Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 9

2019-06-27
Fi2019/02423/RS(delvis)
Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114, prop. 2018/19:99 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla för Statistiska centralbyrån. Ändringen innebär en minskning av disponibla anslagsmedel med anledning av riksdagens beslut om propositionen Vårändringsbudget för 2019.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statistiska centralbyrån.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra uppdrag utifrån olika användares behov, öka möjligheterna att utnyttja det statistiska material och den statistiska kompetens som finns inom myndigheten.

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar.

Förståelsen för och tolkningen av statistiska resultat och samband ska underlättas.

Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska. 

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten beslutar är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för allmänheten, företagare och andra berörda.

Myndigheten ska redovisa

  1. vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten till och användbarheten av statistiken samt åtgärder för att öka förståelsen av statistiska resultat och samband, 
  2. vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten av statistiskt material för forskningsändamål, 
  3. företags och andra uppgiftspliktiga organisationers kostnader för uppgiftslämnandet, 
  4. produktivitetsutvecklingen,    
  5. allmänhetens förtroende för myndigheten,   
  6. kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten, och    
  7. bidrag från EU.

Vid myndighetens återrapportering av resultat och resultatindikatorer i årsredovisningen ska, i den utsträckning som det är möjligt, upp till tioåriga tidsserier eftersträvas. 

Samordning av statistik

Myndighetens samordning av den officiella statistiken ska stärka systemet för den officiella statistiken och därmed bidra till god kvalitet i och ökad användbarhet av den officiella statistiken. Myndighetens samordning av utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik ska genomföras så att den bidrar till att upprätthålla förtroendet för statistiken.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska lämna information till större användare av statistik samt ge dem möjlighet att lämna synpunkter innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Prognoser

1. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

- den 17 januari,
- den 15 februari,
- den 2 maj,
- den 29 juli, och
- den 25 oktober 2019.

Arbetsplan över den anslagsfinansierade verksamheten

2. Myndigheten ska senast den 31 januari 2019 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten för 2019. Arbetsplanen ska omfatta planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Planen ska även redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras.

Uppgifter om tillgänglighet och könsuppdelning m.m.

3. Myndigheten ska lämna uppgifter om tillgänglighet och könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om
den officiella statistiken. Uppföljningen av könsuppdelningen av statistiken ska ha två syften: dels förmedla resultaten av uppföljningen, dels redovisa bakomliggande orsaker till att statistiken inte alltid redovisas könsuppdelad. Omfattningen av uppföljningen och återrapporteringen till de statistikansvariga myndigheterna beslutas av myndigheten, utifrån dess erfarenheter från tidigare genomförda
uppföljningar av könsuppdelning av statistiken.

Mikromaterial

4. Myndigheten ska leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

Nationalräkenskaperna och Arbetskraftsundersökningarna

5. Myndigheten ska leverera data från nationalräkenskaperna och arbetskraftsundersökningarna till Konjunkturinstitutet på den överenskomna detaljnivå och i det format som är anpassat till Regeringskansliets (Finansdepartementets) behov. Samråd ska ske med Konjunkturinstitutet om formerna för dataleveranserna.

Arbetskostnadsindex (RAM)

6. Myndigheten ska redovisa arbetskostnadsindex (RAM) till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 februari 2019.

Statistik om det civila samhället

7. Myndigheten ska ta fram statistik om det civila samhället. Grunduppdraget är att ta fram och redovisa statistik utifrån FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om icke vinstdrivande organisationer. Samordning och utveckling av berörda statistikdatabaser bör i den utsträckning som det är lämpligt ske i syfte att förbättra underlaget för statistiken. Utöver satelliträkenskaper ska myndigheten redovisa statistik som beskriver den ekonomiska relationen mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer samt statistik som beskriver befolkningens deltagande i det civila samhället. Myndigheten ska under 2019 publicera den senaste statistiken om det civila samhället. Redovisningen av uppdraget, inklusive ekonomisk redovisning, ska göras i samband med årsredovisningen för 2019.

Studie om valdeltagande

8. Regeringen har i januari 2018 gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att genomföra en studie om valdeltagandet i de allmänna valen 2018 och det svenska valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019 (Ku2018/00101/D). För det fortsatta arbetet med studien får Statistiska centralbyrån använda högst 800 000 kronor för 2019 från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 11 Demokrati – del till Kammarkollegiet, under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Statistiska centralbyrån ska engångsvis rekvirera medlen från Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2019. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) vid två olika tillfällen. Redovisningen ska lämnas i form av två rapporter, som ska innehålla analys och statistiska uppgifter med tillhörande kommentarer. En delredovisning om valdeltagandet i de allmänna valen 2018 ska lämnas senast den 28 juni 2019 och en slutredovisning ska lämnas senast den 26 juni 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2020.

Moderna beredskapsjobb i staten

9. Myndigheten ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån566 759
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)566 759

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Anslagsposten får användas för att finansiera Statistiska centralbyråns förvaltningsutgifter.

Kostnaderna för EU-anpassningen av statistiken ska finansieras inom anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.117 0323 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)139 200
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)51 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2547 313
2019-02-2547 313
2019-03-2547 313
2019-04-2547 313
2019-05-2547 313
2019-06-2547 313
2019-07-2547 146
2019-08-2547 146
2019-09-2547 146
2019-10-2547 146
2019-11-2547 146
2019-12-2547 151
Summa566 759
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Staten uppdragsgivare-27 300500339 000336 0003 000-23 800
Övriga uppdragsgivare42 400-3 500120 000130 000-10 00028 900
Tjänsteexport3 000080 00080 800-8002 200
Summa18 100-3 000539 000546 800-7 8007 300
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Jonas Iversen
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och EA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret