Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2019-05-23
I2019/01627/E
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens energimyndighet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 21, bet. 2018/19:NU3, rskr. 2018/19:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens energimyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Samhällsekonomiska analyser

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat och avser att arbeta med samhällsekonomiska analyser för att främja en kostnadseffektiv energipolitik.

Förstärkning av totalförsvaret

Statens energimyndighet ska redovisa användningen av de medel som ska bidra till att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

Sekonderingar av personal

Statens energimyndighet ska redovisa användningen av de medel som tillförts myndigheten för sekonderingar av personal i syfte att stärka relationen till medelinkomstländer med ambitioner att minska utsläppen av växthusgaser. I redovisningen ska det beskrivas hur satsningen bidrar till att stärka samarbetet inom utveckling av policyramverk, forskning och innovation men även export- och investeringsfrämjande.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Statens energimyndighet ska redovisa prognoser för 2019—2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari 

2 maj

29 juli 

25 oktober

2. Underlag till övervakningsrapporter i statsstödsärenden

Statens energimyndighet ska ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 43301 och i tillämpliga fall SA 48069. Underlagen ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) den 27 februari 2019 respektive den 13 december 2019. Den första rapporten ska utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2018 samt en översiktlig bedömning av om överkompensation för 2019 riskerar att uppkomma utifrån relevanta påverkansfaktorer såsom råvarupriser. Den andra rapporten ska innehålla en utvidgad marknadsanalys och en översiktlig bedömning av om överkompensation förekommit för första delen av 2018. Båda rapporterna ska innehålla en beskrivning av utvecklingen av utbudet och efterfrågan på den svenska biodrivmedelsmarknaden.

Myndigheten ska även ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 43302. Underlaget ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 16 mars 2019 och utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2018.

Därutöver ska myndigheten ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 35586. Underlaget ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 2 maj 2019 och utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2018.

3. Utvärdering av skattelättnader för rena och höginblandade flytande biodrivmedel

Statens energimyndighet ska i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 48069 ta fram underlag för utvärdering av skattereduktionen för rena och höginblandade flytande biodrivmedel. Underlaget ska utformas i enlighet med den metodik som redogörs för i Annex I part III.8 Formulär för kompletterande upplysningar för anmälan av en utvärderingsplan. Underlaget ska innehålla svar på de frågor som listas i utvärderingsplanen (kap. 3) som både relaterar till stödets direkta och indirekta effekter. Underlaget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet och Miljö- och energidepartementet) senast den 31 augusti 2019.

4. Underlag för rapporteringen enligt direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Inom ramen för Statens energimyndighets samordningsuppdrag kring alternativa förnybara drivmedel som kräver särskild infrastruktur respektive laddinfrastruktur ges myndigheten i uppdrag att utarbeta ett förslag till rapport från Sverige i enlighet med artikel 10, punkt 1, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Rapporten ska beskriva hur Sverige genomfört sitt nationella handlingsprogram som lämnades till kommissionen den 18 november 2016. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2019.

5. Underlag för strategisk prioritering inom området energiforskning och innovation

Statens energimyndighet ska redovisa underlag för den strategiska prioriteringen och implementeringen av insatserna för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2021–2024 till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 18 november 2019.

6. Precisering av uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter om totalförsvarsplanering

Statens energimyndighet ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till regeringen (Miljö- och energidepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2020.

7. Underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt inom elcertifikatssystemet

Statens energimyndighet ska ge förslag på grundtermer och justeringstermer och redovisa underlag för beräkning av avvikelser. Rapporten ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 17 maj 2019.

8. Moderna beredskapsjobb

Statens energimyndighet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

9. Tillsyn över informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster

Statens energimyndighet ska redovisa genomförandet av insatser enligt
lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och
digitala tjänster. Av redovisningen ska särskilt framgå antal leverantörer
av samhällsviktiga tjänster som anmält sig till myndigheten, om
föreskrifter om säkerhetsåtgärder för den aktuella sektorn meddelats
samt antal tillsyner som utförts, inklusive antal åtgärdsförelägganden och
sanktionsavgifter som beslutats. En separat redovisning ska lämnas till
regeringen (Miljö- och energidepartementet) i samband med
årsredovisningen som lämnas i februari 2020.

10. Rapportering enligt förnybartdirektivet

Statens energimyndighet ska ta fram underlag till Sveriges lägesrapport om utveckling av förnybar energi enligt förnybartdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor). Underlaget ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 oktober 2019.

11. Infrastrukturinvesteringar enligt förordning 256/2014

Statens energimyndighet ska rapportera om infrastrukturinvesteringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 256/2014 av den 26 februari 2014 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen. Rapporten ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 juni 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:1

Statens energimyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet317 573
ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter (ram)317 573

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter

Anslagsposten finansierar Statens energimyndighets förvaltningsutgifter.

