Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 54

2019-05-29
Fi2019/02178/SFÖ
Statens servicecenter
FE 15 2
801 27 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens servicecenter
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19.1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens servicecenter.

VERKSAMHET

Myndigheten ska bidra till att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Statens servicecenter ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2019–2022. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin
verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas senast

– den 17 januari,
– den 15 februari,
– den 2 maj,
– den 29 juli, och
– den 25 oktober 2019.

Administrativt stöd från Skatteverket

Statens servicecenter ska ingå en överenskommelse med Skatteverket om att Skatteverket som längst t.o.m. den 31 december 2020 ska ansvara för det administrativa stödet vid de statliga servicekontoren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:19

Statens servicecenter (Ramanslag)

Disponeras av Statens servicecenter334 300
ap.2Lokal statlig service (ram)330 800
ap.5Lokalisering till Kiruna (ram)3 500
Disponeras av Försäkringskassan109 333
ap.1SSC - del till Försäkringskassan (ram)109 333
Disponeras av Pensionsmyndigheten540
ap.3SSC - del till Pensionsmyndigheten (ram)540
Disponeras av Skatteverket117 827
ap.4SSC - del till Skatteverket (ram)117 827

Villkor för anslag 1:19

ap.1 SSC - del till Försäkringskassan

Medlen ska användas för lokal statlig service. Anslagsposten disponeras av Försäkringskassan och medel utbetalas månadsvis under perioden 1 januari–31 maj 2019. Försäkringskassan ska redovisa sin prognos och utfallet för anslagsposten i anslagsredovisningen i årsredovisningen. Försäkringskassan ska vidare senast den 31 juli 2019 redovisa utfallet för posten för samma period till Regeringskansliet (Socialdepartementet). 

ap.2 Lokal statlig service

Anslagsposten får användas till att förbereda inordnandet av uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service och för att skapa en sammanhållen organisation för lokal statlig service fr.o.m. den 1 juni.

ap.3 SSC - del till Pensionsmyndigheten

Medlen ska användas för lokal statlig service. Anslagsposten disponeras av Pensionsmyndigheten och medel utbetalas genom en engångsbetalning till Pensionsmyndigheten. 

ap.4 SSC - del till Skatteverket

Medlen ska användas för lokal statlig service. Anslagsposten disponeras av Skatteverket och medel utbetalas månadsvis under perioden 1 januari–31 maj 2019. Skatteverket ska redovisa sin prognos och utfallet för anslagsposten i anslagsredovisningen i årsredovisningen. Skatteverket ska vidare senast den 31 juli 2019 redovisa utfallet för posten för samma period till Regeringskansliet (Finansdepartementet). 

 

ap.5 Lokalisering till Kiruna

Anslagsposten får användas för utgifter för att finansiera etableringen av delar av Statens servicecenters verksamhet i Kiruna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:19 Statens servicecenter
ap.13 279Inget0
ap.210 0293 %1
ap.33Inget0
ap.43 534Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)220 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)315 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens servicecenters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-256 500
2019-02-253 000
2019-03-253 000
2019-04-253 000
2019-05-243 000
2019-06-2545 114
2019-07-2545 114
2019-08-2345 114
2019-09-2545 114
2019-10-2545 114
2019-11-2545 114
2019-12-2545 115
Summa334 299
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens servicecenters disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:19 ap.2Lokal statlig service
1:19 ap.5Lokalisering till Kiruna
Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2521 866
2019-02-2521 866
2019-03-2521 866
2019-04-2521 866
2019-05-2421 869
Summa109 333
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:19 ap.1SSC - del till Försäkringskassan
Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25540
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:19 ap.3SSC - del till Pensionsmyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2523 565
2019-02-2523 565
2019-03-2523 565
2019-04-2523 565
2019-05-2423 567
Summa117 827
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:19 ap.4SSC - del till Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras
Tillhandahållande av tjänster avseende administrativt stöd åt myndigheter-192 1475 000475 633470 6335 000-182 147
Avgifter från pensionsmedlen
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna0023 35823 35800
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet003 6493 64900
Summa0027 00727 00700
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Intäkter från Skatteverket för levererat verksamhetsstöd avseende id-kort0017 20817 20800
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska ha ett resultat på minst 5 miljoner kronor 2019. Myndigheten ska ha sin ekonomi i balans senast 2030.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 53 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen. 

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Annelie Stiglund
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Socialdepartementet/SAM och SF
Finansdepartementet/BA, ESA, SKA och SSA
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten