Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
2

2019-05-16
Ku2019/00413/KO
Ku2019/01090/KO
Statens musikverk
Box 16326
103 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens musikverk
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Med ändring av beslut 2018-12-20 och 2019-03-07 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret avseende Statens Musikverk. Ändringen avser låneram.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens musikverk.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Avseende Scenkonstmuseet ska Statens musikverk redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, och
  • åtgärder som ska vidtas för att nå nya besökare.

Lokalkostnader

Statens musikverk ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2019 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Jämförelser ska göras med 2018 och kommenteras.

Sponsring

Statens musikverk ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens musikverk ska redovisa fördelningen av eventuella bidrags-
intäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen

Jämställdhetsintegrering

Statens musikverk ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Statens musikverk ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Det nya scenkonstmuseet

Statens musikverk ska särskilt redovisa resultat av samt prognoser för verksamheten vid det nya scenkonstmuseet. Denna redovisning ska bl.a. innehålla besökstal samt beräknade intäkter och kostnader för åren 2019–2021 och ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 april 2019.

Moderna beredskapsjobb i staten

Statens musikverk ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser 2019-2022

Statens musikverk ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 25 oktober

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m.Fi2016/00386/ESARedovisning till Statskontoret 15 januari 2019.
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.A2016/00216/A
A2017/00238/A
Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:3

Statens musikverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens musikverk117 766
ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk (ram)117 766

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Statens musikverk - del till Statens musikverk

Anslaget används för Statens musikverks förvaltningskostnader, projektverksamhet inom musikområdet samt kostnader som kan uppstå till följd av Stiftelsen Svenska Rikskonserters avveckling, såsom pensionskostnader som regleras retroaktivt.

Av anslagsposten ska minst 25 000 000 kronor fördelas enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens musikverk
ap.13 5323 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)21 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)13 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens musikverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-257 731
2019-02-257 730
2019-03-257 731
2019-04-2522 730
2019-05-257 731
2019-06-257 730
2019-07-257 731
2019-08-257 730
2019-09-257 731
2019-10-2517 730
2019-11-257 731
2019-12-257 730
Summa117 766
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens musikverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Övrig försäljning enligt § 4 avgiftsförordningen002 41002 4102 410
Entréer, visningar och programverksamhet003 80003 8003 800
Summa006 21006 2106 210
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor440450450044
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa440450450044
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens musikverk ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovan- stående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Lisa Poska
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/Ekonomi
Finansdepartementet/ESA
Socialdepartementet/JÄM
Socialdepartementet/SF
Utrikesdepartementet/FH
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Statens kulturråd
Riksgäldskontoret
Riksförbundet Sveriges museer