Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2019-06-13
Ku2019/01150/CSM
Ku2019/01248/CSM
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 206
351 05 Växjö
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:Kru1, rskr. 2018/19:95).

Med ändring av tidigare beslutat regleringsbrev den 20 december 2018 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

1

Mål och återrapporteringskrav

POLITIKEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET

Myndigheten ska under 2019 återrapportera om sitt fortsatta arbeta med det förstärkta kunskapsuppdraget på anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn. I detta ingår att återrapportera om hur myndigheten arbetat med:

– kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och samordning i myndighetsnätverket och

– kunskapsstöd till civila samhället om det offentliga regelverket gällande organisationsformer, bidrag m.m. enligt förordningen (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

JÄMSTÄLLDHET

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

UNGDOMSPOLITIK

 1. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (U2018/00951/UF) stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet
  (Kulturdepartementet) om uppdragets genomförande. En redovisning av uppdragets inledande del ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 april 2019 och en slutredovisning ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 december 2021.
 2. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (U2018/02972/UF) under 2018 fördela medel och följa upp satsningen på stöd till fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet. Med ändring av vad som angivits i tidigare beslut beträffande återbetalning ska återbetalning ske senast den 1 maj 2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen
  (Kulturdepartementet) senast den 6 maj 2019.
 3. Myndigheten ska fortsätta arbetet med att genomföra en undersökning av ungdomars attityder och värderingar. Denna undersökning bör liksom de tidigare attityd- och värderingsstudier som myndigheten har genomfört omfatta attityder och värderingar när det gäller livsåskådningsfrågor, demokrati, utbildning, arbete, kultur, fritid och hälsa. Resultatet ska redovisas uppdelat på ålder och kön. Studiens resultat ska slutredovisas till regeringen
  (Kulturdepartementet) senast den 1 september 2019.
 4. Myndigheten ska, senast den 1 mars 2020, lämna en sammanfattande redogörelse till regeringen (Kulturdepartementet) för den verksamhet som utbetalade bidrag enligt förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar har använts till, de ungas erfarenheter av verksamheten och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte.
 5. Myndigheten ska vara nationellt kontor för den Europeiska solidaritetskåren.
 6. Myndigheten ska delta i ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY). Myndigheten ska bidra till genomförandet av ordförandeskapet i JWGY 2017–2019.
 7. Myndigheten ska under perioden 2018–2020 vara förvaltningsorgan för ordförandeskapsprojektet Nabo som inleddes i samband med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

POLITIKEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET

 1. Myndigheten ska fördela bidrag för studier om det civila samhället i samarbete med myndighetens vetenskapliga beredningsgrupp. Myndigheten ska redovisa de studier som fått medel från myndigheten. Myndigheten disponerar för ändamålet 4 058 000 kronor enligt regleringsbrev för 2019 avseende anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn, ap.6 Studier inom identifierade behovsområden, inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
 2. Myndigheten ska betala ut 7 200 000 kronor för verksamhet inom ramen för Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) (Ku2018/00152/D). Myndigheten ska besluta om vilka riktlinjer och villkor som ska gälla för utbetalning och redovisning av medlen. Myndigheten disponerar för ändamålet medel enligt regleringsbrev för 2019 avseende anslag 13:5 Insatser inom ideella sektorn, inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
 3. Myndighetens rapport om civila samhällets villkor ska utarbetas i samråd med representanter från det civila samhället. Uppföljningsrapporten ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet ) senast den 21 maj 2019.

DEMOKRATI

 1. Myndigheten ska genomföra skolval 2019, riktat till gymnasieelever och elever i grundskolans årskurs 7–9 i samband med Europaparlamentsvalet 2019. Särskild vikt ska läggas vid att tillgängliggöra skolval för skolor i socioekonomiskt svaga områden. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera genomförandet av skolval 2019. För genomförandet av uppdraget får myndigheten disponera 5 500 000 kronor för 2019 från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.4 Valdeltagande – skolval 2019, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Beloppet inkluderar utgifter för valsedlar och administrativa kostnader. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2020. Vid genomförandet av skolval 2019 ska myndigheten samråda med Valmyndigheten och Statens skolverk samt med andra relevanta aktörer inom det civila samhällets organisationer.
 2. Myndigheten ska fördela stöd till organisationer inom det civila samhället och till kommuner som genomför verksamhet i syfte att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019. Verksamheten ska inriktas mot befolkningsgrupper som röstar i mindre utsträckning än övriga röstberättigade samt mot socioekonomiskt svaga områden med lågt valdeltagande i tidigare val. Myndigheten ska ta fram anvisningar för fördelning av stödet. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera fördelningen av stödet. För genomförandet av uppdraget får myndigheten disponera 6 000 000 kronor för 2019 från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.9 Valdeltagande – stöd till organisationer och kommuner, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Av dessa medel får myndigheten använda högst
  900 000 kronor för administrativa kostnader. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 april 2020.
 3. Myndigheten ska genomföra utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska unionen. För uppdraget får myndigheten disponera 2 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta anslag 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, ap.4 EU-information – del till MUCF, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 1. Myndigheten ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, integrera ett hbtq-perspektiv i den ordinarie verksamheten och vidta de insatser som myndigheten bedömer lämpliga. Dessa insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Statens skolverk. För att underlätta samarbetet utses årligen en sammankallande myndighet. Under 2019 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande myndighet. Myndigheten (MUCF) ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Myndigheten ska lämna en redovisning med en bedömning av uppnådda resultat och effekter. Redovisningen ska lämnas i samband med årsredovisningen för 2019. Redovisningen ska utgå från regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
 2. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (Ku2016/01669/DISK) utföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. För uppdragets genomförande får myndigheten disponera högst 1 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. ap.10 Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. 
 3. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (Ku2016/01243/DISK) under 2016–2019 genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, däribland arbetet för romsk inkludering. I uppdraget ingår även att fördela stöd enligt förordningen (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer. För uppdraget får myndigheten disponera totalt 3 100 000 kronor, varav minst
  1 900 000 kronor ska fördelas i bidrag, enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, ap.10 Organisering inom det civila samhället, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

JÄMSTÄLLDHET

 1. Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslut den 19 juli 2018 (S2016/02759/JÄM) genomföra förstärkta informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet riktade till unga nyanlända och unga asylsökande. För uppdragets genomförande under 2019 får myndigheten använda högst 7 000 000 kronor inklusive den del MUCF ska betala till Inera AB för förvaltande av den digitala plattformen Youmo.se. Kostnaderna ska belasta anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till MUCF, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Med ändring av vad som angivits i tidigare beslut beträffande redovisning ska en delredovisning av uppdraget ske senast den 30 mars 2019 och den 30 mars 2020 till regeringen (Socialdepartementet med kopia till Kulturdepartementet). Uppdraget som helhet ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2021.

UPPDRAG ENLIGT FÖRORDNING

Ungdomspolitik

 1. För utgifter med anledning av förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer se vidare under anslag 12:2, ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer och ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Redovisningen av fördelningen av bidrag ska utöver vad som anges i 29 § i förordningen innehålla uppgifter om vilka ideella organisationer som får organisationsbidrag respektive vilka organisationer som får projektbidrag. Redovisningen ska också innehålla en samlad uppställning av antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Demokrati

 1. För utgifter med anledning av förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund får myndigheten disponera högst 18 905 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Etableringsåtgärder, ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
 2. För utgifter med anledning av förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin får myndigheten disponera högst 15 000 000 kronor, varav högst 1 500 000 kronor får användas för administrativa kostnader, enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.15 Värna demokratin, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. I prövningen av bidraget ska synpunkter inhämtas från Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet (Brå).
 3. För utgifter med anledning av förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet får myndigheten disponera 6 600 000 kronor, varav högst 600 000 kronor får användas för administration av bidraget, enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.21 Förordning för att motverka hot och hat i det offentliga samtalet, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Mänskliga rättigheter

 1. För utgifter med anledning av förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering får myndigheten disponera högst 29 000 000 kronor, varav högst 1 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader, enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Myndigheten ska senast den 1 juni 2019 lämna en redovisning av hur bidraget använts samt om möjligt redovisa bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.
 2. För utgifter med anledning av förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans får myndigheten disponera högst 14 320 000 kronor, varav högst 320 000 kronor får användas för administration, enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. ap.1 Stöd för verksamheter som motverkar rasism och liknande former av intolerans, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
 3. För utgifter med anledning av förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med gränsöverskridande identitet eller uttryck får myndigheten disponera högst 9 298 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

ÖVRIGA UPPDRAG

Övergripande styrning

 1. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (U2017/03456/UF) genomföra en lokalisering av myndigheten från Stockholm till Växjö där myndigheten ska ha sitt säte. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2019 till regeringen (Kulturdepartementet).
 2. Myndigheten ska redovisa det fortsatta arbetet med att utveckla myndighetens bidragshantering mot bakgrund av de förslag som Statskontoret redovisat i rapporten Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2017:13 (U2017/03808/UF). Redovisning ska ske till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 september 2019.

Brottsförebyggande arbete

 1. Det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (skr. 2016/17:126) ska följas upp och myndigheten ska därför redovisa insatser som har genomförts eller påbörjats sedan 2017 och som på kort eller lång sikt kan ha betydelse för programmets strategiska målsättningar. Myndigheten ska även, i den utsträckning detta är möjligt, bedöma eventuella effekter av genomfört arbete. Redovisningen ska vara regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Kulturdepartementet) tillhanda senast den 1 september 2019.

Praktisk tillämpning av barnkonventionen

 1. Myndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som identifierats och hur dessa kan tas om hand inom myndighetens verksamhet. Myndigheten ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Arbetsmarknadspolitiska insatser

 1. Myndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.
 2. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (A2018/00925/A) fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. Redovisning av uppdraget ska ske till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.
 3. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (Fi2018/01701/ESA) fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m. Redovisning av uppdraget ska ske till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.
 4. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (A2016/00216/A, A2017/00238/A) ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m. Redovisning av uppdraget ska ske till Statskontoret den 15 januari 2019.
 5. Myndigheten ska enligt regeringsbeslut (Fi2016/00386/ESA) ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m. Redovisning av uppdraget ska ske till Statskontoret den 15 januari 2019.

PROGNOSER

Myndigheten ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar, såväl inom utgiftsområde 17 som inom övriga utgiftsområden, redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas senast den

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor42 061
ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)42 061

Villkor för anslag 12:1

ap.1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Anslagsposten får användas för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors förvaltningsutgifter.

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet6 300
ap.5 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer (ram)5 800
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor237 140
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)72 000
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)3 800
ap.7Bidrag till internationellt ungdomssamarbete (ram)160
ap.12Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (ram)161 180

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Medel under anslagsposten får användas för organisationsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2019 ska redovisas mot anslag.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Medel under anslagsposten ska användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+ Ungdomsfrågor och Europeiska solidaritetskåren. I genomförandet av uppdraget avseende Erasmus+ Ungdomsfrågor ska myndigheten samarbeta med Universitets- och högskolerådet. Myndigheten ska även säkerställa att det sker en internrevision av EU-programmen Erasmus+ Ungdomsfrågor och Europeiska solidaritetskåren.

ap.5 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter med anledning av nationell och internationell verksamhet. Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala högst 5 800 000 kronor till LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. För 2019 får LSU använda högst 700 000 kronor för europeiskt samarbete inklusive samordning av den strukturerade dialogen inom ramen för det ungdomspolitiska samarbetet i EU. Medlen får rekvireras senast den 29 november 2019. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. LSU ska senast den 31 mars 2020 lämna en redovisning till regeringen (Kulturdepartementet) av vad medlen använts till och redovisa effekter i förhållande till syftet med stödet. Till redovisningen ska revisors granskning av verksamheten bifogas.

ap.7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

Medel under anslagsposten får användas för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY). 

ap.8 Forskning om ungdom

Medel under anslagsposten ska användas för stöd till och insatser för forskning om ungdomar. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala högst 500 000 kronor till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Rådet ska senast den 31 mars 2019 respektive den 31 mars 2020 till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) redovisa insatserna som genomförts på ungdomsforskningens område under 2018 respektive 2019. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020.

ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå

Medel under anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade medel under 2019 ska redovisas mot anslag.

Myndigheten ska fördela 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna. Medlen ska komma organisationernas medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga verksamhet till del.

Myndigheten ska utlysa och fördela 21 180 000 kronor som projektbidrag för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Stödet ska även fördelas till nya organisationer och verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller lokalnivå och som inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag från statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor31 000
ap.1Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)9 500
ap.3MUCF Unga som varken arbetar eller studerar (ram)21 500
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.2Särskilda insatser - till Kammarkollegiet (ram)500
ap.4Unga som varken arbetar eller studerar (ram)3 500

Villkor för anslag 12:3

ap.1 Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Medel under anslagsposten ska användas för särskilda insatser inom ungdomspolitiken.

Medel på posten får användas för följande uppdrag:

 • genomföra och redovisa åtgärder avseende utveckling av bidragshanteringen,
 • stödja aktörer, särskilt kommuner, som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar,
 • stödja den öppna fritidsverksamheten,
 • genomföra en attityd- och värderingsstudie,
 • verka för att ett ungdomsperspektiv integreras i relevanta statliga myndigheters verksamhet samt stödja utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och landsting,
 • genomföra satsningar med koppling till EU-kommissionens prioritering vad gäller unga migranter och flyktingar.

ap.2 Särskilda insatser - till Kammarkollegiet

Medel under anslagsposten ska användas för särskilda insatser inom ungdomspolitiken.

Av anslagsposten får 500 000 kronor användas av Landsrådet Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) i enlighet med regeringens beslut den 13 juni 2019 (Ku2019/01150/CSM). Verksamheten ska bestå i att samordna ungdomsrörelsen i framtagande av ett nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram. LSU ska ta fram ett underlag till regeringen med en beskrivning av barn- och ungdomsorganisationers behov samt en analys av hur regeringens ungdomspolitik kan utvecklas. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 november 2019. LSU ska lämna en delredovisning till regeringen (Kulturdepartementet), bestående av det efterfrågade underlaget, senast den 31 december 2019. LSU ska senast den 31 mars 2020 inkomma med en slutrapport till Kammarkollegiet med kopia till regeringen (Kulturdepartementet). I rapporten ska det ingå en redogörelse för vad bidraget använts till. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast samma dag.


4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ap.11 2613 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.120Inget0
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.172 00072 000

2020
ap.12140 000140 000

2020
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-253 505
2019-02-253 505
2019-03-253 505
2019-04-253 505
2019-05-253 505
2019-06-253 505
2019-07-253 505
2019-08-253 505
2019-09-253 505
2019-10-253 505
2019-11-253 505
2019-12-253 506
Summa42 061
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Matilda Wärmark
Kopia till

Statsrådsberedningen/EU, REV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Kammarkollegiet
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer