Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2019-05-23
S2019/02502/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:6
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet8 770 310
ap.1Professionsmiljarden (ram)1 000 000
ap.3Kroniska och långvariga sjukdomar (ram)28 500
ap.4Tillgänglighet (ram)40 000
ap.5Kvalitetsregister (ram)80 000
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)2 250
ap.7Personalsatsning (ram)2 000 000
ap.8Swecare (ram)2 500
ap.9Patientmiljarden (ram)1 000 000
ap.10Barnhälsovård (ram)137 000
ap.12Ersättning för sterilisering vid könsbyte (ram)0
ap.15Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård (ram)60 000
ap.16Åtgärder för en bättre cancervård (ram)452 000
ap.17Livmoderhalscancerscreening (ram)141 000
ap.18God vård och folkhälsa (ram)138 460
ap.19Ersättning till talidomidskadade i vissa fall (ram)0
ap.21Läkemedel och miljö (ram)5 000
ap.22Totalförsvarsöverenskommelse (ram)40 000
ap.23Insatser i primärvården för kvinnors hälsa (ram)130 000
ap.25Ersättning till narkolepsidrabbade (ram)2 600
ap.26Ersättning till steriliserade i vissa fall (ram)0
ap.29Ordnat införande och strukturerad uppföljning (ram)40 000
ap.33Förlossningsvård och kvinnors hälsa (ram)1 400 000
ap.36Nationell läkemedelslista (ram)71 000
ap.38Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården (ram)1 500 000
ap.39Specialistsjuksköterskeutbildning (ram)400 000
ap.40Jämlik sjukvård (ram)100 000
Disponeras av Socialstyrelsen128 415
ap.2Bidrag inom folkhälsoområdet (ram)3 450
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)365
ap.20Prioriteringscentrum (ram)3 500
ap.24Bidrag för främjandet av utveckling av idéburen vård och omsorg (ram)3 000
ap.28Till Socialstyrelsens disposition (ram)56 100
ap.30Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen (ram)14 000
ap.41Statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum (ram)48 000
Disponeras av Försäkringskassan8 309
ap.27Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning (ram)309
ap.37Smittbärarpenning (ram)8 000
Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.11Forskning inom farmaci (ram)4 000
Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket20 000
ap.32Apotek (ram)20 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten18 252
ap.31Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten (ram)17 500
ap.34Ersättning vid ingripanden för att förhindra spridning av smittsam sjukdom (ram)752

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Professionsmiljarden

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 9 mars 2017 (dnr S2017/01565/FS) angående uppdrag att följa överenskommelsen om bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt ingått för åren 2017-2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04992/FS) angående uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

Universitetskanslerämbetet får använda 1 600 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04992/FS) angående uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

Länsstyrelsen i Stockholms län får använda 2 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 22 juni 2017 (dnr S2017/03737/FS) angående uppdrag om att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning från land utanför EU/EES eller Schweiz. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

Länsstyrelsen i Stockholms län får använda ytterligare 2 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 22 juni 2017 (dnr S2017/03737/FS) angående uppdrag om att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning från land utanför EU/EES eller Schweiz. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

7 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende E-hälsomyndigheten för arbete med upprätthållande av funktioner för e-recept över landsgränser.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen angående vidareutveckling av det webbaserade stödet för digital verksamhetsutveckling i vården med särskilt fokus på det juridiska stödet för dokumentation som myndigheten utvecklat tillsammans med E-hälsomyndigheten.

1 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regeringsbeslut I:6 från den 28 mars 2019 (dnr S2019/01519/FS) om att göra en analys av den informationshantering som behöver ske i Sverige rörande elektroniska patientjournaler inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU, det s.k. patientrörlighetsdirektivet.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Bidrag inom folkhälsoområdet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, för arbete med att främja en god hälsa i befolkningen samt stöd till efterlevande. 

ap.3 Kroniska och långvariga sjukdomar

Socialstyrelsen får använda 15 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07515/FS) för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga kroniska sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:12 från den 18 december 2017 (dnr S2017/07302/RS) om att ta fram och utvärdera nationella kunskapsstöd för psoriasis och epilepsi. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen för att fördela statsbidrag till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

Regeringen beslutar att avsätta 10 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02386/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019 för stärkt nationell struktur samt stärkt nationell samordning på området sällsynta diagnoser. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.4 Tillgänglighet

E-hälsomyndigheten får använda 17 000 000 kronor under 2019 för utveckling och förvaltning av digitala tjänster som riktas mot den enskilde. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.5 Kvalitetsregister

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

Medlen ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet.

Av medlen ska 235 000 US-dollar utbetalas av Kammarkollegiet till observatoriet, engångsvis efter rekvisition från observatoriet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019.

ap.7 Personalsatsning

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.8 Swecare

2 500 000 kronor har tilldelats Swecare för dess verksamhet 2019 i regeringsbeslut I:1 från den 4 april 2019 (dnr S2019/01650/EIS).

ap.9 Patientmiljarden

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.10 Barnhälsovård

Folkhälsomyndigheten får använda 5 500 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:17 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03919/FS) för att förbättra barns skydd mot smittsamma sjukdomar 2018–2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 10 Barnhälsovård.

Socialstyrelsen för använda 3 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut 1:4 från den 1 februari 2018 (dnr S2018/00723/FS) för att följa, analysera och stödja överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 10 Barnhälsovård.

Folkhälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 1 februari 2018 (dnr S2018/00722/FS) för att följa och stödja genomförandet av överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 10 Barnhälsovård.

Regeringen beslutar att avsätta 122 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02386/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019 för att öka tillgängligheten i barnhälsovården. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.11 Forskning inom farmaci

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet och ska användas för forskning inom farmaci. Inriktningen bör vara förbättrad läkemedelsanvändning i samhället. 

ap.12 Ersättning för sterilisering vid könsbyte

Medlen disponeras av Kammarkollegiet för utbetalningar i enlighet med lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall.

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI.

ap.15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård

Läkemedelsverket får använda 3 600 000 kronor under 2019 för utökad tillsyn inom det medicintekniska området till följd av de kommande medicinteknikförordningarna [förordning (EU) nr 2017/745 om medicintekniska produkter och förordning (EU) nr 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik]. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 13 400 000 kronor under 2019 för att kunna bistå den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) med anledning av att Storbritannien kommer att lämna den Europeiska unionen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 1 000 000 kronor under 2019 för sin tillsyn av systemstöd i vården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 200 000 kronor under 2019 för verkets tillsyn enligt förordningen (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 6 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 18 december 2017 (dnr S2017/07302/RS) för försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 2 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 28 september 2017 (dnr S2017/05331/FS) angående uppdrag att följa genomförandet av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1 januari 2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 1 200 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 17 maj 2018 (dnr S2018/03082/FS) för uppdrag att analysera hur digital teknik kan användas inom cancervården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Folkhälsomyndigheten får använda 1 500 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04991/FS) för att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Regeringen beslutar, i enlighet med ansökan, att bevilja Leading Health Care 500 000 kronor för att i enlighet med beslut S2018/01230/FS genomföra en genomlysning av modellen värdebaserad vård utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. Medlen får användas under 2019. Medlen ska utbetalas från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård för budgetåret 2019. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition hos Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2019. Leading Health Care ska senast den 31 mars 2020 lämna en slutrapport till Kammarkollegiet. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet i samband med slutrapporten, dock senast den 31 mars 2020.

3 600 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Läkemedelsverket angående samordning och uppföljning av den nationella läkemedelsstrategin.

Regeringen beslutar att avsätta 2 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02386/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019 för att stödja utvecklingsinsatser inom ramen för Nationell kompetensgrupp Strama. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.16 Åtgärder för en bättre cancervård

3 000 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regeringsbeslut I:5 från den 7 mars 2019 (dnr S2019/01115/FS) för att följa upp cancerläkemedel och andra läkemedel i klinisk vardag.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.17 Livmoderhalscancerscreening

141 000 000 kronor har tilldelats landstingen i regeringsbeslut I:7 från den 2 maj 2019 (dnr S2019/02112/FS) för livmoderhalscancerscreening.

ap.18 God vård och folkhälsa

Bidrag till myndigheter

Läkemedelsverket får använda 20 500 000 kronor under 2019 för kommande arbetsuppgifter som ansvarig myndighet för anmälda organ inom det medicintekniska området enligt de kommande medicinteknikförordningarna [förordning (EU) nr 2017/745 om medicintekniska produkter och förordning (EU) nr 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik]. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 3 000 000 kronor under 2019 för att förbereda för och handlägga de ärenden som inkommer till myndigheten med anledning av de förslag som lämnades i proposition 2017/18:91 Vissa ändringar i läkemedelslagen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 1 500 000 kronor under 2019 för finansiering av arbetet med tillsyn av tatueringsfärger. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelverket får använda 600 000 kronor under 2019 för förvaltning av substansregistret. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 2 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:14 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03916/FS) angående uppdrag om utvecklad uppföljning inom hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 1 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04688/FS) angående uppdrag att ta fram underlag till nationellt program för samordning av ledarskap i hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Naturhistoriska riksmuseet får använda 1 300 000 kronor under 2019 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Naturhistoriska riksmuseet för genomförande av polleninsamling, pollenanalyser samt framtagande av pollenprognoser. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:15 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03917/FS) angående uppdrag om utvecklad uppföljning inom hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 250 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 19 april 2018 (dnr S2018/02496/FS) angående uppdrag att förbereda implementering av uppmärksamhetsinformation inom hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 1 900 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 1 december 2016 (dnr S2016/07424/FS) angående uppdrag att etablera en prisjämförelsetjänst för tandvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Naturhistoriska riksmuseet får använda 200 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:11 från den 7 mars 2019 (dnr Ku2019/00522/KL) för metodutveckling avseende pollenverksamheten. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

2 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende E-hälsomyndigheten för samordningskansli för e-hälsofrågor.

9 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Folkhälsomyndigheten för att förstärka sin tillsyn med anledning av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv samt att förbereda för genomförandet av direktivets bestämmelser om spårbarhet och märkning.

4 500 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Folkhälsomyndigheten för att genomföra den svenska delen i den europeiska hälsoundersökningen European Health Interview Survey (EHIS).

3 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att analysera resultat från den s.k. International Health Policy Survey (IHP) samt delta i en jämförande studie.

500 000 kronor har tilldelats Polismyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Polismyndigheten för att på Folkhälsomyndighetens eller Läkemedelsverkets uppdrag med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva klassificeras enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika eller lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

3 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för att utarbeta underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

500 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för att fortsatt stärka det nationella Health Technology Assessment-nätverket (HTA) vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen.

5 000 000 kronor har tilldelats Länsstyrelsen i Stockholms län och 5 000 000 kronor har tilldelats Länsstyrelsen i Västerbottens län i regeringsbeslut I:3 från den 31 januari 2019 (dnr S2018/04690/FS) för att genomföra ett pilotprojekt i enlighet med de projektplaner som respektive länsstyrelse har tagit fram.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:6 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01225/FS) för att utifrån tidigare uppdrag rörande kartläggning av digitala vårdtjänster vidareutveckla förslagen om indikatorer och mätetal för uppföljning av hälso- och sjukvård som bedrivs via dessa tjänster.

5 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regeringsbeslut I:8 från den 28 mars 2019 (dnr S2019/01521/FS) för att sammanställa, tillgängligöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer.

2 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:3 från den 4 april 2019 (dnr S2019/01651/FS) för att genomföra en forskningsstudie i två delar om tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet.

Bidrag till övriga

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 19 juni 2014 (dnr S2014/04985/FS). Regeringen beslutar även att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015:16:1), utgiftsområde 9, avsnitt 4.7.6. Jämtlands läns landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2019 för verksamhet inom Rett Center. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 23 mars 2017 (dnr S2013/05824/FS). Västerbottens läns landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2019 för att etablera ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 236 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 22 februari 2018 (dnr S2013/05824/FS). Landstinget i Dalarna får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2019 för att medverka i etableringen i ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 9 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02386/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019 för ett enkelt, enhetligt och säkert klagomålssystem. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 4 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02386/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019 för det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.19 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall

Anslagssparandet får användas för ersättning till talidomidskadade efter beslut av regeringen.

ap.20 Prioriteringscentrum

3 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen för att betala ut till Linköpings universitet för verksamheten vid Prioriteringscentrum för 2019.

ap.21 Läkemedel och miljö

Läkemedelsverket får använda 5 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 31 maj 2018 (dnr S2018/03385/FS) angående uppdrag angående kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 21 Läkemedel och miljö.

ap.22 Totalförsvarsöverenskommelse

Regeringen beslutar att avsätta 30 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02386/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019 för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.23 Insatser i primärvården för kvinnors hälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 3 100 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 18 december 2017 (dnr S2017/07302/RS) avseende att följa upp och analysera regeringens satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 23 Insatser i primärvården för kvinnors hälsa.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 19 oktober 2016 (dnr S2016/00846/FS) angående uppdrag om förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 23 Insatser i primärvården för kvinnors hälsa.

120 240 000 kronor har tilldelats landstingen i regeringsbeslut I:7 från den 2 maj 2019 (dnr S2019/02112/FS) för att öka tillgängligheten och jämlikheten i mödra- och förlossningsvården samt förstärka insatserna för kvinnors hälsa.

Regeringen beslutar att avsätta 1 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02386/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019 för att samordna ett arbete med att kartlägga vilka behov som finns för att stärka ungdomsmottagningarna i deras kontakter med unga kvinnor om sexualitet och egenmakt. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02386/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019 för att genomföra en kartläggning av vilka behov som finns av att stärka mottagningar i landstingen för sexualbrottsutsatta för att möta behovet av vård som utsätts. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.24 Bidrag för främjandet av utveckling av idéburen vård och omsorg

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, för arbete med att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.  

ap.25 Ersättning till narkolepsidrabbade

Medlen disponeras av Kammarkollegiet för utbetalningar i enlighet med lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

ap.26 Ersättning till steriliserade i vissa fall

Anslagssparandet får användas för utbetalning av ersättning till steriliserade i vissa fall, efter beslut av regeringen. Män och kvinnor som steriliserats mot sin vilja kan ansöka om ersättning hos regeringen efter upphörandet av Steriliseringsersättningsnämndens verksamhet.

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Medlen disponeras av Försäkringskassan. 

Medlen avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 616 686 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -307 686 kronor.

ap.28 Till Socialstyrelsens disposition

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 13 oktober 2011 (dnr S2011/08994/FS) angående utvecklandet och driften av en nationell registerservice. Utöver vad som anges i ovan nämnda regeringsbeslut ska Socialstyrelsen stödja utvecklingen av Nationella kvalitetsregister inom den kommunala hälso- och sjukvården, förbättra information om myndighetens register enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ge stöd till kvalitetsregistren vad gäller datakvalitet och tillgänglighet för forskning samt tillhandahålla en samordningsfunktion för myndighetens kontakter med kvalitetsregistren.

Socialstyrelsen får använda 7 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 18 januari 2018 (dnr S2018/00366/FS) angående att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum.

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 12 juli 2018 (dnr S2018/04111/FS) angående att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen får använda 4 100 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 11 juni 2009 (dnr S2009/04768/HS) angående att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03827/RS) angående att stödja utvecklingsarbetet om att skapa en enkel, enhetlig och säker klagomålshantering för både patienter och närstående samt vårdgivare. 

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:12 från den 18 december 2017 (dnr S2017/ 07302/RS) angående utformning och genomförande av en pilotenkät till tandvårdspatienter för att mäta patientbedömd kvalitet på mottagningsnivå.

Socialstyrelsen får använda 1 300 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:12 från den 18 december 2017 (dnr S2017/ 07302/RS) angående en kartläggning och analys av hinder för ändamålsenlig samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård samt förslag på förbättringsåtgärder.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:11 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04689/FS) angående att förbereda sin verksamhet för att kunna pröva och besluta om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer.

Socialstyrelsen får använda 300 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 26 april 2018 (dnr S2018/02622/FS) angående en informationsinsats riktad till allmänheten om frågor som rör donationsregister hos Socialstyrelsen.

8 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen angående ett samlat statligt stöd för hälso- och sjukvården på patientsäkerhetsområdet, samt en analys av utvecklingen på patientsäkerhetsområdet 2020. 

2 100 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:6 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01225/FS) om att utarbeta en föreskrift för läkarnas specialiseringstjänstgöring där bastjänstgöring införs som en inledande tjänstgöringsdel.

5 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:6 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01225/FS) om att stärka stödet till den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 2 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 23 augusti 2018 (dnr S2018/04563/FS) angående uppdrag att genomföra förstudier om apoteksindikatorer och om en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på apotek. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 1 800 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04686/FS) angående uppdrag att förbereda införandet av nya regler om utbyte av läkemedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

E-hälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04687/FS) angående uppdrag att förbereda införandet av nya regler om utbyte av läkemedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats eller som inte ska användas till kommande års avskrivningar ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Socialstyrelsen får använda 1 250 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:12 från den 18 december 2017 (dnr S2017/07302/RS) angående uppdrag att utreda hur termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel ska kunna hanteras och tolkas likartat oberoende av aktör eller system. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Läkemedelsverket får använda 300 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:13 från den 18 december 2017 (dnr S2017/07302/RS) för arbete med anpassning av läkemedelsinformation som behövs för Nationell läkemedelslista till IDMP-standarder. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

E-hälsomyndigheten får använda 3 200 000 kronor under 2019 för finansiering av arbetet med att utveckla och förvalta det elektroniska systemet för att förmedla och handlägga licensansökningar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarinummer som detta beslut har.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen för det fortsatta arbetet med nationell källa för ordinationsorsak.

500 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regeringsbeslut I:7 från den 28 mars 2019 (dnr S2019/01520/FS) för att införa elektronisk förskrivning som huvudregel för samtliga läkemedel som ska hämtas ut på öppenvårdsapotek.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02386/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019 för förbättrad läkemedelsinformation. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02386/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019 för genomförande av en förstudie om hur en interaktiv återrapporteringsfunktion kan utvecklas. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 300 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02386/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2019 för att etablera en samverkansplattform för tidig dialog vid utveckling och introduktion av nya läkemedel. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.30 Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen får använda 13 600 000 kronor under 2019 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

ap.31 Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten får använda 17 500 000 kronor under 2019 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

ap.32 Apotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda medlen för att betala ut bidrag i enlighet med förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Medlen får utbetalas engångsvis.

ap.33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 19 april 2018 (dnr S2018/02496/FS) för att genomföra en informationssatsning riktad till gravida och nyförlösta kvinnor om hälsofrågor kopplade till förlossningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 19 april 2018 (dnr S2018/02496/FS) för att göra en kartläggning av om det finns skillnader i den neonatala vården och vad dessa i sådana fall beror på samt lämna förslag till åtgärder för att minska skillnaderna. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Socialstyrelsen får använda 1 600 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 19 oktober 2016 (dnr S2016/00846/FS) angående förlängning av uppdrag om förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 3 100 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 18 december 2017 (dnr S2017/07302/RS) avseende att följa upp och analysera regeringens satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 2 000 000 kronor under 2019 i enlighet med i regeringsbeslut I:4 från den 19 april 2018 (dnr S2018/02498/FS) om att kartlägga kunskapsläget för smärttillstånd hos kvinnor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 1 200 000 kronor under 2019 i enlighet med i regeringsbeslut I:3 från den 19 juli 2018 (dnr S2018/04192/FS) om att föreslå en prioritering av kunskapsluckor gällande förlossningsskador. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:6 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01225/FS) för att undersöka hur omhändertagandet av föräldrar efter ett fosters eller ett spädbarns död i samband med förlossning ser ut i olika regioner och vilket stöd som erbjuds.

1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:6 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01225/FS) för att undersöka hur ställningstagande om förlossningssätt genomförs i vården samt att undersöka i vilken utsträckning och utifrån vilka kriterier akuta och urakuta kejsarsnitt utförs.

800 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:6 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01225/FS) för att undersöka effekterna för kvinnan och barnet om en gravid kvinna minskar i vikt.

