Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:13

2019-06-27
U2019/02262/BS (delvis)
U2019/02344/UH
Karolinska institutet
171 77 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Karolinska institutet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104, prop. 2018/19:99 utg.omr. 16, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Karolinska institutet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 60 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

 

2

Organisationsstyrning

Verksamhet i Hongkong

Karolinska institutet etablerar forskningsverksamhet i Hong Kong, Kina. Verksamheten som förväntas pågå i minst fem år finansieras genom en donation. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur etableringen av verksamhet i Hong Kong, Kina, har fortskridit.

3

Uppdrag

Karolinska institutet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Karolinska institutet ersätts för högst 1 722 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet731 153
ap.1Takbelopp (ram)731 153

Villkor för anslag 2:15

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet1 600 178
ap.2Basresurs (ram)1 600 178

Villkor för anslag 2:16

ap.2 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer21 453
Diabetes30 646
Epidemiologi10 946
Neurovetenskap30 646
Stamceller och regenerativ medicin32 837
Vårdforskning21 892


Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 750 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016).

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av delägarskap i Infrafrontier GmbH att besluta om ett årligt kapitaltillskott om högst 500 000 kronor under 2017–2019 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2017).

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskap i Cancer Core Europe att besluta om en medlemsavgift på högst 600 000 kronor per år under 2017–2021.

Karolinska institutet bemyndigas att under 2019 utan vederlag besluta om överlåtelse av tillgångar, som används i verksamheten för toxikologiska vetenskaper vid Karolinska institutet, till RISE Research Institutes of Sweden AB (i enlighet med beslut om statens budget för 2019).

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet113 475
ap.17Tandvårdscentral (ram)107 559
ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram)5 916

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet642 848
ap.6Karolinska institutet (ram)636 303
ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram)6 545
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.11Ersättn.klinutb.f - Ofördelad anslagsdel (ram)0

Villkor för anslag 2:66

ap.6 Karolinska institutet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2019 utbetala medel till övriga universitet enligt tabellen nedan. Medlen ska användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Universitet

Belopp i tkr

Uppsala universitet

927

Lunds universitet

1 146

Göteborgs universitet

995

Umeå universitet

953

Linköpings universitet

767

Karolinska institutet

1 757

Summa

6 545

 

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.20Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1703 %0
ap.1803 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.603 %0
ap.903 %0
ap.110Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 325 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25255 448
2019-02-25255 448
2019-03-25255 448
2019-04-25255 448
2019-05-25255 448
2019-06-25255 448
2019-07-25259 160
2019-08-25259 160
2019-09-25259 160
2019-10-25259 160
2019-11-25259 160
2019-12-25259 166
Summa3 087 654
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:15 ap.1Takbelopp
2:16 ap.2Basresurs
2:65 ap.17Tandvårdscentral
2:65 ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring
2:66 ap.6Karolinska institutet
2:66 ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Optikercentral

Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Tandvårdscentral

Karolinska institutet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer