Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2019-07-04
S2019/03053/FS
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Box 6183
102 33 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Upplysningstjänst för vården

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska redovisa arbetet med en upplysningstjänst dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget på området.

Internationella kunskapsöversikter och utvärderingar

SBU ska redovisa myndighetens arbete med att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter samt medicinska och sociala utvärderingar.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och SBU rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Nya och återkommande uppdrag

Underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer

SBU ska ta fram underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2019. SBU får för genomförandet använda 3 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Utveckling av det nationella Health Technology Assessment-nätverket

SBU ska arbeta med att bygga upp det nationella Health Technology Assessment (HTA)-nätverket vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2020. SBU får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Moderna beredskapsjobb i staten

SBU ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare anvisning från Statskontoret.

Kunskapsläget avseende psykisk ohälsa

SBU ska vid förfrågan från Socialstyrelsen lämna underlag angående de regeringsuppdrag Socialstyrelsen har inom området psykisk ohälsa samt angående egeninitierade initiativ inom området psykisk ohälsa. SBU får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet under 2019 till SBU engångsvis efter rekvisition. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Utvärdering av metoder för diagnostik av förlossningsrädsla och förlossningsskador samt metoder för gott bemötande och effektiv information

SBU får i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för diagnostik av förlossningsrädsla och förlossningsskador. SBU ska även utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för gott bemötande och effektiv information från vården innan och efter förlossning utifrån utfallen livskvalitet, upplevelser och erfarenheter. Det är viktigt att beakta att det finns särskilt utsatta grupper vid utvärderingen av metoder för gott bemötande och effektiv information. Utvärderingen ska även omfatta etiska och sociala aspekter för de båda frågeställningarna. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2021. SBU får för uppdragens genomförande använda 700 000 kronor 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Utvärdering av metoder för att behandla förlossningsrädsla, psykisk ohälsa under graviditet och metoder för prevention av postpartum depression

SBU får i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för att behandla förlossningsrädsla, psykisk ohälsa under graviditet och metoder för prevention av postpartumdepression.  Det är viktigt att beakta att det finns särskilt utsatta grupper med skilda behov. Utvärderingen ska även omfatta hälsoekonomiska, etiska och sociala aspekter för frågeställningen. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2021. SBU får för uppdragens genomförande använda 700 000 kronor 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Analys av viktiga patientrelaterade utfallsmått inom området förlossningsvård

SBU får i uppdrag att analysera vilka patientrelaterade utfallsmått som är viktiga enligt patienter, anhöriga och vårdpersonal. Analysen omfattar bl.a. en genomgång av internationell litteratur, internationell inventering genom nätverk, samt validering med brukare i svensk kontext. Utifrån detta ska SBU ta fram och resonera kring vilka utfallsmått som är viktiga utifrån patientens perspektiv, varför de är det och på vilka sätt de är viktiga. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2020. SBU får för uppdragens genomförande använda 800 000 kronor 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Uppdrag att utvärdera metoder för att behandla och rehabilitera personer med fibromyalgi

SBU får i uppdrag att utvärdera metoder för behandling och rehabilitering av personer med fibromyalgi. Fibromyalgi är en komplex smärtsjukdom som oftast drabbar kvinnor. Tillståndet kännetecknas av långvarig, utbredd smärta, ömhet, sömnstörning och trötthet som kan orsaka olika fysiska, sociala och kognitiva nedsättningar. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2019 och slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2021. SBU får för uppdragens genomförande använda 700 000 kronor 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Uppdrag att utvärdera komplexa långvariga smärttillstånd

SBU får i uppdrag att utvärdera komplexa interventioner vid komplexa långvariga smärttillstånd. Andelen kvinnor är i majoritet i flertalet långvariga smärttillstånd. Det är inte alltid möjligt att eliminera eller lindra långvarig smärta. Istället behövs verktyg för att hantera och leva med tillståndet. Ofta handlar det om flera samtidiga insatser med inslag av fysioterapi, psykoterapi och medicinsk vetenskap. Regeringen anser att det finns ett behov av att utvärdera de interventioner som används vid långvariga smärttillstånd. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2019 och slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2021. SBU får för uppdragens genomförande använda 700 000 kronor 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Kunskapsöversikt könsdysfori

SBU får i uppdrag att genomföra en systematisk kunskapsöversikt över det vetenskapliga underlaget för utredning av diagnos och behandling av barn och unga med könsdysfori och vad som är känt om långtidseffekter på fysisk och psykisk hälsa avseende vård och behandling. I uppdraget ingår att samla den kunskap som finns om orsakerna till den ökningen av antalet barn och unga som i höginkomstländer vänder sig till vården för utredning av könsdysfori. SBU får även i uppdrag att identifiera kunskapsluckor inom området könsdysfori hos barn och unga. I uppdraget ingår att beakta eventuella skillnader som kan finnas beroende på vilket kön som personen tilldelats vid födseln. Uppdraget ska utgå från befintlig kunskap såsom Socialstyrelsens kunskapsstöd för vård och behandling av barn och unga med könsdysfori och behovet av att komplettera kunskapsunderlaget i syfte att främja hög kvalité och likvärdighet i den specialiserade vården. Genomgången ska beakta såväl sociala som medicinska aspekter. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Socialstyrelsen. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 20 december 2019. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Tidigare givna, pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapportering
Utveckling av Health Technology Assessment - nätverketRegleringsbrev 182019-01-31
Uppdrag att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänstenRegeringsbeslut S2018/1952/FST (delvis)2019-02-22
Kunskapsläget avseende vård av ätstörningarRegleringsbrev 2018Rapporteras till Socialstyrelsen
Behandlingsmetoder i öppenvård för unga lagöverträdareRegeringsbeslut S2018/00535/FSTRapporteras till Socialstyrelsen
Prioritering av kunskapsluckor gällande förlossningsskadorRegeringsbeslut S2018/04192/FS2019-04-15
Kartlägga kunskapsläget för smärttillstånd hos kvinnorRegeringsbeslut S2018/02498/FS2019-05-01
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019–2020Regeringsbeslut A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 2019-04-01, 2020-04-01, 2021-01-15

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2019–2020Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 2019-04-01, 2020-04-01, 2021-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018Regeringsbeslut A2016/00216/A, A2017/00238/ARedovisning till Statskontoret 2019-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016-2018Regeringsbeslut
Fi2016/00386/ESA
Redovisning till Statskontoret 2019-01-15

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering83 526
ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (ram)83 526

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
ap.12 5053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-256 961
2019-02-256 961
2019-03-256 961
2019-04-256 961
2019-05-256 961
2019-06-256 961
2019-07-256 961
2019-08-256 961
2019-09-256 961
2019-10-256 961
2019-11-256 961
2019-12-256 955
Summa83 526
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Nela Söder
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Folkhälsomyndigheten
Forte
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Socialstyrelsen
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting