Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2019-06-19
I2019/01885/US
I2019/01884/SVS(delvis)
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
3 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109, prop. 2018/19:99 utg.omr. 22, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Trafikverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

  1. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).

  2. Uppföljningen av den investeringsplan som finns i bilaga 1 och den investeringsbudget som finns i bilaga 2 till detta beslut ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska en uppföljning göras av budgeten för 2019 och i budgetunderlaget ska en uppföljning göras av beräkningarna för 2020–2021.
  3. Trafikverket ska redovisa användningen av de medel om 13 miljoner kronor som tillförts myndigheten 2019 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

  4. Trafikverket ska på aggregerad nivå redovisa utgifterna för den s.k. regressersättningen som betalas av Trafikverket med stöd av järnvägstrafiklagen (2018:181). Det ska av redovisningen på aggregerad nivå framgå hur dessa utgifter justerats ner på grund av, för samma händelser, utbetalade kvalitetsavgifter. Trafikverket ska vidare redovisa vilka administrativa kostnader som verket har haft för hanteringen av utbetalningen av ersättningen. Trafikverket ska vidare på aggregerad nivå redovisa intäkter och utgifter för kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fastställt användande av infrastrukturen.

  5. Trafikverket ska redovisa vad som har föranlett eventuellt utnyttjande av anslagskrediten på anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2019–2022 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag, föregående prognos och föregående års utfall. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Prognosen ska också fördelas månadsvis för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och kommenteras utförligt. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast
– den 17 januari 2019,
– den 15 februari 2019,
– den 2 maj 2019,
– den 29 juli 2019 och
– den 25 oktober 2019.

Trafikverket ska vid samma tidpunkter som anges ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2019–2022 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket ska även för aktuella år fram till 2022 redovisa intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

2. Moderna beredskapsjobb i staten

Trafikverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

3. Moderna beredskapsjobb inom ramen för satsningen på ökad trygghet och säkerhet på järnvägsstationer 

Trafikverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har eftersträvat att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, inom ramen för satsningen på ökad trygghet och säkerhet på järnvägsstationer. Återrapportering ska ske i den redovisning som Trafikverket ska lämna till Statskontoret senast den 5 april 2019 gällande hur myndigheten bidragit till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten.

4. Stadsmiljöavtal 

Trafikverket ska samlat redovisa hur medlen på anslagsposten 11.2 Stadsmiljöavtal under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur har använts under 2019. Den samlade redovisningen ska avse beslutade stöd och förväntade resultat samt innehålla en beskrivning av hur arbetet med uppföljning och utvärdering av stadsmiljöavtalens effekter fortskrider. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 mars 2020. Trafikverket ska till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) löpande under 2019, i anslutning till beslut om stöd, samlat redovisa uppgifter om kommun/landsting, beviljad åtgärd, motprestation och beviljat stöd för varje beslutsomgång.

5. Redovisning av erhållen samt förväntad medfinansiering och förskottering

Trafikverket ska, med utgångspunkt från tecknade avtal, för 2019 redovisa erhållen medfinansiering från avtalsparterna och, för åren 2020 till 2022, förväntad medfinansiering från avtalsparterna av statlig infrastruktur uppdelat på enskilda kommuner, landsting och företag. Redovisningen av medfinansiering från landstingen ska även innefatta förvaltningar och bolag som landstingen ansvarar för.
Redovisningen ska innefatta medfinansiering av såväl namngivna åtgärder med en total projektkostnad över 100 miljoner kronor som medfinansiering av åtgärder med en total projektkostnad under 100 miljoner kronor. Redovisningen ska avse åtgärder som ingår i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029 och åtgärder som ingår i de trafikslagsövergripande länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2018–2029. Redovisningen ska även omfatta erhållen eller förväntad medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, för åtgärder som omnämns ovan. Redovisningen ska vidare i denna del omfatta under 2019 genomförda återbetalningar av förskotteringar och för åren 2020 till 2022 planerade återbetalningar av förskotteringar. Här avses även återbetalning av förskotteringar som erhölls före 2019. I fall där medfinansiering sker i form av marköverlåtelser eller motsvarande ska Trafikverket redovisa i vilka kommuner detta sker. Redovisning ska lämnas i samband med årsredovisningen.

6. Informationssäkerhet

Trafikverket ska redovisa de övergripande åtgärder som myndigheten vidtagit och planerar att vidta för att bedriva ett systematiskt arbete med informationssäkerhet samt hur myndigheten arbetar med den centrala styrningen och kontrollen av detta arbete. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2019.

7. Prioritering i arbetet med civilt försvar

Trafikverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr JU2015/09669/SSK).

I bilaga 3 redovisas Trafikverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket25 430 894
ap.6Investeringar i regional plan (ram)2 877 381
ap.7Räntor och återbetalning av lån (ram)2 375 631
ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)318 546
ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram)2 057 085
ap.9Civilt försvar (ram)13 180
ap.10Större investeringar i nationell plan (ram)14 695 695
ap.10.1Väginvesteringar (ram)4 247 320
ap.10.2Järnvägsinvesteringar (ram)10 082 539
ap.10.3Sjöfartsinvesteringar (ram)315 542
ap.10.4Luftfartsinvesteringar (ram)50 294
ap.11Övriga investeringar (ram)3 462 709
ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram)2 462 709
ap.11.2Stadsmiljöavtal (ram)1 000 000
ap.12Övrig verksamhet (ram)2 006 298
ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning (ram)1 206 518
ap.12.2Forskning och innovation (ram)348 780
ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram)451 000
Disponeras av Kammarkollegiet27 193
ap.1Kammarkollegiet (ram)1 846
ap.5Bidrag till kommuner för kostnader kopplat till fordonsmålvakter (ram)25 347
Disponeras av Transportstyrelsen9 112
ap.4Civilt försvar - till Transportstyrelsen (ram)9 112
Disponeras av Luftfartsverket93 112
ap.2Civilt försvar - till Luftfartsverket (ram)93 112
Disponeras av Sjöfartsverket9 112
ap.3Civilt försvar - till Sjöfartsverket (ram)9 112

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kammarkollegiet

Medel från delposten får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.2 Civilt försvar - till Luftfartsverket

Från anslagsposten får Luftfartsverket disponera dels medel för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet, dels medel för utgifter avseende investeringar i viss infrastruktur för flygtrafiktjänst.

ap.3 Civilt försvar - till Sjöfartsverket

Från anslagsposten får Sjöfartsverket disponera medel för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

ap.4 Civilt försvar - till Transportstyrelsen

Från anslagsposten får Transportstyrelsen disponera medel för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

ap.5 Bidrag till kommuner för kostnader kopplat till fordonsmålvakter

Medlen från anslagsposten får disponeras enligt bestämmelserna i förordningen (2018:1594) om bidrag till kommuner för kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon. Kammarkollegiet ska följa upp verksamheten genom att till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2020, för varje kommun redovisa totalt utbetalat bidrag samt antalet fordon som kommunen har erhållit bidrag för.

Kammarkollegiet får även använda medel från anslagsposten för att täcka myndighetens administrations- och uppföljningskostnader för hanteringen av bidraget.

ap.6 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från anslagsposten för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Från anslagsposten utbetalas även statlig medfinansiering till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för investeringar i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling och de s.k. storstadsavtalen som regeringen godkände den 28 juni 2018
(dnr N2018/07821/TIF).

ap.7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Trafikverket får använda medel från delposten för att betala räntor och amorteringar på lån enligt villkor 1 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

ap.7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar

Trafikverket får använda medel från delposten för att betala räntor och amorteringar på lån enligt villkor 3–4 och 6–7 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

Trafikverket ska från delposten betala den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande bolaget.

Trafikverket ska från delposten betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

Delposten får användas för kostnader för eventuella kreditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera avslutade amerikanska leasingtransaktioner som ingicks av affärsverket Statens järnvägar.

ap.9 Civilt försvar

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

ap.10.1 Väginvesteringar

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en beräknad totalkostnad över
100 000 000 kronor. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar i enlighet med de s.k. storstadsavtalen som regeringen godkände den 28 juni 2018 (dnr N2018/07821/TIF).

ap.10.2 Järnvägsinvesteringar

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur, bidrag till rullande materiel på järnväg som framgår av regeringens beslut om fastställelse av nationell banhållningsplan för åren 2004–2014 (dnr N2003/05566/IR) samt till statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling och de s.k. storstadsavtalen som regeringen godkände den 28 juni 2018 (dnr N2018/07821/TIF).

ap.10.3 Sjöfartsinvesteringar

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar i stora och strategiska farleder och slussar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor.

ap.10.4 Luftfartsinvesteringar

Från delposten får Trafikverket disponera medel för ett statligt investeringsbidrag för ombyggnad av Sälens flygplats.

ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en beräknad totalkostnad under
100 000 000 kronor.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella statliga järnvägsnätet där investeringen har en beräknad totalkostnad under 100 000 000 kronor.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar av sjöfartsinvesteringar där investeringen har en beräknad totalkostnad under 100 000 000 kronor och åtgärderna utförs i stora och strategiska farleder och slussar.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för miljöinvesteringar i befintlig statlig transportinfrastruktur där investeringen har en beräknad totalkostnad under 100 000 000 kronor.

Från delposten får medel användas för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Från delposten ska Trafikverket avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket ställt ut till Svedab.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för åtgärder i Nationalstadsparken. Sammanlagt får totalt högst 75 000 000 kronor användas för detta ändamål.

Från delposten får Kommerskollegium rekvirera högst 450 000 kronor för uppgiften att vara förlikningsorgan enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem.

Från delposten ska Trafikverket avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst en procent av anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för inbetalning av aktiekapital till det schweiziska bolaget Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock).

Från delposten får Trafikverket använda upp till 270 000 000 kronor för infrastrukturåtgärder för främjande av kollektivtrafik i landsbygd.

Från delposten får Trafikverket använda upp till 24 000 000 kronor för investeringar i anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar.

Från delposten ska Trafikverket disponera minst 50 000 000 kronor för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Åtgärderna kan bestå dels av förbättringsåtgärder på det statliga vägnätet, dels av statlig medfinansiering till åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Åtgärderna ska planeras i samråd med Gotlands kommun.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för återstående kostnader kopplade till förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller.

Från delposten får Luftfartsverket rekvirera medel för en förstudie avseende Luftrum 2040 upp till en totalkostnad om 3 miljoner kronor.

Från delposten ska Trafikverket disponera medel för att samfinansiera åtgärder i länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet i enlighet med vad som anges i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 (dnr N2018/03462/TIF).

ap.11.2 Stadsmiljöavtal

Från delposten får Trafikverket disponera medel för utbetalning av stöd enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Från delposten får Trafikverket disponera medel för myndighetsutövning som följer av förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. För detta får Trafikverket disponera högst 4 000 000 kronor. Från delposten får Trafikverket även disponera medel för att utvärdera stödet. För detta ändamål får Trafikverket disponera högst 1 000 000 kronor.

ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning

Från delposten får Trafikverket disponera medel för arbete med kort- och långsiktig planering av transportsystemet.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att stödja och delta i samhällsplanering, att utveckla och förvalta metoder och tekniker för projektering och byggande samt ge övrigt internt stöd som inte hanteras inom projekterings- och byggprojekt.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev. Från anslagsposten finansieras även handläggning av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för kostnader i samband med ansvaret för Europeiska trafikantveckan.

Från delposten ska Trafikverket efter rekvisition betala ut medel till Luftfartsverket för uppdatering av Försvarsmaktens flyghinderdatabas till den del som avser den civila luftfarten. Totalt högst 12 600 000 kronor får rekvireras för detta ändamål.

Från delposten ska Trafikverket finansiera kostnader som följer av regeringsbeslut som har bäring på regeringens arbete för ökad och säker cykling. Medel får betalas ut till andra myndigheter efter rekvisition eller till andra aktörer i form av bidrag i de fall där finansiering enligt regeringsbeslutet uttryckligen ska ske från anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur och upp till det belopp som där specificeras. Sammanlagt får totalt högst 4 600 000 kronor användas för detta ändamål.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för arbete i enlighet med 4 d § i förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder. 

Från delposten får Trafikverket disponera högst 7 700 000 kronor för den inledande planeringen av Världshälsoorganisationens (WHO) globala trafiksäkerhetskonferens som genomförs under våren 2020. 

Från delposten får Trafikverket disponera högst 200 000 kronor för att bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under den tid Sverige innehar ordförandeskapet i BEATA (Barents Euro Arctic Transport Area) styrkommitté.

ap.12.2 Forskning och innovation

Från delposten får Trafikverket disponera medel för kostnader för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Sammantaget ska minst 55 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet och minst 50 000 000 kronor till forskning och innovation inom luftfartsområdet. Beslut om finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet ska ske i samverkan med Sjöfartsverket och beslut om finansiering av forskning och innovation inom luftfartsområdet ska ske i samverkan med Luftfartsverket. 

Trafikverket får tillämpa artikel 25 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget för bidrag till forskning och utveckling.

ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet

Från anslagsposten finansieras bidrag till Inlandsbanan med 139 700 000 kronor och avgift till Öresundsbrokonsortiet med 311 300 000 kronor för utnyttjandet av järnvägsförbindelsen över Öresund.

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket23 693 698
ap.1Vidmakthållande väg (ram)14 139 071
ap.1.1Drift och underhåll av vägar (ram)11 697 412
ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram)1 230 550
ap.1.3Bidrag för drift av enskild väg (ram)1 211 109
ap.2Vidmakthållande järnväg (ram)9 319 533
ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram)9 319 533
ap.4Forskning och innovation (ram)235 094

Villkor för anslag 1:2

ap.1.1 Drift och underhåll av vägar

Från delposten får Trafikverket disponera medel för trafikledning, drift och underhåll på det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala 12 644 240 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att betala Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon, liksom Polismyndighetens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med motorfordon. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av trafikskadat vilt (prop. 2008/09:191, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2009/10:25).

Från delposten får Trafikverket disponera medel för utgifter för räntor och amorteringar av lån som upptagits för byggande av broar som ersätter färjor i statens vägnät.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för utgifter för kommunikationer till Holmön.

Från delposten ska Trafikverket disponera medel om minst 200 000 000 kronor för åtgärder för förbättrat vägunderhåll i landsbygd.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för drift och underhåll av anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar.

ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar

Från delposten får Trafikverket disponera medel till åtgärder som leder till framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg

Från delposten får Trafikverket disponera medel för utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

Från delposten får Trafikverket disponera 66 000 000 kronor för särskilda driftåtgärder för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet, bl.a. för tyngre fordon. 

ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg

Från delposten får Trafikverket disponera medel för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala 3 161 060 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fastställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för att betala Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med spårbunden trafik. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon (prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146).

Från delposten ska Trafikverket disponera medel om minst 100 000 000 kronor för åtgärder för förbättrat järnvägsunderhåll i landsbygd.

Från delposten får Trafikverket disponera medel för ersättning som betalas ut av Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare med stöd av gällande lagstiftning för järnvägstrafik.

Från delposten ska Trafikverket reservera 110 000 000 kronor för uppdraget att genomföra åtgärder för effektiv hantering vid störningar i tågtrafik (dnr N2017/07124/TIF).

Från delposten ska Trafikverket disponera 194 500 000 kronor för kompensation för godstransporter under 2018 enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg.

Från delposten ska Trafikverket disponera 174 000 000 kronor för kompensation för godstransporter under 2019 enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg.

Från delposten ska Trafikverket använda 46 500 000 kronor för en ambitionshöjning avseende trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder på järnvägsstationer. Medlen ska användas för fler stationsvärdar och en utökning av antalet stationer som har bevakning och kameraövervakning.

Från delposten ska Trafikverket disponera medel för att tillfälligt finansiera ett branschsamarbete avseende utveckling av lastsäkringsmetoder för bruk vid järnvägstrafik med fordonstyper som är vanligt förekommande i Sverige. Trafikverket får efter rekvisition och mot redovisning av budgeterade kostnader betala ut medel till den aktör som av den svenska tågbranschen utses till att ansvara för detta utvecklingsarbete. Sammanlagt får totalt högst 1 000 000 kronor användas för detta ändamål.

Från delposten ska Trafikverket disponera 56 000 000 kronor för att öka landsbygdens konkurrenskraft genom att främja spårbundna godstransporter i landsbygd.

 

ap.4 Forskning och innovation

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för kostnader för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Trafikverket får tillämpa artikel 25 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget för bidrag till forskning och utveckling.

1:3

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 396 577
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 396 577

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för kostnader avseende administration av statens miljöansvar inom det transportpolitiska området.

Anslagsposten får även användas för modellutveckling och analys inom transportområdet samt administrationen av trafikavtal.

Anslagsposten får användas till att betala medlemsavgift till följande europeiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS och European Initiative Linking Interlocking Subsystems (EULYNX). De kostnader som Trafikverkets medlemskap i de två organisationerna medför får inte överskrida 4 470 000 kronor per år.

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för en översyn gällande hur laddinfrastruktur längs större vägar kan främjas. Högst
5 000 000 kronor får disponeras för översynen.

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket183 313
ap.1Icke statliga flygplatser (ram)163 813
ap.2Flygtrafiktjänster (ram)10 000
ap.3Beredskapsflygplatser (ram)9 500

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygplatser

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för utgifter för att finansiera delar av driftunderskott vid kommunala och privata flygplatser som trafikeras av flyglinjer som upphandlas av staten. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om statsbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna ersättning till icke statliga flygplatser och i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308). Vidare får anslagsposten användas för ökat driftsstöd till icke statliga flygplatser i Norrland till följd av flygskatten (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22).

Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna.

Trafikverket disponerar 99 800 000 kronor för ökat driftsstöd till icke-statliga flygplatser i Norrland i syfte av att säkerställa att flygskatten inte innebär ökade driftsunderskott.

ap.2 Flygtrafiktjänster

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för att täcka kostnader för sådana flygningar som är undantagna från avgift för flygtrafiktjänster inom ramen för tillämpningen av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster.

ap.3 Beredskapsflygplatser

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga transporter på vissa flygplatser.

1:7

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket960 000
ap.1Trafikavtal (ram)960 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Trafikavtal

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik. Vidare får anslagsposten användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.

Trafikverket få disponera 60 000 000 kronor för utökad nattågstrafik till och från Jämtland.

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket150 000
ap.5EU-stöd, TEN (ram)150 000

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel motsvarande de bidrag som beviljats av Europeiska unionen genom det äldre regelverket om finansiering på området för Transeuropeiska nätverk för transporter, TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. 

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för högst ett belopp som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

1:15

Sjöfartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 563 000
ap.1Sjöfartsstöd (ram)1 563 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Sjöfartsstöd

Från anslagsposten får Trafikverket disponera medel för utgifter för sjöfartsstöd som lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenskregistrerade fartyg.

1:16

Internationell tågtrafik (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket50 000
ap.1Internationell tågtrafik (ram)50 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Internationell tågtrafik

Anslagsposten disponeras för utgifter för av staten upphandlad tågtrafik från Sverige till destinationer i andra länder. Anslagsposten får även användas för utgifter för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för förvaltningsutgifter som är direkt hänförliga till sådana avtal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.156Inget0
ap.22 7933 %0
ap.32703 %0
ap.42703 %0
ap.57603 %0
ap.686 321Allt0
ap.7.10Allt0
ap.7.20Allt0
ap.93963 %0
ap.10.1127 000Allt0
ap.10.2605 000Allt0
ap.10.310 078Allt0
ap.10.40Allt0
ap.11.1129 135Allt0
ap.11.20Allt0
ap.12.135 0003 %0
ap.12.210 5003 %0
ap.12.313 699Allt0
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.1409 000Allt0
ap.1.237 000Allt0
ap.1.333 165Allt0
ap.2.1750 000Allt0
ap.47 052Allt0
1:3 Trafikverket
ap.242 0473 %0
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser
ap.10Inget0
ap.21 000Inget0
ap.3285Inget0
1:7 Trafikavtal
ap.168 000Inget0
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.515 000Allt0
1:15 Sjöfartsstöd
ap.10Inget0
1:16 Internationell tågtrafik
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
1:2 ap.31:2 ap.1.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.8ram
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.68 261 6001 934 2001 389 3004 938 1002050
ap.7.14 800 100385 600375 8004 038 7002050
ap.7.245 564 3002 459 5002 410 10040 694 7002050
ap.10.114 436 0003 785 3002 356 0007 644 7002050
ap.10.248 385 1008 834 1009 049 30029 851 7002050
ap.10.3114 30018 30030 00066 0002050
ap.11.15 074 6002 512 8002 096 000465 8002050
ap.11.21 747 300347 300400 0001 000 0002050
ap.12.1300300002050
ap.12.256 10035 20019 2001 7002050
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.113 815 0004 915 5003 684 6004 814 9002038
ap.1.21 079 400744 300313 30021 8002038
ap.1.3903 000903 000002038
ap.2.113 219 5005 028 9002 661 6005 129 0002038
ap.4230 00097 40071 60061 0002038
1:7 Trafikavtal
ap.14 971 200884 100659 7002 927 4002027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå av bemyndiganden och infriade åtaganden de olika åren är endast indikativ.

För det fall Trafikverket ingår ett avtal om medfinansiering från kommuner, landsting eller företag och detta, utöver grundutförande, medför ett tilläggsutförande, vilket Trafikverket finansierar del av, ska det betraktas som ett åtagande och redovisas mot bemyndigandet det år som Trafikverket ingår avtalet. Även statlig medfinansiering till infrastruktur, för vilken staten inte är huvudman, ska redovisas mot bemyndigandet det år som staten ingår ett sådant avtal.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 968 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 291 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)41 300 000
- varav INVESTERING41 300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar under budgetåret 2019 en låneram om
3 968 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 2 291 000 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar övriga krediter om 41 300 000 000 kronor under budgetåret 2019.

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inklusive Hogdal–Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede–Hogdal, E 20 delen Tollered–Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga–Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen,
Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr samt Rv 49 Skara–Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.


3. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg–Degerön, Mjölby–Motala, Trollhättan–Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

4. Högst 13 000 000 000 kronor av den totala låneramen får användas för lån avseende Botniabanan.

5. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

6. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägens eldrifts- och teleanläggningar. Lånen ska återbetalas i jämn takt.

7. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för CEF-finansierade infrastrukturprojekt.

Övrigt

1. Investeringar och åtgärder, där kostnaden överstiger 100 000 000 kronor, i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029, för vilka regeringen har beslutat om byggstart, får finansieras genom bidrag från kommuner, landsting eller företag upp till högst 8 500 000 000 kronor. Trafikverket ansvarar vidare för att genomföra åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 där byggkostnaden understiger 100 000 000 kronor samt att genomföra åtgärder som fastställts i länsplanerna för regional transportinfrastruktur.

Byggande av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för får finansieras genom bidrag från kommuner, landsting eller företag om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 och byggkostnaden för respektive åtgärd understiger
100 000 000 kronor eller avser åtgärder enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för 2018–2029. Det högsta beloppet för medfinansiering genom bidrag till åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 med byggkostnad understigande 100 000 000 kronor får uppgå till högst 2 000 000 000 kronor. Det högsta beloppet för medfinansiering genom bidrag av åtgärder som genomförs enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för 2018–2029 får uppgå till högst 3 500 000 000 kronor.2. Investeringar och åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029, där kostnaden överstiger 100 000 000 kronor och för vilka regeringen har beslutat om byggstart, får finansieras med medel som räntefritt lånas in till staten från kommuner, landsting eller företag upp till högst
1 000 000 000 kronor. Trafikverket ansvarar vidare för att genomföra åtgärder i den trafikslagsövergripande nationella planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 där byggkostnaden understiger 100 000 000 kronor samt att genomföra åtgärder som fastställts i länsplanerna för regional transportinfrastruktur.

Byggande av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för får finansieras med medel som räntefritt lånas in till staten från kommuner, landsting eller företag om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 och byggkostnaden för respektive åtgärd understiger 100 000 000 kronor eller avser åtgärder enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för 2018–2029. Det högsta beloppet för medel som räntefritt lånas in till staten till åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 med byggkostnad understigande 100 000 000 kronor får uppgå till högst 2 200 000 000 kronor. Det högsta beloppet för medel som räntefritt lånas in till staten för åtgärder som genomförs enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för 2018–2029 får uppgå till högst 4 000 000 000 kronor.3. Trafikverket ska tillämpa följande riktlinjer i all hantering av förskotteringar:

 • Den samlade skulden för Trafikverkets åtaganden i förskotteringsavtal får inte överskrida 30 procent av tilldelade medel som får användas till aktuella åtgärder innevarande år.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterade belopp.
 • Förskotteringar ska alltid till övervägande del omfatta byggkostnader.
 • Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med fem år i förhållande till plan.
 • Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.
 • För att sluta avtal om förskottering från en kommun ska fullmäktigebeslut kunna uppvisas i ärendet.
 • Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget. I sin årsredovisning ska Trafikverket redovisa den sammanlagda förskotteringsskulden vid utgången av 2019.

4. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets eget kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

5. Trafikverket har rätt att använda derivatkontrakt för säkring av finansiella risker avseende valutaexponering och exponering av elpriser.

6. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

7. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

8. Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna Större investeringar i nationell plan, Övriga investeringar, Investeringar i regional plan och Övrig verksamhet under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter/delposter under anslaget överskrids. 

9. Trafikverket disponerar vidare angiven kredit beträffande anslagsposterna Vidmakthållande av väg och Vidmakthållande av järnväg under anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt utan att summan av anslagskrediten för aktuella delposter under anslaget överskrids.

10. Trafikverket får planerat utnyttja kredit om 500 000 000 kronor på anslagsposten 2.1 drift, underhåll och trafikledning på järnväg för underhåll och reinvesteringar av el- och teleanläggningar.

INVESTERINGSPLAN

Investeringsplanen i bilaga 1 gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudgeten i bilaga 2 gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.      

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-254 107 088
2019-02-254 107 088
2019-03-254 107 088
2019-04-05-2 556
2019-04-254 107 088
2019-05-05-2 556
2019-05-254 107 088
2019-06-05-2 556
2019-06-254 107 088
2019-06-286 857
2019-07-05-2 556
2019-07-254 107 088
2019-07-286 857
2019-08-05-2 556
2019-08-254 107 088
2019-08-286 857
2019-09-05-2 556
2019-09-254 107 088
2019-09-286 857
2019-10-05-2 556
2019-10-254 107 088
2019-10-286 857
2019-11-05-2 556
2019-11-254 107 088
2019-11-286 857
2019-12-05-2 552
2019-12-254 107 092
2019-12-286 858
Summa49 310 060
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.6Investeringar i regional plan
1:1 ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar
1:1 ap.9Civilt försvar
1:1 ap.10.1Väginvesteringar
1:1 ap.10.2Järnvägsinvesteringar
1:1 ap.10.3Sjöfartsinvesteringar
1:1 ap.10.4Luftfartsinvesteringar
1:1 ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar
1:1 ap.11.2Stadsmiljöavtal
1:1 ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning
1:1 ap.12.2Forskning och innovation
1:1 ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
1:2 ap.1.1Drift och underhåll av vägar
1:2 ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar
1:2 ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
1:2 ap.4Forskning och innovation
1:3 ap.2Trafikverkets administration
Till Luftfartsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-257 759
2019-02-257 759
2019-03-257 759
2019-04-257 759
2019-05-257 759
2019-06-257 759
2019-07-257 759
2019-08-257 759
2019-09-257 759
2019-10-257 759
2019-11-257 759
2019-12-257 763
Summa93 112
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luftfartsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Civilt försvar - till Luftfartsverket
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25759
2019-02-25759
2019-03-25759
2019-04-25759
2019-05-25759
2019-06-25759
2019-07-25759
2019-08-25759
2019-09-25759
2019-10-25759
2019-11-25759
2019-12-25763
Summa9 112
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.4Civilt försvar - till Transportstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Förare274 565-189 400567 000543 30023 700108 865
Banavgifter001 942 0001 942 00000
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd001 0001 00000
Summa274 565-189 4002 510 0002 486 30023 700108 865
Uppdragsverksamhet
Färjeleder-3 7021 50098 60096 6002 000-202
Utbildning-4 012051 60052 100-500-4 512
Materialservice37 0165 7001 039 1001 042 600-3 50039 216
Elförsäljning001 254 0001 254 00000
Fastighetsförvaltning0094 50094 50000
Övriga uppdrag20 455-20 4551 0001 00000
Uthyrning av reservbroar10 3351 0002 5001 3001 20012 535
Förvaltning av järnvägsfordon184 463-148 10073 00041 40031 60067 963
Teletjänster och it57 67916 00045 00044 0001 00074 679
Uthyrning förarprovsbilar137 471-110 60084 40055 10029 30056 171
Summa439 705-254 9552 743 7002 682 60061 100245 850
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110018 00018 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. Trafikverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

2. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen. Ingående data bör tillhandahållas på sådana villkor att en vidsträckt användning främjas. De kostnader för vägdatabasen som inte täcks av avgifter ska finansieras inom ramen för Trafikverkets ordinarie anslag.

3. Inkomster från uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som Trafikverket bedriver enligt 6 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket får disponeras av myndigheten upp till ett belopp som motsvarar full kostnadstäckning. Resterande del av statens inkomster ska redovisas mot inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott av övriga myndigheter.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom de från ansökningsavgifter för transportdispenser.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2019 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras153 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från de avgifter som tas ut för passage över den nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 75 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt för drift och underhåll av avgiftsstationen.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2019 beräknas uppgå till 18 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Sundsvallsfjärden på väg E4 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2019 beräknas uppgå till 45 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Inkomsterna för 2019 beräknas uppgå till 15 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

b) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera ickestatliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Magnus Axelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet, BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Konsumentverket
Luftfartsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Nämnden mot diskriminering
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statskontoret
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Transportstyrelsen