Anslagsposten får även finansiera:

 1. utgifter för arvoden till ledamöter i Oljekrisnämnden,
 2. utgifter för internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för EU och OECD,
 3. utgifter för eget deltagande i EU:s program,
 4. Fjärrvärmenämndens verksamhet utöver de ansökningsavgifter som disponeras enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263). 

Statens energimyndighet får använda högst 8 000 000 kronor för samordning av energiomställningen i transportsektorn samt infrastruktur för alternativa förnybara drivmedel som kräver särskild infrastruktur.

Statens energimyndighet får använda högst 10 000 000 kronor för en informationsplattform för solenergi.

Statens energimyndighet får använda högst 5 000 000 kronor för sekonderingar av personal. Vidare får Statens energimyndighet använda högst 7 000 000 kronor för att stärka arbetet med civilt försvar.

Statens energimyndighet får använda högst 1 600 000 kronor för tillsyn avseende miljöinformation om drivmedel.

Statens energimyndighet ska kunna använda och samverka med det gemensamma  radiokommunikationssystemet Rakel. Statens energimyndighet ska efter fakturering betala totalt 26 250 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift.

1:2

Insatser för energieffektivisering (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet213 000
ap.1Insatser för energieffektivisering (ram)148 000
ap.3Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram (ram)65 000
Disponeras av Boverket13 000
ap.4Byggnaders energiprestanda (ram)13 000
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll1 000
ap.2Individuell mätning av energi (ram)1 000
Disponeras av Upphandlingsmyndigheten1 000
ap.6Energikrav i offentlig upphandling (ram)1 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Insatser för energieffektivisering

Anslagsposten får användas för 

 1. teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden samt utveckling av metoder för marknadsintroduktion, stöd till miljöskyddsåtgärder och miljöstudier samt programanknutna aktiviteter, dvs. planering, utveckling av system samt uppföljning och utvärdering av verksamheten,
 2. främjandeåtgärder för att underlätta genomförandet av krav på nära-nollenergibyggnader, särskilda demonstrationsprojekt, kompetenshöjande insatser för nyckelgrupper, samt uppföljning, utvärdering och analys av nya och befintliga lågenergibyggnader,
 3. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter samt utveckling av metoder, mät- och provningsstandarder, verktyg och system,
 4. provning av elutrustning eller annan energirelaterad utrustning och därmed sammanhängande verksamheter,
 5. Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet, 
 6. finansiering av EU-projekt och insatser i relation till lagar, förordningar och EU-direktiv,
 7. finansiering av internationellt samarbete inom energieffektiviseringsområdet,
 8. åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
 9. kompetensutveckling och organisering av den kommunala energirådgivningen och de regionala energikontorens samordning av den kommunala energirådgivningen samt planering, utveckling av verksamheten, utvärdering och uppföljning av verksamheten,
 10. att finansiera projekt vid de regionala energikontoren eller som bedrivs av andra aktörer som har en nyckelfunktion vad gäller energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och energihushållning,
 11. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter, utredningar, utveckling och tillhandahållande av metoder, verktyg och system för energieffektivisering, effektiv resursanvändning och användning av förnybar energi med fokus på offentlig sektor, små och medelstora företag, barn och ungdomar samt insatser som riktas till berörda aktörer på lokal, regional eller central nivå,
 12. informationsinsatser kring samt utveckling och tillhandahållande av metoder, modeller och standardavtal för energitjänster. 

Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning och förordning (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin får användas för anslagsposten.

Projekt avseende teknikupphandling och marknadsintroduktion ska samordnas med berörda sektorsmyndigheters respektive verksamheter.

Demonstrationsprojekt under punkten 2 ska avse nybyggnad, ombyggnad och renovering av lågenergibyggnader med större geografisk spridning än vad som hittills gällt för byggande av lågenergibyggnader i Sverige.

Högst 40 000 000 kronor får användas för energieffektivering i industrin enligt förordningen (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin. Högst 3 000 000 kronor av dessa medel får användas för programanknutna kostnader inklusive utvärdering.

ap.2 Individuell mätning av energi

Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 

ap.3 Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram

Anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser för energieffektivisering inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020.

För anslagsposten får förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning och förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning användas. Anslagsposten får också användas för åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning samt för planering, utveckling av system, uppföljning och utvärdering av verksamheten.

ap.4 Byggnaders energiprestanda

Anslagsposten får användas för genomförandearbete och uppföljning avseende Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. 

ap.6 Energikrav i offentlig upphandling

Anslagsposten får användas för stöd och metodutveckling kring energikrav vid offentlig upphandling.

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet10 000
ap.1Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan (ram)10 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan

För anslagsposten gäller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser miljöskyddsåtgärder, energieffektiviseringsåtgärder, investeringar för att främja energi från förnybara energikällor, energiinfrastruktur och miljöstudier. Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga avseende experimentell utveckling. Anslagsposten får användas för webbportalen www.vindlov.se. 

Högst 3 500 000 kronor får användas för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning och utvärdering.

1:4

Energiforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet1 545 223
ap.1Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet (ram)45 000
ap.11Forskning, utveckling och innovation (ram)1 500 223
Disponeras av Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet2 500
ap.2Energiforskn - del till Regeringskansliets disposition (ram)2 500

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för att stärka Statens energimyndighets kompetens inom framtagande, utveckling och användning av modeller och system för prognoser och utvärderingar, inklusive sådana som används inom EU. Anslagsposten får vidare användas för studier i energisystemets och energimarknadernas funktion, vilket inbegriper samband mellan de tekniska systemen, energimarknaderna, miljön och klimatet och därtill kopplade samhällsekonomiska analyser.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med utveckling av elcertifikatsystemet.

Anslagsposten får också användas för kunskapsöversikter för prioriterade områden i vilka resultat från internationellt forskningsarbete inkluderas.

ap.2 Energiforskn - del till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten får användas för att finansiera kostnader för uppföljning och utvärdering av energiforskningsverksamheten. Medel disponeras av Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet. 

ap.11 Forskning, utveckling och innovation

Anslagsposten används för forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser i enlighet med de övergripande riktlinjer som framgår av prop. 2016/17:66.

Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Anslagsposten får även användas för sådana åtaganden som myndigheten ingått med stöd av tidigare förordningar om statligt stöd till energiforskning, energiteknik och energiteknikbidrag.

För anslagsposten gäller även förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser bidrag till investeringar för att främja energi från förnybara energikällor och investeringsstöd för infrastruktur.

Anslagsposten får användas för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning, utvärdering och systemkostnader.

Anslagsposten får användas för standardiseringsarbete av relevans för prioriterade forskningsområden.

Anslagsposten får användas för teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden.

Anslagsposten får användas för innovationsupphandling för att utveckla, demonstrera och kommersialisera innovativa lösningar på marknaden.

Anslagsposten får användas för medfinansiering av en grön investeringsfond inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020, övriga EU-projekt och deltagande i EU:s program samt finansiering av myndighetens arbete med av regeringen ingångna bilaterala samarbetsavtal inom energiområdet och annat internationellt samarbete, förutsatt att verksamheten överensstämmer med övriga villkor för anslaget och energipolitiska mål.

I fråga om bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning vid institution inom högskola eller universitet ska samråd ske med Vetenskapsrådet. I fråga om bidrag till utrustning för provningsverksamhet ska samråd ske med RISE Research Institutes of Sweden AB.

I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

Anslagsposten får användas för allmänna energisystem- och klimatstudier såsom Statens energimyndighets arbete med hållbarhetskriterier och livscykelanalyser. 

Branschorgan och institut kan beviljas programanknutna medel för samordning, resultatspridning och nyttiggörande av projektresultat i samband med genomförande av utvecklingsprogram/branschprogram där Statens energimyndighet är medfinansiär.

Minst 85 000 000 kronor ska användas till strategiska innovationsområden.

Högst 10 000 000 kronor får användas till Forum för smarta elnät. Medel får betalas ut till andra myndigheter som deltar i arbetet efter rekvisition. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor betalas ut till Energimarknadsinspektionen efter rekvisition.

1:5

Planeringsstöd för vindkraft (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet15 000
ap.1Nationellt nätverk för vindbruk (ram)15 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Nationellt nätverk för vindbruk

Anslagsposten får användas för ett nationellt nätverk för vindbruk. Högst 2 500 000 kronor får användas för programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet.

1:7

Energiteknik (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet496 000
ap.4Stöd till solceller, biogas och energilagring (ram)496 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län39 000
ap.1Energiteknik - del till LST Örebro (ram)39 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energiteknik - del till LST Örebro

Medel får användas för att täcka länsstyrelsernas administrativa kostnader knutna till utbetalning av medel i enlighet med förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi.

ap.4 Stöd till solceller, biogas och energilagring

Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi  samt förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser gäller för anslagsposten.

Högst 436 000 000 kronor får användas för stöd till solceller. Av dessa får högst 7 600 000 kronor användas för administrativa kostnader anknutna till stödet.

Medel får användas för bidrag till anläggningar för energilagring i hushåll. Därtill får myndigheten genomföra en satsning på kommersialisering och utveckling av teknik för energilagring, exempelvis genom genomförande av innovationsupphandlingar. Högst 60 000 000 kronor får användas för dessa ändamål.

 

1:8

Elberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet3 000
ap.2Elberedskap - till STEM (ram)3 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Elberedskap - till STEM

Anslagsposten får användas för åtgärder som förstärker totalförsvaret samt ersättning för solidaritetsgas som begärs enligt artikel 13 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010.

1:9

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet19 328
ap.2Avg. till int. org - del till STEM (ram)19 328
Disponeras av Kammarkollegiet6 000
ap.3Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Avg. till int. org - del till STEM

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

ap.3 Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet56 000
ap.1Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning (ram)56 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län34 000
ap.2klimat, energiomst. - del till LST Örebro (ram)34 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Anslagsposten får användas för att främja att offentliga aktörer på lokal och regional nivå samverkar, utvecklar metoder och sprider erfarenheter kring lokal och regional energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Anslagsposten får även användas för insatser som främjar att transporter nyttjas mer effektivt.

ap.2 klimat, energiomst. - del till LST Örebro

Högst 25 000 000 kronor får utbetalas till länsstyrelserna som stöd för länsstyrelsernas arbete med att främja, samordna och leda det regionala arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan, utifrån de regionala klimat- och energistrategierna. Fördelning av medel mellan länsstyrelserna bestäms av Länsstyrelsen i Örebro län.

Högst 4 000 000 kronor får utbetalas till Länsstyrelsen i Dalarnas län för utgifter för samordning och samverkan mellan länsstyrelserna för att gemensamt utveckla länsstyrelsernas arbete på området energi- och klimatomställning.

Resterande medel får användas till bidrag till andra lokala och regionala aktörers medverkan i utvecklingen av förnyade regionala energi- och klimatstrategier.

Beslut om stöd till respektive länsstyrelse ska förenas med rapporteringsskyldighet om hur bidraget använts och övriga villkor i enlighet med anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsernas beslut om bidrag till andra lokala och regionala aktörer ska förenas med en rapporteringsskyldighet om hur bidraget använts och övriga villkor i enlighet med anvisningar i samverkansavtal som träffas mellan respektive länsstyrelse och en annan lokal eller regional aktör.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens energimyndighet
ap.19 5273 %0
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.17 650Inget0
ap.20Inget0
ap.33 250Inget0
ap.4650Inget0
ap.60Inget0
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.1300Inget0
1:4 Energiforskning
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.1142 000Inget0
1:5 Planeringsstöd för vindkraft
ap.10Inget0
1:7 Energiteknik
ap.10Inget0
ap.40Inget0
1:8 Elberedskap
ap.23 000Inget0
1:9 Avgifter till internationella organisationer
ap.2550Inget0
ap.329Inget0
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning
ap.11 680Inget0
ap.21 020Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Planeringsstöd för vindkraft
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.1188 000188 000

2020
ap.320 00020 000

2020
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.110 0005 0005 000
2021
1:4 Energiforskning
ap.113 450 0001 455 0001 455 000540 0002024
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning
ap.165 00065 000

2020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)33 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens energimyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2526 464
2019-02-2526 464
2019-03-2526 464
2019-04-2526 464
2019-05-2526 464
2019-06-2526 464
2019-07-2526 464
2019-08-2526 464
2019-09-2526 464
2019-10-2526 464
2019-11-2526 464
2019-12-2526 469
Summa317 573
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens energimyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter513513010030116
Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)0010500-490-490
Avgifter enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat22 9212 1006 2508 050-1 80023 221
Avgifter enligt förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el6 01110010 00010 00006 111
Summa28 9832 23516 39018 650-2 26028 958
Uppdragsverksamhet
Provningsverksamhet000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut enligt 4 kap. 20 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter (STEMFS 2012:1) anger villkoren för uttag av avgifter.

Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)

Statens energimyndighet får disponera ansökningsavgifter som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263). Ansökningavgifterna ska bidra till finansieringen av Fjärrvärmenämndens verksamhet vid Statens energimyndighet.

Avgifter enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordning (2011:1480) om elcertifikat för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende elcertifikat.

Avgifter enligt förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende ursprungsgarantier för el.

Provningsverksamhet

Statens energimyndighet får disponera intäkterna från test- och
provningsverksamhet på uppdrag från externa beställare.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Försörjningstrygghetsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet255245305 0005 0000453
Avgifter enligt 6 § i förordningen (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet2811001201212
Summa45305 0125 00012465
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Statens energimyndighet får använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgav föregående budgetår för att täcka förvaltningskostnader på andra anslag än anslag 1:1 Statens energimyndighet.

2. Statens energimyndighet medges undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende verksamheter som finansieras av anslagen 1:2, 1:3 och 1:4 under utgiftsområde 21 Energi.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Maria Åhs
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen, FCK
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi