022 besluta om medlemsavgift på högst 700 000 kronor per år till KIC InnoEnergy SE (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2019).

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire (CECAM) att besluta om medlemsavgift på högst 350 000 kronor per år under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2019).

I anslaget ingår medel för ett nätverk i Europaforskning i statsvetenskap och för en årsbok om Europaforskning.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer21 866
Energi58 011
E-vetenskap29 006
Molekylär biovetenskap48 528
Politiskt viktiga regioner8 925
Säkerhet och krisberedskap12 718
Vårdforskning11 157


Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

I anslaget ingår en förstärkning av Campus Gotland på 8 253 000 kronor.

ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor

Anslagsposten ska finansiera universitetets ovan uppdrag som anges under punkten 3.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet32 432
ap.9Statlig ålderspensionsavgift (ram)32 432

Villkor för anslag 2:64

ap.9 Statlig ålderspensionsavgift

Uppsala universitet disponerar anslagsposten för statliga ålderspensionsavgifter som uppstår för utbildningsbidrag till doktorander efter särskilt beslut av regeringen. Anslaget ska finansiera samtliga statliga ålderspensionsavgifter som uppstår för utbildningsbidrag för alla doktorander med utbildningsbidrag vid universitet och högskolor. 

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet14 941
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)2 006
ap.2Internationell lärarfortbildning (ram)9 370
ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)2 565
ap.44Idébanksmedel (ram)1 000

Villkor för anslag 2:65

ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik

Medlen under anslagsposten avser verksamhet i Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik under 2020. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602/S m.fl.). Uppsala universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

ap.44 Idébanksmedel

Uppsala universitet bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2020.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandhålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet289 789
ap.1Uppsala universitet (ram)288 916
ap.15Utvecklingsmedel (ram)873

Villkor för anslag 2:66

ap.1 Uppsala universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

ap.15 Utvecklingsmedel

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Uppsala universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
ap.703 %0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.99723 %0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.440Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.103 %0
ap.150Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)800 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)282 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25367 770
2020-02-25367 770
2020-03-25367 770
2020-04-25367 770
2020-05-25367 770
2020-06-25367 770
2020-07-25367 770
2020-08-25367 770
2020-09-25367 770
2020-10-25367 770
2020-11-25367 770
2020-12-25367 776
Summa4 413 246
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Uppsala universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Takbelopp
2:4 ap.6Basresurs
2:4 ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor
2:65 ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik
2:65 ap.2Internationell lärarfortbildning
2:65 ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet
2:65 ap.44Idébanksmedel
2:66 ap.1Uppsala universitet
2:66 ap.15Utvecklingsmedel
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Universitets- och högskolerådet
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:8, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

U2014/07521/UH
U2016/02926/UH (delvis)
U2019/02262/UH (delvis)
U2019/03557/UH
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04389/UH