Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2019-09-05
I2019/01845/US
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Transportstyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Transportstyrelsens resultatredovisning ska vara indelad i verksamhetskategorier baserat på myndighetens huvuduppgifter, dvs. regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning, och eventuellt andra delområden som myndigheten bedömer som relevanta ur ett uppföljningsperspektiv. För respektive verksamhetskategori ska de totala kostnaderna och verksamhetens finansiering framgå. Vidare ska det så långt möjligt framgå i vilken utsträckning myndighetens prestationer har bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen. Redovisningen av verksamhetskategorierna ska vara möjlig att aggregera till en helhetsbild av myndighetens verksamhet.

Transportstyrelsen ska redovisa genomförandet av insatser enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Av redovisningen ska särskilt framgå antal leverantörer av samhällsviktiga tjänster som anmält sig till myndigheten, om föreskrifter om säkerhetsåtgärder för den aktuella sektorn meddelats samt antal tillsyner som utförts, inklusive antal åtgärdsförelägganden och sanktionsavgifter som beslutats.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Transportstyrelsen ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

2. Åtgärder för en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring

Transportstyrelsen ska redovisa användningen och förväntat resultat av de medel om 44,5 miljoner kronor som för 2019 har avsatts på anslaget 1:12 Transportstyrelsen, anslagsposten 3 Avgiftsbelagd verksamhet för en riktad it-satsning för en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring. Transportstyrelsen ska även redovisa hur myndigheten planerar att använda de medel om 37,5 miljoner kronor respektive 25,5 miljoner kronor som föreslagits för samma ändamål 2020–2021. Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget i samband med årsredovisningen.

3. Prioritering i arbetet med civilt försvar

Transportstyrelsen ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats. 

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK).

4. Moderna beredskapsjobb

Transportstyrelsen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt ifrån arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

5. Intern styrning

Transportstyrelsen ska redovisa hur arbetet med att säkerställa den centrala styrningen och processen för intern styrning och kontroll framskrider. Fokus ska läggas på väsentliga åtgärder. Vidare ska myndigheten redovisa vilka resultat som uppnåtts.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Transportstyrelsens pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:12

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen2 188 567
ap.3Avgiftsbelagd verksamhet (ram)1 473 597
ap.4Skattefinansierad verksamhet (ram)714 970

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Avgiftsbelagd verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

Minst 44,5 miljoner kronor ska användas för åtgärder som syftar till en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring.

ap.4 Skattefinansierad verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter. Anslagsposten får även användas för utgifter förknippade med Transportstyrelsens uppbörd av andra skatter än trängselskatt samt administration av bonus till klimatbonusbilar.

Från anslagsposten får Transportstyrelsen disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Transportstyrelsen ska betala 332 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:12 Transportstyrelsen
ap.344 3283 %0
ap.421 3293 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:12 Transportstyrelsen
ap.5ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)410 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)140 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25182 381
2019-02-25182 381
2019-03-25182 381
2019-04-25182 381
2019-05-25182 381
2019-06-25182 381
2019-07-25182 381
2019-08-25182 381
2019-09-25182 381
2019-10-25182 381
2019-11-25182 381
2019-12-25182 376
Summa2 188 567
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.3Avgiftsbelagd verksamhet
1:12 ap.4Skattefinansierad verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Tillsyn flygtrafiktjänst-22 43216 00032 00026 0006 000-432
Adm. GAS-systemet005 5005 50000
Adm. felparkeringsavgifter0025 00025 00000
Adm. infrastrukturavgifter007 0007 00000
Summa-22 43216 00069 50063 5006 000-432
Avgiftsfinansierade transfereringar
GAS-46 88562 000912 000882 00030 00045 115
CNS0069 00069 00000
Medlemsavgift Eurocontrol00125 000125 00000
Infrastrukturavgifter Motala0015 00015 00000
Infrastrukturavgifter Sundsvall0042 00042 00000
Försäljning personliga skyltar0015 00015 00000
Summa-46 88562 0001 178 0001 148 00030 00045 115
Uppdragsverksamhet
Informationsuttag17 335-13 00075 00076 000-1 0003 335
Övriga uppdrag13 2021 00016 00011 0005 00019 202
Summa30 537-12 00091 00087 0004 00022 537
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet med krav på full kostnadstäckning
Vägtrafik2534213 090-134 0001 165 0001 266 000-101 000-21 910
Järnväg253413 6076 00062 00063 000-1 00018 607
Sjöfart253416 817-2 00019 00022 000-3 00011 817
Luftfart253413 36516 000111 000106 0005 00034 365
Summa256 879-114 0001 357 0001 457 000-100 00042 879
Offentligrättslig verksamhet utan krav på full kostnadstäckning
Vägtrafik2534-10 659-2 000000-12 659
Järnväg2534-15 534-3 00004 000-4 000-22 534
Sjöfart2534-9 641-15 00048 00053 000-5 000-29 641
Luftfart2534-18 669-11 00019 00033 000-14 000-43 669
Summa-54 503-31 00067 00090 000-23 000-108 503
Intäkter som inte motsvaras av verksamhetskostnader inom Transportstyrelsen
Överskott undervägsavgifter25340010 00010 00000
Felparkeringsavgifter26240060 00060 00000
Rest- och dröjsmålsavgifter27110079 00079 00000
Överlastavgifter2714006 0006 00000
Överträdelser kör- och vilotider27140039 90039 90000
Överträdelser cabotage27140010010000
Summa00195 000195 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättsliga avgifter vägtrafik

Inkomster från den försäljning av personliga fordonsskyltar som Transportstyrelsen bedriver enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister motsvarande utgifter för handläggning av ärenden om sådana fordonsskyltar ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen. Resterande inkomster ska kvartalsvis föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Inkomster från felparkeringsavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift får disponeras av myndigheten för utgifter förknippade med verksamheten avseende avgiftsupptaget. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter.

Inkomster från infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster, inklusive inkomster från försenings- och tilläggsavgifter, ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Offentligrättsliga avgifter luftfart

Det överskott som har ackumulerats från avgiftssystemet för undervägsavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Jessica Spångberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, SAM och internrevisionen
Socialdepartementet, SF
Finansdepartementet, BA, ESA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret