Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2019-06-27
Ju2019/02300/LP (delvis)
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Kriminalvården
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73, prop. 2018/19:99 utg.omr. 4, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Kriminalvården.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Kriminalvården bidra till en sådan utveckling.

Kriminalvårdens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kriminalvården ska i bilaga redovisa en sammanställning över de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens analysunderlag. En särskild redovisning ska göras avseende klienter under 21 år.

Återfallsförebyggnde arbete

Kriminalvården ska redovisa hur myndighetens återfallsförebyggande arbete, inklusive samverkan med andra aktörer, har bedrivits.

Säkerhet

Kriminalvården ska redovisa hur myndigheten har förvaltat och utvecklat sin förmåga att leva upp till kraven på en väl anpassad säkerhet.

Mänskliga rättigheter

Kriminalvården ska redovisa resultatet av myndighetens fortsatta arbete med att utveckla och utöka de isoleringsbrytande åtgärderna för klienter i häkte. Kriminalvården ska även redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att efterkomma rekommendationer som berör myndigheten och som antagits av internationella granskningsorgan gällande efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Intern tillsyn

Kriminalvården ska redovisa hur myndighetens arbete med intern tillsyn har bedrivits under året. Av redovisningen ska framgå över vilka områden tillsyn har utövats, hur myndigheten har tagit om hand de brister som har konstaterats och hur åtgärderna bedöms stärka rättssäkerheten för enskilda.

Överförande av straffverkställighet

Kriminalvården ska redovisa hur myndigheten har bidragit till ett effektivt förfarande avseende överförande av straffverkställighet.

Internationell civil krishantering

Kriminalvården ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet i enlighet med Sveriges nationella handlingsplan på området.

Statsbidrag

Kriminalvården ska redovisa vilka organisationer som mottagit statsbidrag från myndigheten under 2019, inklusive bidragsbeloppet till varje organisation.

Jämställdhetsintegering

Kriminalvården ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

3

Uppdrag

Prognoser

Kriminalvården ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen.

17 januari
15 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar.

Kriminalvården ska vid varje prognostillfälle redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel, på kort och på lång sikt. Redovisningen ska innefatta vilka konsekvenserna blir för verksamheten och myndighetens ekonomi till följd av dessa åtgärder. Kriminalvården ska också kontinuerligt följa upp och analysera resultatet av åtgärderna och redovisa detta till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. Prognoskommentarer lämnas även i särskild bilaga till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Prognoserna ska även avse utgiftsområde 7 anslag 1:1 samt utgiftsområde 8 anslag 1:7.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Kriminalvården ska tillsammans med övriga RIF-myndigheter fortsätta arbetet med att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2018/04521) som berörda myndigheter har redovisat till regeringen. Uppdraget och realiserade nyttor ska redovisas gemensamt av berörda myndigheter till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020. Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2019 till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa planerade gemensamma utvecklingsinsatser under 2020 och dess planerade nyttohemtagning.

Förbättrad statistik avseende häktningar och restriktioner

Kriminalvården ska bistå Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten med de uppgifter som respektive myndighet behöver för att i årsredovisningarna kunna redovisa statistik över häktningstider och användandet av restriktioner.

Moderna beredskapsjobb i staten

Kriminalvården ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare anvisning från Statskontoret.

Pågående uppdrag

1. Rättsväsendets informationsförsörjning

Kriminalvården fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att arbeta med rättsväsendets informationsförsörjning, bedriva en förstudie avseende digital bevisning samt identifiera relevanta meddelandeflöden riktade till brottsutsatta som kan anslutas till Mina meddelanden. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

2. Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet

Med stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå) ska Kriminalvården i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning i samband med de budgetunderlag som lämnas 2019. Redovisningen ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

3. Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Kriminalvården har tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt i uppdrag att, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, i norra Stockholm genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål (Ju2017/08090/DOM). Försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2019.

4. Utvecklat arbete mot våldsbejakande extremism

Kriminalvården har i uppdrag att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten (Ju2016/06988/KRIM och Ju2017/08663/KRIM). Uppdragen ska delredovisas senast den 2 april 2019. Slutredovisning ska lämnas senast den 2 april 2020.

5. Försöksverksamhet med inslussningsprogram

Kriminalvården har i uppdrag att förbereda och inrätta försöksverksamhet med inslussningsprogram (Ju2018/02430/KRIM). Försöksverksamheten ska vara möjlig att starta senast den 1 januari 2019 och pågå till och med den 30 juni 2020.

6. Praktikplatser för nyanlända arbetssökande respektive arbetssökande med funktionsnedsättning

Kriminalvården har i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande (Fi2016/00386/ESA, Fi/2018/01701/ESA) respektive arbetssökande personer med funktionsnedsättning (A2016/00216/A, A2017/00238/A, A2018/00925/A) från Arbetsförmedlingen för praktik. Redovisningar ska lämnas till Statskontoret den 15 januari 2019, 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

7. Återfallsförebyggande arbete för personer dömda för våldsbrott mot närstående respektive hedersrelaterade brott

Kriminalvården har i uppdrag att utveckla myndighetens återfallsförebyggande arbete för personer dömda för våldsbrott mot närstående (S2018/04674/JÄM). I uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för att inom ramen för myndighetens verksamhet bedriva återfallsförebyggande arbete för personer dömda för hedersrelaterade brott. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2020 och slutredovisas senast den 31 mars 2021.

Analys av ökad beläggning i häkte och anstalt

Kriminalvården ska identifiera och analysera orsaker som har bidragit till att beläggningen i häkte och anstalt har ökat sedan hösten 2018. Redovisningen ska, så långt det är möjligt, ge förklaringar till de förändringar som har skett. Kriminalvården ska vid behov inhämta uppgifter från övriga berörda myndigheter i rättsväsendet samt Migrationsverket och i övrigt samråda med dessa myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 29 november 2019. 

Praktisk tillämpning av barnkonventionen

Kriminalvården ska identifiera vilka behov myndigheten har av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde och utifrån en analys av behoven vidta åtgärder för att möta dessa. Inom ramen för uppdraget ska Kriminalvården vid behov ta stöd av Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST). Under arbetets gång ska Kriminalvården samråda med andra relevanta myndigheter som t.ex. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Statens institutionsstyrelse och Migrationsverket. Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2020 och redovisas senast den 31 mars 2021 till regeringen (Justitiedepartementet). Av slutredovisningen ska framgå vilka behov som har identifierats samt vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller planerar att vidta för att ta om hand om behoven. Vid delredovisningen ska Kriminalvården redogöra för resultatet av arbetet dittills. 

Kriminalvården får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor 2019 från anslaget 5:2 Barnens rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet.  Redovisningen ska referera till det diarienummer som detta beslut har. För 2020 beräknar regeringen 500 000 kronor för Kriminalvårdens genomförande av uppdraget.

Ytterligare insatser i arbetet mot hedersrelaterat våld

Kriminalvården ska inom ramen för det pågående regeringsuppdraget om insatser för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott (S2018/04674/JÄM) ytterligare stärka det pågående arbetet kring insatser för dömda för hedersrelaterade brott. Kriminalvården får för genomförandet använda högst ytterligare 1 000 000 kronor 2019. 

Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:6

Kriminalvården (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården9 346 540
ap.1Kriminalvården (ram)9 346 540

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården, för bidrag till Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund, för ersättning åt ledamöter med flera i övervakningsnämnderna samt för övervakare, biträdande övervakare och förtroendemän.

2. Från anslaget får högst 15 000 000 kronor användas för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. 

3. Kriminalvården ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kriminalvården ska betala 30 440 150 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kriminalvården
ap.1270 3463 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 569 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)850 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25750 962
2019-02-25750 962
2019-03-25750 962
2019-04-25750 962
2019-05-25750 962
2019-06-25750 962
2019-07-25806 795
2019-08-25806 795
2019-09-25806 795
2019-10-25806 795
2019-11-25806 795
2019-12-25806 793
Summa9 346 540
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kriminalvården

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Arbetsdrift0-30 000118 200150 000-31 800-61 800
Terapiverksamhet/Praktisk arbetsträning03 1004 90004 9008 000
Tjänsteexport000000
Summa0-26 900123 100150 000-26 900-53 800
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet/praktisk arbetsträning

För arbetsdriften gäller att direkta kostnader ska till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna. För terapiverksamheten/den praktiska arbetsträningen gäller att avgifterna ska delfinansiera verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet/praktisk arbetsträning

Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften och terapiverksamheten/den praktiska arbetsträningen. Inkomsterna från arbetsdriften och terapiverksamheten/den praktiska arbetsträningen får disponeras av Kriminalvården och ska redovisas mot anslaget 1:6 Kriminalvården.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras110 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras2 800
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter för dömda som verkställer fängelsestraff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll ska inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till Brottsofferfonden.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Helena Lundberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statens institutionsstyrelse
Statskontoret
Åklagarmyndigheten
Övervakningsnämnderna