Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2019-09-12
UD2019/13903/FH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:7

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.1AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning (ram)0

Villkor för anslag 2:7

ap.1 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret