Miljödepartementet


Regeringsbeslut
7

2019-05-09
M2019/01080/Ke
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 96
171 16 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndigande om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018:19:90, prop. 2018/19:1 utg.omr. 20, bet. 2018/19:MJU1, rskr. 2018/19:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Strålsäkerhetsmyndigheten.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Avgiftsprognoser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 29 juli och den 25 oktober 2019 redovisa prognoser för innevarande års (2019) avgiftsbelagda verksamhet där intäkterna inte disponeras. Prognoserna ska redovisas och kommenteras i förhållande till Strålsäkerhetsmyndighetens regleringsbrev för 2019 och innehålla en redovising av hur användning av anslagsposterna förhåller sig till det planerade avgiftsuttaget och även prognosen för kommande år. Redovisningen ska där det är möjligt delas upp per avgiftskollektiv.

Kärnavfallsfonden

Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringen (Miljö- och energidepartementet) i samband med prognoserna senast den 15 februari och 25 oktober även lämna en prognos för användningen av medel ur kärnavfallsfonden för 2019 fördelat på olika verksamhetsområden. Redovisningen i februari ska även innehålla en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts 2018 och redovisningen i oktober ska även innehålla en prognos även för 2020-2022.

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Till varje ändringsförslag ska bakgrund, motivering och konsekvensbedömning redovisas. Där det är möjligt bör redovisningen delas upp per avgiftskollektiv. Förslagen ska lämnas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 7 oktober 2019.

Initiativ relaterade till kärnvapennedrustning

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bistå Regeringskansliet i arbetet med det internationella initiativet om verifikation av kärnvapennedrustning (IPNDV) och i fyrpartsamarbetet Quad Nuclear Verification Partnership (QNVP) samt delta och aktivt bidra med teknisk sakkunskap i undergrupperna för dessa samarbeten. Strålsäkerhetsmyndigheten ska göra en samlad analys över uppnådda resultat efter initiativens inledande fas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 15 mars 2019.

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete bl.a. med Ryssland och Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva grannlandssamarbete med Ryssland och utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Vitryssland.

Grannlandssamarbetet med Ryssland ska främst avse hantering av radioaktivt och nukleärt avfall men också nukleär icke-spridning, utvecklingen av stärkta beredskapskontakter (inkl. miljöövervakning) och avvecklingsfrågor relaterade till kärnkraftverk. Verksamheten ska avse nordvästra Ryssland och Sveriges närområde förutom verksamhet avseende nukleär icke-spridning som får avse hela Ryssland inom dess internationellt erkända gränser, dvs. exklusive den illegalt annekterade Krimhalvön och Sevastopol.

Syftet med samarbetet är att skapa en höjd strålsäkerhet och miljökvalitet i både Ryssland och Sverige och ge stöd till utvecklingen av Rysslands myndighetsstrukturer och lagstiftning. Samarbetet ska syfta till att bidra till att stärka Sveriges miljö- och utrikespolitiska inriktning avseende miljö, fred och säkerhet. Samarbetet ska så långt möjligt samfinansieras med Ryssland.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska koordinera sin verksamhet med det arbete på strålsäkerhetsområdet som internationella organisationer och andra länder har med Ryssland och verka för att Ryssland integreras i olika regionala och internationella ramverk för strålsäkerhet och miljö och bidrar till dess måluppfyllelse.

Den genomförda verksamheten ska sammanfattas i en separat rapport till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 28 februari 2019. Strålsäkerhetsmyndighetens planer för framtida insatser på området ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 april 2019. Rapporten ska utgå från Sveriges internationella åtaganden, samarbetet med de nordiska länderna och andra stater inom området samt innehålla en analys av insatsbehov inom olika insatsområden. Inom utvecklingssamarbetet i Östeuropa ska Strålsäkerhetsmyndigheten särskilt redovisa sin verksamhet i Ukraina.

Insatser av principiellt viktig natur, som beslutas av Strålsäkerhetsmyndigheten, ska under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Utrikesdepartementet).

Strålsäkerhetsmyndigheten ska vidare delta i Arktiska rådets arbete i det samarbete som avser strålsäkerhetsfrågor.

Stödprogram till IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten ska genomföra ett stödprogram till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Kostnaderna för programmet ska särredovisas.

Icke-spridningsavtalets (NPT) översynskonferens 2020

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bistå Regeringskansliet med teknisk sakkunskap till stöd för Sveriges deltagande i arbetet inför NPT:s översynskonferens 2020.

Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK).

Moderna beredskapsjobb i staten

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten397 048
ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM (ram)129 048
ap.2Forskning (ram)76 000
ap.3Kärnteknisk verksamhet (ram)192 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Strålsäkerhetsmyndigheten ska betala totalt 668 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 

Högst 4 000 000 kronor får utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

Högst 3 000 000 kronor får användas för långsiktigt stöd till ideella miljöorganisationer att arbeta med frågor avseende använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

Högst 200 000 kronor får användas till det svenska bidraget till Internationella strålskyddskommissionen.

7 000 000 9 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

ap.2 Forskning

Anslagsposten får användas för grundläggande och tillämpad forskning för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn.

Anslagsposten får användas till myndighetens kostnader för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

ap.3 Kärnteknisk verksamhet

Anslagsposten ska användas för Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet som omfattas av avgifter enligt 11, 12 och 13 §§ förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsviks kärntekniska anläggningar ska utbetalas från anslagsposten. Medlen ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd under budgetåret 2019. 

Högst 26 000 000 kronor får användas för Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet som omfattas av avgifter enligt 12 § förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Högst 14 000 000 kronor får användas för Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet som omfattas av avgifter enligt 13 § förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.17 9723 %0
ap.22 2803 %0
ap.39 6003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.270 00032 00023 00015 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

Strålsäkerhetsmyndigheten får under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgifter för varor och tjänster som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 30 000 000 kronor för åren 2020–2023 inom de delar av myndighetens verksamhet som finansieras med medel från kärnavfallsfonden. Dessa åtaganden ska finansieras med medel från kärnavfallsfonden.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Strålsäkerhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2533 087
2019-02-2533 087
2019-03-2533 087
2019-04-2533 087
2019-05-2533 087
2019-06-2533 087
2019-07-2533 087
2019-08-2533 087
2019-09-2533 087
2019-10-2533 087
2019-11-2533 087
2019-12-2533 091
Summa397 048
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Strålsäkerhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM
3:1 ap.2Forskning
3:1 ap.3Kärnteknisk verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Riksmätplats007000700700
Radonlab.002000200200
Summa009000900900
Offentligrättslig verksamhet
Övrig tillståndsprövning-4 939022 00021 500500-4 439
Anmälningsplikt007 0007 500-500-500
Summa-4 939029 00029 0000-4 939
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Kärnteknisk verksamhet - tillsyn2551114 443-55 677113 934151 906-37 97220 794
Kärnteknisk verksamhet - beredskap25512 1571 76427 27225 9961 2765 197
Kärnteknisk verksamhet - nukleär ickespridning25513 7081 80915 27213 9681 3046 821
Kärnteknisk verksamhet - forskning25510069 29669 29600
Kärnteknisk verksamhet - MSB och länsstyrelser25510037 00037 00000
Icke kärnteknisk verksamhet2511-14 968-6 68123 71019 0004 710-16 939
Summa105 340-58 785286 484317 166-30 68215 873
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kärnteknisk verksamhet - MSB och länsstyrelser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning och budgetunderlag ta i beräkning Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelsernas verksamhetskostnader som rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten enligt MSB:s regleringsbrev.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som Strålsäkerhetsmyndigheten använder i den nationella strålskyddsberedskapen finansieras från anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Emelie Sjögren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, enheten för ekonomi och lön
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet