Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:13

2019-11-28
U2019/03355/UH (delvis)
U2019/03494/F
U2019/03998/UH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104, prop. 2018/19:99 utg.omr. 16, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet616 489
ap.3Tolkutbildning (ram)18 423
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)9 045
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 737
ap.10Forskningsmedel (ram)1 645
ap.11Waldorflärarutbildning (ram)10 643
ap.12Praktiknära forskning - samverkan skola och högskola (ram)30 486
ap.15Integrationssatsningar (ram)207 049
ap.17Flexibla vägar in i läraryrket (ram)12 126
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)115 663
ap.19Kulturskolekliv (ram)21 145
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)104 096
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)6 364
ap.22Utveckling av VFU i lärarutbildningen (ram)45 393
ap.29Särskild kompletterande pedagogisk utbildning (ram)29 674
ap.49Krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning (ram)0
ap.1Kvalitetssäkring (ram)0
ap.2Basanslag (ram)0
ap.6Utbyggnad av högskolan (ram)0

Villkor för anslag 2:64

ap.1 Kvalitetssäkring

ap.2 Basanslag

ap.3 Tolkutbildning

Medlen på anslagsposten avser bidrag för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Från anslagsposten får Stockholms universitet tilldelas 239 260 kronor per helårsstudent som går utbildningen under 2019 utöver ordinarie ersättningsbelopp för utbildningen. Ersättningen lämnas för utbildningens första två år. Ersättningen lämnas för maximalt 77 helårsstudenter 2019.

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Medlen utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se. 

Stockholms universitet ska senast den 5 mars och den 5 november 2019 rekvirera medel från Kammarkollegiet som ersättning för bidragsberättigade helårsstudenter under vår- respektive höstterminen 2019. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid.

Stockholms universitet ska vid samma tillfällen redovisa underlag för utbetalning av bidrag till regeringen (Utbildningsdepartementet) med uppgift om antalet bidragsberättigade helårsstudenter vid utbildningen. I samband med redovisningen ska Stockholms universitet även lämna en prognos över antalet helårsstudenter vid utbildningen för de kommande tre åren. Av prognosen ska även det kommande bidragsbehovet framgå.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2019.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot andra länder än EU/EES-länderna och Schweiz. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2019.

ap.6 Utbyggnad av högskolan

ap.10 Forskningsmedel

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 30 november 2019 utbetala 1 000 000 kronor som ett bidrag till Chalmers tekniska högskola AB. Bidraget ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna och betalas ut som engångsbelopp. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagets årsredovisning.

Kammarkollegiet ska senast under december 2019 utbetala 318 028 kronor till Chalmers tekniska högskola AB som ersättning för utgifter för arbetet med European Spallation Source ERIC.

ap.11 Waldorflärarutbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för att finansiera utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Stiftelsen Waldorflärarhögskolan. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2019. Medlen ska användas för att årligen utbilda minst 140 helårsstudenter inom lärar- eller förskollärarutbildning med waldorfinriktning. Waldorflärarhögskolan får inte ta ut avgifter av studenter för sådan utbildning för vilken ersättning utgår.

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan är redovisningsskyldig för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2019 ska lämnas senast den 22 februari 2020 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas senast den 22 februari 2020 till Kammarkollegiet. Om antalet helårsstudenter vid stiftelsen Waldorflärarhögskolan under året understiger 140 ska 76 021 kronor återbetalas för varje understigande helårsstudent.

Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,

2. antal helårsstudenter,

3. efterfrågan på högskolans utbildningar, och

4. en redogörelse för högskolans arbete med att utveckla kvaliteten i utbildningarna.

ap.12 Praktiknära forskning - samverkan skola och högskola

Kammarkollegiet ska senast under januari 2019 betala ut medel för försöksverksamhet med praktiknära forskning i enlighet med regeringsuppdrag (U2017/01129/UH) enligt nedanstående tabell:

LärosäteKronor
Uppsala universitet7 803 000
Göteborgs universitet4 878 000
Umeå universitet4 878 000
Karlstads universitet2 927 000
Totalt20 486 000

Kammarkollegiet ska senast under april 2019 betala ut ytterligare medel för försöksverksamhet med praktiknära forskning i enlighet med regeringsuppdrag (U2017/01129/UH) enligt nedanstående tabell:

LärosäteKronor
Uppsala universitet1 786 000
Göteborgs universitet2 565 000
Umeå universitet2 565 000
Karlstads universitet3 084 000
Totalt10 000 000

ap.15 Integrationssatsningar

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet sökande och antagna till utbildning som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt ovan uppdelat på antagningstermin. Av årsredovisningarna ska även framgå utbildningens upplägg och de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelad på nedlagda kostnader för planering, antagning, validering, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa: 

  1. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och
  2. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildningens gång och anledningen till detta.

Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet av sådan uppföljning samt lämna underlag för uppföljning och utvärdering av området som utförs av Universitetskanslersämbetet.

Medverkande universitet och högskolor ska bistå de lärosäten som har samordningsansvar för de kompletterande utbildningarna.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

1. Utbildningar utan samordningsansvarigt lärosäte

Kompletterande ekonomutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel kronor

Kompletterande ekonomutbildning

5

67 004

335 020

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ekonomutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildning

Antal helårsstudenter

Mälardalens högskola

Ekonom

5

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Ersättning för helårsstudenter som läser kompletterande ekonomutbildning vid Mälardalens högskola utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se. 

Mälardalens högskola ska rekvirera medel från Kammarkollegiet senast den 5 mars respektive den 15 oktober 2019. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid. Vid samma tidpunkt ska universitetet inkomma med redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid utbildningen för vilka ersättning ska erhållas uppdelat på antagningstermin. 

Av redovisningen den 15 oktober ska även framgå antalet sökande och antagna till utbildningen, uppdelat på vårtermin och hösttermin. Högskolan ska då även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöra för hur många helårsstudenter som universiteten beräknar få ersättning för. 

Kompletterande juristutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel kronor

Kompletterande juristutbildning

30

66 133

1 983 990

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk juristutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 30 helårsstudenter och fördelas per lärosäte enligt tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Göteborgs universitet


Stockholms universitet

30

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Ersättning för helårsstudenter som läser kompletterande juristutbildning vid Stockholms universitet utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se.

Stockholms universitet ska rekvirera medel från Kammarkollegiet senast den 5 mars respektive den 15 oktober 2019. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid. Vid samma tidpunkt ska universitetet inkomma med redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid utbildningen för vilka ersättning ska erhållas uppdelat på antagningstermin. 

Stockholms universitet och Göteborgs universitet ska senast den 15 oktober redovisa antalet sökande och antagna till utbildningen, uppdelat på vårtermin och höstermin. Stockholms universitet och Göteborgs universitet ska i redovisningen även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöra hur många helårsstudenter som universiteten beräknar få ersättning för. 

Kammarkollegiet ska senast under december 2019 utbetala 968 848 kronor till Stockholms universitet utöver de medel som lärosätet rekvirerat som ersättning för 14,65 ytterligare helårsstudenter. 

2. Utbildningar med samordningsansvarigt lärosäte

Samordning av kompletterande utbildningar

De universitet som anges i tabellen ska samordna utbildningsinsatserna vid de medverkande lärosätena. Kammarkollegiet ska senast under januari utbetala medel till lärosätena för samordningsarbetet i enlighet med vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildningar som lärosätet ska samordna

Medel för samordning, kronor

Uppsala universitet

Apotekare, psykolog

600 000

Göteborgs universitet

Biomedicinsk analytiker

300 000

Stockholms universitet

Lärare och förskollärare, socionom/utbildning i socialt arbete

800 000

Karolinska institutet

Läkare, sjuksköterska, tandläkare

900 000

Kungl. Tekniska högskolan

Arkitekt, ingenjör

600 000

Totalt


3 200 000

Ersättning för helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Medlen rekvireras av de samordnande lärosätena på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se.

Universiteten ska inom ramen för sitt samordningsansvar rekvirera medel från Kammarkollegiet senast den 5 mars respektive den 15 oktober 2019. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid.  Vid samma tidpunkt ska universiteten inkomma med redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte för vilka ersättning ska erhållas uppdelat på antagningstermin. För den kompletterande lärar- och förskollärarutbildningen gäller att rekvisition samt redovisning ska inkomma senast den 4 april respektive den 15 oktober.

Av redovisningarna den 15 oktober ska även framgå antalet sökande och antagna till utbildningen, uppdelat på vårtermin och hösttermin på respektive lärosäte. Samtliga medverkande universitet ska då även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöra för hur många helårsstudenter som universiteten beräknar få ersättning för. 

Kompletterande lärar- och förskollärarutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande lärar- och förskollärarutbildning

550

99 102

54 506 100

Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk lärar- och förskollärarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till högst 550 helårsstudenter per år.

Kammarkollegiet ska senast under december 2019 utbetala medel utöver de medel som lärosätena rekvirerat som ersättning för totalt 16,82 ytterligare helårsstudenter i enlighet med vad som anges i tabellen.

LärosäteBeräknat antal helårsstudenterkronor
Göteborgs universitet3,00297 306
Linköpings universitet1,78176 402
Malmö universitet2,67264 602
Stockholms universitet8,10802 726
Umeå universitet0,4342 614
Örebro universitet0,8483 246
Totalt16,821 666 896

Kompletterande hälso- och sjukvårdsutbildningar

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande barnmorskeutbildning

15

151 829

2 277 435

Kompletterande fysioterapeututbildning

20

151 829

3 036 580

Kompletterande läkarutbildning

125

260 113

32 514 125

Kompletterande sjuksköterskeutbildning

125

144 474

18 059 250

Kompletterande tandläkarutbildning

46

377 399

17 360 354

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen. 

Kammarkollegiet ska senast under december 2019 utbetala 433 422 kronor till Karolinska institutet utöver de medel som lärosätet rekvirerat som ersättning för 3 ytterligare helårsstudenter inom kompletterande sjuksköterskeutbildning.

Lärosäte

Utbildning

Antal helårsstudenter

Lunds universitet

Läkare

20

Göteborgs universitet

Läkare

Sjuksköterska

Tandläkare

20

25

20

Umeå universitet

Läkare

45

Linköpings universitet

Läkare

20

Karolinska institutet

Barnmorska

Fysioterapeut

Läkare

Sjuksköterska

Tandläkare

15

20

20

25

16

Luleå tekniska universitet

Sjuksköterska

25

Linnéuniversitetet

Sjuksköterska

25

Malmö universitet

Tandläkare

10

Högskolan i Gävle

Sjuksköterska

25

Kompletterande biomedicinsk analytikerutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande biomedicinsk analytikerutbildning

75

206 166

15 462 450

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk biomedicinsk analytikerutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet

15

Göteborgs universitet

20

Linköpings universitet

20

Högskolan Kristianstad

20

Kompletterande apotekarutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande apotekarutbildning

105

154 624

16 235 520

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk apotekarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet*

75

Göteborgs universitet

30

* Uppsala universitet har även möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk receptarieutbildning inom ramen för det angivna antalet helårsstudenter.

Kammarkollegiet ska senast under december 2019 utbetala 360 274 kronor till Göteborgs universitet utöver de medel som lärosätet rekvirerat som ersättning för 2,33 ytterligare helårsstudenter. 

Kompletterande psykologutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande psykologutbildning

70

201 012

14 070 840

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk psykologutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet

25

Lunds universitet

25

Umeå universitet

20

Kompletterande socionomutbildning/utbildning i socialt arbete

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande socionomutbildning/ utbildning i socialt arbete

60

97 929

5 875 740

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk socionomutbildning/utbildning i socialt arbete enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Göteborgs universitet

20

Stockholms universitet

15

Umeå universitet

10

Malmö universitet

15

Kompletterande arkitekt- respektive ingenjörsutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande arkitektutbildning

40

175 241

7 009 640

Kompletterande ingenjörsutbildning

105

128 854

13 529 670

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk arkitektutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ingenjörsutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildning

Antal helårsstudenter

Lunds universitet

Ingenjör

25

Kungl. Tekniska högskolan

Arkitekt

Ingenjör

35

70

Chalmers tekniska högskola AB

Arkitekt

Ingenjör

5

10

ap.17 Flexibla vägar in i läraryrket

Medlen avser satsning på projekt som skapar fler vägar in i lärar- och förskolläraryrkena.

Kammarkollegiet ska senast under januari 2019 utbetala medel för att utveckla poänggivande kompetensutveckling och flexibla utbildningsvägar i enlighet med regeringsuppdrag (U2018/03202/UH). Medel ska utbetalas i enlighet med vad som anges i nedanstående tabeller: 

Poänggivande kompetensutveckling

kronor

Göteborgs universitet

500 000

Stockholms universitet

500 000

Umeå universitet

1 000 000

Linköpings universitet

500 000

Karlstads universitet

500 000

Malmö universitet

500 000

Högskolan Dalarna

500 000

Totalt

4 000 000

Flexibla utbildningsvägar

kronor

Göteborgs universitet

1 000 000

Stockholms universitet

1 000 000

Umeå universitet

2 000 000

Linköpings universitet

1 000 000

Karlstads universitet

1 000 000

Malmö universitet

1 000 000

Högskolan Dalarna

1 000 000

Totalt

8 000 000

ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare

Medlen avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare och förskollärare enligt förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen. Utbildningarna ska enligt regeringens uppdrag anordnas av Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Malmö universitet (U2011/03713/UH). Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna sådan högskoleutbildning för vidareutbildning som avses i ovan nämnda förordning.

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Medlen utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se.

Umeå universitet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 15 maj respektive den 4 november  rekvirera medel från Kammarkollegiet som ersättning för registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte för vilka ersättning ska lämnas. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid. Umeå universitet ska vid samma tillfällen redovisa detta underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). 

Denna satsning berättigar lärosätena till en ersättning med 86 563 kronor per helårsstudent. De studenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Totalt kan ersättning utbetals för högst 1 220 helårsstudenter.

Som ersättning för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/03713/UH) ska Kammarkollegiet under januari engångsvis utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

  • Göteborgs universitet 1 153 750 kronor,
  • Stockholms universitet 2 537 500 kronor,
  • Umeå universitet 1 841 250 kronor,
  • Linköpings universitet 1 010 000 kronor,
  • Karlstads universitet 1 000 625 kronor,
  • Malmö universitet 1 103 125 kronor, 
  • Högskolan Dalarna 798 750 kronor, och
  • Stiftelsen Högskolan i Jönköping 555 000.

Totalt 10 000 000 kronor

Kammarkollegiet ska utbetala resterande medel från anslagsposten mot rekvisition under 2019.

ap.19 Kulturskolekliv

Medlen avser satsning på kulturskolekliv.

Kammarkollegiet ska senast under januari 2019 utbetala 2 023 000 kronor till Statens kulturråd för kulturskolekliv i enlighet med regeringsuppdrag (U2018/00410/UH).

Särskilda medel till Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet och Stockholms konstnärliga högskola

Kammarkollegiet ska senast under januari 2019 betala ut medel enligt följande:

Lunds universitet4 553 000 kronor
Göteborgs universitet4 553 000 kronor
Umeå universitet4 553 000 kronor
Stockholms universitet1 821 000 kronor
Stockholms konstnärliga högskola1 821 000 kronor

Medlen ska användas till att ge eller utveckla utbildning som omfattar högst 90 högskolepoäng av relevans för kulturskolan. Medlen avser en särskild satsning på utbildning utöver de utbildningar av relevans för kulturskolan som ges inom ordinarie takbelopp. De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Lärosätena ska senast den 15 oktober 2019 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). I underlaget ska lärosätena redovisa en prognos för antalet helårsstudenter inom ramen för satsningen 2020–2021 samt beräknade kostnader per helårsstudent. En utgångspunkt för den beräknade kostnaden är att den till minst 50 procent ska motsvara ersättningsbeloppet för utbildningsområdet Undervisning (budgetpropositionen för 2019, utg.omr. 16, avsnitt 9.2). 

Lärosätena ska i sina årsredovisningar redogöra för hur medlen har använts, inklusive vilka utbildningar som har utvecklats eller bedrivits samt antalet helårsstudenter som har deltagit inom ramen för satsningen. Lärosätena ska vidare redogöra för samarbete med kulturskolan och med andra lärosäten, utveckling av distansundervisning, validering och andra åtgärder som vidtagits för att öka tillgången till och bredda utbudet av utbildning av relevans för kulturskolan.

Särskilt bidrag till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut 


Kammarkollegiet ska senast under januari 2019 betala ut 1 821 000 kronor till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) som ersättning för helårsstudenter inom satsningen på ett kulturskolekliv samt för utvecklingsmedel för utbildning som omfattar högst 90 högskolepoäng av relevans för kulturskolan.

För den utbildning som SMI anordnar inom ramen för satsningen under 2019 ska bidrag utgå med 149 987 kronor per helårsstudent. De helårsstudenter som ersättningen inom ramen för satsningen avser ska inte räknas in i helårsstudenter för vilka regeringen årligen lämnar bidrag till SMI i enlighet med regleringsbrev avseende anslaget 2:63 inom utgiftsområde 16, ap. 7.

SMI ska senast den 15 oktober 2019 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). I underlaget ska SMI redovisa en prognos för antalet helårsstudenter inom ramen för satsningen 2020–2021 samt beräknade kostnader per helårsstudent. En utgångspunkt för den beräknade kostnaden är att den till minst 50 procent ska motsvara ersättningsbeloppet för utbildningsområdet Undervisning (budgetpropositionen för 2019, utg.omr. 16, avsnitt 9.2).

SMI ska senast den 1 mars 2020 redovisa hur bidraget för 2019 har använts, inklusive vilka utbildningar som har utvecklats eller bedrivits samt antalet helårsstudenter som har deltagit inom ramen för satsningen. SMI ska vidare redogöra för samarbete med kulturskolan och med universitet och högskolor, utveckling av distansundervisning, validering och andra åtgärder som vidtagits för att öka tillgången till och bredda utbudet av utbildning av relevans för kulturskolan.

ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

Medel för innovationskontor

Kammarkollegiet ska utbetala medel enligt tabellen nedan senast 30 mars 2019 för perioden den 1 januari – den 31 december.

Lärosäte

Grundbelopp (tkr)

Belopp baserat på volym (tkr)

Belopp för stöd till högskolor (tkr)**

Belopp för prestation (tkr)

Belopp att utbetala (tkr)

Uppsala universitet

2 002

3 2341 8023 939

10 976

Lunds universitet

2 002

3 6202 4023 939

11 963

Umeå universitet

2 002

1 5876011 969

6 159

Linköpings universitet

2 002

1 6136012 954

7 170

Karolinska institutet

2 002

3 2496012 954

8 806

Kungl. Tekniska högskolan

2 002

2 2823 0034 923

12 210

Chalmers tekniska högskola

2 002

1 6553 6031 969

9 229

Mittuniversitetet*

2 002

1 5526014 923

9 077

Stockholms universitet

2 002

2 357601985

5 944

Göteborgs universitet

2 002

2 593601985

6 180

Sveriges lantbruksuniversitet

2 002

1 1006012 954

6 656

Luleå tekniska universitet

2 002

7346013 939

7 275

Malmö universitet

2 002

44800

2 450

* Medlen ska användas för ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet.

**Uppsala universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. Lunds universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola. Kungl. Tekniska högskolan erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Handelshögskolan i Stockholm, Mälardalens högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan och Södertörns högskola. Chalmers tekniska högskola AB erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Stiftelsen Högskolan i Jönköping och Högskolan i Skövde. Övriga universitet förutom Malmö universitet erhåller medel för att stödja högskolor som inte är listade ovan eller för att bygga upp expertkompetens i ett område som sedan kan erbjudas till andra innovationskontor.

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska senast under januari 2018 utbetala 1 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser medverkan i ASEM-DUO under 2019. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2019 redovisa hur medlen har använts.

2. Kammarkollegiet ska senast under januari 2019 utbetala 300 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB. Medlen avser ett kontor för CDIO-initiative (Conceive — Design — Implement — Operate). CDIO-initiative utgör ett globalt nätverk för utveckling av ingenjörsutbildningen. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2019 ska lämnas senast den 1 mars 2020 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2020.

3. Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 1 december 2019 utbetala 300 000 kronor som ett engångsbelopp till Ekonomistyrningsverket. Medlen ska användas för uppdraget om att föreslå en metod som möjliggör för sådana universitet och högskolor som är värdar för forskningsinfrastruktur att ta ut avgifter för nyttjande av denna (U2019/01905/UH).

ap.22 Utveckling av VFU i lärarutbildningen

Regeringen har 2014 beslutat förordningen (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar.

Kammarkollegiet ska senast under januari 2019 utbetala medel som ersättning för deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar under 2019 enligt nedanstående tabell:

LärosäteKronor
Chalmers tekniska högskola AB148 793
Högskolan Dalarna3 279 515
Göteborgs universitet5 188 516
Högskolan i Halmstad1 970 745
Stiftelsen Högskolan i Jönköping1 981 880
Karlstads universitet1 036 489
Linköpings universitet1 400 879
Linnéuniversitetet1 463 635
Luleå tekniska universitet1 981 880
Malmö universitet5 855 553
Mittuniversitetet3 279 515
Mälardalens högskola5 032 638
Södertörns högskola2 004 148
Umeå universitet3 557 869
Örebro universitet3 205 624
Totalt41 387 679

Kammarkollegiet ska senast under januari 2019 utbetala 4 005 259 kronor till Stockholms universitet. Medlen ska användas för en försöksverksamhet med särskilt utvalda skolor för verksamhetsförlagd utbildning, s.k. VFU-skolor, i syfte att höja kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningsdel. 

Försöksverksamheten ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt av Stockholms universitet. Stockholms universitet ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om verksamheten och i årsredovisningen redogöra för verksamheten och viktigare erfarenheter av densamma.

ap.29 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterande ämnen och teknik.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala 12 000 000 kronor till organisationen Teach for Sweden för arbete med att bl.a. rekrytera studenter till sådan försöksverksamhet. Medlen ska rekvireras senast den 30 november 2019. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Teach for Sweden ska redovisa hur många kandidater som rekryterats samt hur många helårsstudenter som går i utbildning i samarbete med Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad jämfört med 2018. Det ska även redovisas vilka overhead-kostnader (OH-kostnader) organisationen har för dessa helårsstudenter. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2019 ska lämnas senast den 28 februari 2020 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 28 februari 2020.

Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad har möjlighet att anordna försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med organisationen Teach for Sweden för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterande ämnen, teknik och språk. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 98 741 kronor per helårsstudent. Utbildningarna ska sammanlagt riktas till högst 117 helårsstudenter. 

Lärosätena ska senast den 5 november 2019 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel. De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätena ska i årsredovisningen för 2019 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska senast under januari 2019 utbetala 4 808 000 kronor till Göteborgs universitet för arbetet under 2019 med att öka rekryteringen av lärare i matematik, naturvetenskap, språk, estetiska ämnen och slöjd i projektet Brobyggaren. Göteborgs universitet ska i årsredovisningen för 2019 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska senast under januari 2019 utbetala 783 000 kronor till Högskolan i Halmstad för arbetet under 2019 med att öka rekryteringen av lärare i matematik och naturvetenskap i projektet Ämnesdidaktisk KPU. Högskolan i Halmstad ska i årsredovisningen för 2019 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Försöksverksamheterna kommer att utvärderas.

ap.49 Krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.60Inget0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.1503 %0
ap.1703 %0
ap.1803 %0
ap.1903 %0
ap.2003 %0
ap.2124 4633 %0
ap.2203 %0
ap.2903 %0
ap.4903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Ekonomistyrningsverket
Riksdagen, utbildningsutskottet
Statliga universitet och högskolor
Riksgäldskontoret