Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2019-06-27
S2019/02876/RS(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:5
5 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111, prop. 2018/19:99 utg.omr. 9, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet28 419 000
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)28 419 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

I januari 2018 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2018 (dnr S2018/00564/FS). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i januari 2019 avseende kostnader i november 2018 i enlighet med bilaga 1.

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2018 (dnr S2018/00564/FS) utbetala bidrag i februari 2019 avseende kostnader i december 2018 i enlighet med bilaga 2. Enligt överenskommelsen ska staten och landstingen dela på återbäringen som genererats av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och landsting ingått inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel år 2018. Utbetalningen av bidrag har därför i bilaga 2 justerats ner med det belopp som prognostiseras som statens andel av besparingsbeloppet. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i februari.

Den 25 januari 2019 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2019 (dnr S2019/00307/FS). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i mars och april 2019 avseende kostnader i januari och februari 2019 i enlighet med bilaga 3, kolumn Utbetalning mars (kr) respektive Utbetalning april (kr). Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i respektive månad. Som en följd av vinst- och förlustdelningsmodellen i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2018 (dnr S2018/00564/FS) har bidraget som ska utbetalas i mars ökat i enlighet med bilaga 3, kolumn Justering mars förlustdelning hep C (kr).

Regeringen beslutar att avsätta 10 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:6 från den 24 januari 2019 (dnr S2019/00307/FS) angående statens bidrag till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna m.m. 2019. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2019 för ersättning till E-hälsomyndigheten för kostnader för drift och utveckling av befintliga system för sortiments- och leveransinformation för dosdispenserade läkemedel (SOL-tjänsterna). Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga 4.

I enlighet med överenskommelsen för 2019 (dnr S2019/00307/FS) ska Kammarkollegiet utbetala bidrag till landstingen den första vardagen i varje månad med början i maj i enlighet med bilaga 5. I enlighet med 2018 års överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. (dnr S2018/00564/FS) har utbetalningen i maj slutjusterats för statens andel av återbäringen av 2018 års sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och landsting ingått inom ramen för TLV:s ärendehandläggning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2833 670Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Almina Kalkan
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting och Gotlands kommun