Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
12

2019-12-19
Fö2019/00058/ESL
Fö2019/01314/ESL(delvis)
Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:7
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:107).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:7

Officersutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan224 275
ap.1Försvarshögskolan (ram)224 275

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget får användas för att finansiera det treåriga officersprogrammet och annan grundläggande officersutbildning vid Försvarshögskolan. Vidare får anslaget finansiera forskning och utveckling m.m. inom vissa av högskolans kompetensområden. Anslaget får även användas för att finansiera kurser inom ramen för Partnerskap för fred samt viss forskning och analysstöd för regeringens behov.

1. Högst 46 475 000 kronor får användas till forskning och utveckling, övergripande ämnesansvar för officersutbildningens ämnen samt till finansiering av forskarutbildning inom officersutbildningens centrala ämnen.

2. Högst 6 514 000 kronor får användas för forskning och analysstöd inom det säkerhets- och försvarspolitiska området, av betydelse för inriktningen av totalförsvaret och krisberedskapen. Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Senast den 4 september 2020 ska Försvarshögskolan inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag avseende budgetåret 2021.

3. Högst 2 020 000 kronor får användas inom ramen för Partnerskap för fred.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:7 Officersutbildning m.m.
ap.16 7283 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2518 690
2020-02-2518 690
2020-03-2518 690
2020-04-2518 690
2020-05-2518 690
2020-06-2518 690
2020-07-2518 690
2020-08-2518 690
2020-09-2518 690
2020-10-2518 690
2020-11-2518 690
2020-12-2518 685
Summa224 275
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Vikars Per Österberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Försvarsdepartementet (ESL, MFI, MFU, RS, SUND)
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet (UH)
Förvaltningsdelegationen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret