Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2019-09-19
Fi2019/03205/KO
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 18, bet. 2018/19:CU1, rskr. 2018/19:81).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla för anslaget Bidrag till miljömärkning av produkter. Ändringen innebär att endast 3 874 000 kronor tills vidare ska betalas ut för 2019.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:5

Bidrag till miljömärkning av produkter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 374
ap.3Det nordiska miljömärkningssystemet och EU:s miljömärkningssystem (ram)3 874
ap.1Till Regeringskansliets disposition (ram)500

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Till Regeringskansliets disposition

Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

ap.3 Det nordiska miljömärkningssystemet och EU:s miljömärkningssystem

Medlen får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter och vid behov till information om märkningen.

Kammarkollegiet ska betala ut 3 874 000 kronor till Miljömärkning Sverige AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.10Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1, SFÖ och SSA
Miljö- och energidepartementet/KE och SS
Näringsdepartementet/BSÄ och KSR
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Miljömärkning Sverige AB