Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2019-12-19
UD2019/18963/PLAN (delvis)
UD2019/19695/NIS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 5, bet. 2019/20:UU1, rskr. 2019/20:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet28 402
ap.2Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (ram)28 402

Villkor för anslag 1:7

ap.2 Stockholms internationella fredsforskningsinstitut

1. Anslaget får användas för forskning i freds- och konfliktfrågor, samt frågor rörande internationellt säkerhetspolitiskt samarbete och icke-spridning och nedrustning.

2. Medel utbetalas av Kammarkollegiet till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.

3. SIPRI:s årsredovisning ska redovisa hela verksamheten inklusive projektanslag från andra finansiärer. Beloppet för motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret ska anges. SIPRI ska även redovisa vilka ansträngningar institutet gjort för att söka extern finansiering på alla forskningsområden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ann Linde
Michael Perez
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, EKO, KH, PLAN, RS
Finansdepartementet, budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)