800 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regeringsbeslut I:4 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01223/FS) för att analysera vilka patientrelaterade utfallsmått som är viktiga enligt patienter, anhöriga och vårdpersonal. Analysen omfattar bl. a. en genomgång av internationell litteratur, internationell inventering genom nätverk, samt validering med brukare i svensk kontext.

700 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regeringsbeslut I:4 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01223/FS) för att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för diagnostik av förlossningsrädsla och förlossningsskador.

700 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regeringsbeslut I:4 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01223/FS) för att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för att behandla förlossningsrädsla, psykisk ohälsa under graviditet och metoder för prevention av postpartumdepression. 

2 200 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:5 från den 2 maj 2019 (dnr S2019/02110/FS) för att kartlägga vård och behandling av klimakteriebesvär ur perspektivet jämlik vård.

36 000 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och Landsting i regeringsbeslut I:6 från den 2 maj 2019 (dnr S2019/02111/FS) för sörskilda insatser med anledning av tilläggsöverenskommelsen om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa.

1 328 760 000 kronor har tilldelats landstingen i regeringsbeslut I:7 från den 2 maj 2019 (dnr S2019/02112/FS) för att öka tillgängligheten och jämlikheten i mödra- och förlossningsvården samt förstärka insatserna för kvinnors hälsa.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.34 Ersättning vid ingripanden för att förhindra spridning av smittsam sjukdom

Medlen ska finansiera vissa kostnader för ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Medel utbetalas av Folkhälsomyndigheten till Kammarkollegiet efter särskild rekvisition. Kammarkollegiet får rekvirera medel för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

ap.36 Nationell läkemedelslista

71 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende E-hälsomyndigheten angående framtagning av nationell läkemedelslista.

ap.37 Smittbärarpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för smittbärarpenning enligt socialförsäkringsbalken. Medlen disponeras av Försäkringskassan.

ap.38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:5 från den 2 maj 2019 (dnr S2019/02110/FS) för att analysera vilka insatser myndigheten kan genomföra för att stödja landstingen och kommunerna i den långsiktiga omställning mot en mer nära vård med fokus på primärvården, som pågår i hälso- och sjukvården.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.39 Specialistsjuksköterskeutbildning

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.40 Jämlik sjukvård

Regeringen beslutar att avsätta 10 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:23 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02388/FS), som avser standardiserade vårdförlopp för jämlik och effektiv vård med god kvalitet. Regeringen beslutar även att avsätta 30 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting, i enlighet med samma överenskommelse, att fördela till sjukvårdsregionerna. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska 10 000 000 kronor användas under 2019 för att koordinera och stödja det nationellt gemensamma arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp samt stödja utvecklingen av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, samt uppföljningen av dessa, och att stödja arbetet med att anpassa dessa till de nya digitala vårdinformationssystemen. 30 000 000 kronor ska användas till att ta fram minst fem standardiserade vårdförlopp inom ramen för landstingens gemensamma system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i en delrapport senast den 15 november 2019 och i en verksamhetsrapport senast den 15 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

60 000 000 kronor har tilldelats landstingen i regeringsbeslut I:12 från den 23 maj (dnr S2019/02504/FS) i enlighet med överenskommelsen om standardiserade vårdförlopp för jämlik och effektiv vård med god kvalitet 2019.

ap.41 Statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Allt0
ap.130Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.190Allt0
ap.200Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.250Inget0
ap.260Allt0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
ap.290Inget0
ap.300Inget0
ap.310Inget0
ap.320Inget0
ap.330Inget0
ap.340Inget0
ap.360Inget0
ap.370Inget0
ap.380Inget0
ap.390Inget0
ap.400Inget0
ap.410Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:6 ap.351:6 ap.18100 %
1:6 ap.141:6 ap.18100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.14ram
ap.35ram
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Carita Nyyssölä Linde
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholm
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Naturhistoriska riksmuseet
Pensionsmyndigheten
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Universitetskanslerämbetet
Vetenskapsrådet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Jämtlands läns landsting
Landstinget Dalarna
Västerbottens läns landsting