Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 8

2019-06-27
N2019/02248/BSÄ
N2019/02200/SSS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100, prop. 2018/19:99 utg.omr. 24, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:17

Kapitalinsatser i statliga ägda företag (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet151 000
ap.2Kapitalinsatser i statligt ägda företag (ram)151 000

Villkor för anslag 1:17

ap.2 Kapitalinsatser i statligt ägda företag

Medlen får användas först efter beslut av regeringen för kapitalinsatser i statligt ägda företag samt utgifter i samband med förvärv eller bildande av aktiebolag för ny eller befintlig statlig företagsverksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Tomi Lakkonen
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Socialdepartementet, SF
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Apotek Produktion & Laboratorier AB