Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2019-10-10
A2019/01849/MRB
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 5:2
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Barnets rättigheter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet21 761
ap.1Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera (ram)5 000
ap.2Bidrag till myndigheter (ram)16 761
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

ap.2 Bidrag till myndigheter

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut.

8 250 000 kronor får användas av Barnombudsmannen under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:14 den 20 december 2016 (S2016/07874/FST) för att stödja kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter inom centrala verksamhetsområden, regeringsbeslut II:15 den 20 december 2016 (dnr S2016/07875/FST) för att stödja särskilt berörda statliga myndigheter i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i myndigheternas verksamhet och uppdrag nr. 1 i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2019. Uppdraget ska redovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 mars 2020 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

500 000 kronor får vardera användas av Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten för uppdrag om barnets rättigheter i enlighet med regeringsbeslut den 27 juni 2019 (Ju2019/02300/LP, Fi2019/02423/RS, Ju2019/02014/PO och Ju2019/02369/Å.

500 000 kronor får användas av Boverket för uppdrag att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i enlighet med regeringsbeslut den 12 september 2019 (Fi2019/03125/SPN).

3 500 000 kronor får användas av länsstyrelserna för uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting i enlighet med regeringsbeslut den 27 juni 2019 (A2019/01274).

1 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen för uppdrag att samverka med länsstyrelserna i deras uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting i enlighet med regeringsbeslut den 27 juni 2019 (A2019/01274/MRB och A2019/01276/MRB).

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Barnstatistik

Medlen får användas under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 15 september 2011 (dnr S2011/08072/FST) för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
5:2 Barnets rättigheter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Christopher Carlson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Socialutskottet
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Boverket