Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2019-04-18
U2019/01571/BS
Kammarkollegiet
Box 2118
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 4:4 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för anslaget 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån11 690
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)11 690
Disponeras av Kammarkollegiet6 553
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)6 553
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet6 000
ap.2Nationell utbildningsstatistik (ram)6 000

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Statistiska centralbyrån

Medel under anslagsposten får användas för utgifter som avser följande.

1. Insatser i fråga om utbildningsstatistik enligt vad som följer nedan

  • Enkätundersökning till personer med utbildning i annat land.
  • Revidering av SUN.
  • Statistik om utbildningskostnader, övergångar mellan olika utbildningsnivåer inklusive övergångarna från gymnasieskolan till folkhögskolan respektive yrkeshögskolan, och könsuppdelat underlag till budgetpropositionen.
  • Underlag till skolindex.
  • Elevpanelundersökningar.
  • Utbyggnad av myndighetens databas med utbildningspolitisk basstatistik.
  • Statistikansvar för yrkeshögskoleutbildningar och de utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.
  • Statistikansvar för folkhögskolan.
  • Förstärkning av den internationella statistikrapporteringen. 

2. Prognoser

Statistiska centralbyrån (SCB) ska göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad samt ansvara för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt vad som följer nedan.

Dataunderlagen till prognoserna ska tillgängliggöras i elektronisk form på SCB:s webbplats med den detaljeringsnivå som anses möjlig.

3. Statistik rörande forskning och utveckling

SCB ska rapportera till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juli 2019 om utgifter för forskning och utveckling vid universitet och högskolor, näringslivet, i kommuner och landsting samt inom den privata icke vinstgivande sektorn. 

4. Socioekonomiskt index

SCB ska ta fram ett socioekonomiskt index för landets samtliga skolhuvudmän och skolenheter för 2019. Indexet ska utgöra vägledning för huvudmännens fördelning av medel till skolenheterna. 

ap.2 Nationell utbildningsstatistik

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. 

Anslagsposten får belastas med förvaltningskostnader för Valideringsdelegationen 2015—2019 (U2015:10).

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Statistiska centralbyrån (SCB) fick i november 2018 i uppdrag att vara Sveriges projektledare för OECD:s internationella undersökning av vuxnas färdigheter, Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) under perioden 2018—2023 (U2018/04289/GV). Kammarkollegiet ska snarast utbetala 4 400 000 kronor till SCB. Medlen ska finansiera projektledarskapet för PIAAC under 2019 och användas för att driva och genomföra det nationella arbetet och den nationella implementeringen av PIAAC. Medel som inte har utnyttjats under 2019 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska enligt förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden till regeringen redovisa statistik över studiestödsnyttjandet bland samtliga studerande inom olika utbildningsformer. CSN får för uppdraget engångsvis rekvirera högst 80 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 1 september 2019. Medel som inte har utnyttjats under 2019 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
ap.1350Inget0
ap.2180Inget0
ap.3196Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
ap.4ram
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Åsa Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Centrala studiestödsnämnden
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret