Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2019-03-14
Ku2019/00571/KL
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Riksantikvarieämbetet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Riksantikvarieämbetet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsgivning

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård har främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt hur bidragsgivningen skapat förutsättningar för ökad livskvalitet och en hållbar utveckling. Riksantikvarieämbetet ska särskilt redovisa hur bidragsgivningen hur bidragsgivningen använts för att förnya och utveckla kulturmiljöarbetet, t.ex. rörande medborgarnas delaktighet och tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Uppdragsarkeologi

Riksantikvarieämbetet ska redovisa resultaten av myndighetens arbete för att främja utvecklingen på det uppdragsarkeologiska området.

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka som fått bidrag enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verk-
samheten Kulturarvs-IT, med vilka belopp och för vilka ändamål. Redovisningen ska också innehålla en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2019 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Publik och tillgänglighet

Riksantikvarieämbetet ska, avseende myndighetens besöksmål, redovisa 

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, och
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Riksantikvarieämbetet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens besöksmål. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Svensk museitjänst fortskrider.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för i vilken utsträckning som dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

En sammanhållen landsbygdspolitik

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur man bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag N2018/04123/HL. 

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksantikvarieämbetet ska under 2019 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Samarbete för kultur till fler

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

EU:s strukturfonder

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Statens kulturråd och Stiftelsen Svenska Filminstitutet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfonds-
program, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovis-
ningen ska framgå hur mycket medel som beviljats och utbetalats samt den nationella medfinansieringen. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2019.

Prognoser 2019–2022

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

 • 17 januari
 • 2 maj
 • 25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Riksantikvarieämbetet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet20 540
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)20 540

Villkor för anslag 1:4

ap.10 Riksantikvarieämbetet

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

Av anslagsposten bör minst 3 500 000 kronor användas för bidragsgivning till de centrala museernas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

7:1

Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet274 801
ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)264 372
ap.2Kulturarvs-IT (ram)10 429

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Riksantikvarieämbetet

Anslagsposten får användas för Riksantikvarieämbetets förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får högst 4 750 000 kronor användas för bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Anslaget får bl.a. också användas för att betala det svenska bidraget till Europeana och Icomos Board.

Anslagsposten får användas för utgifter vid avvecklingen av Riksutställningar och till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Riksutställningar.

ap.2 Kulturarvs-IT

Medlen ska användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT. Bidrag får beviljas enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

7:2

Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet270 542
ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)262 542
ap.2Bidrag till kulturarvsarbete (ram)8 000

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

 • Bidrag får beviljas enligt 2–5, 7–9 och 13 §§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
 • Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostads-
  byggande enligt 10 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 
 • Av anslagsposten får medel användas för arkeologiska utredningar som syftar till att ta reda på om en fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag och som inte ska bekostas av någon annan. 
 • Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).
 • Av anslagsposten får medel avsättas för kostnader och ersättningar enligt 2 kap. 7, 8, 14 och 15 § § kulturmiljölagen (1988:950).

 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 13 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre arkeologiska undersökningar.

 • Av anslagsposten får intrångsersättning betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken.
 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor betalas ut som bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

ap.2 Bidrag till kulturarvsarbete

Anslagsposten får användas i enlighet med förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.

7:4

Bidrag till arbetslivsmuseer (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet8 000
ap.1Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)8 000

Villkor för anslag 7:4

ap.1 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas för bidrag till arbetslivsmuseer enligt förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.10616Inget0
7:1 Riksantikvarieämbetet
ap.18 2443 %0
ap.20Inget0
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.18 116Inget0
ap.20Inget0
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
8:4 (2017) Riksutställningar
ap.2 (2017)ram
ap.3 (2017)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.190 00059 31413 00017 6862022
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2524 612
2019-02-2524 612
2019-03-2524 612
2019-04-2524 612
2019-05-2524 612
2019-06-2524 612
2019-07-2524 612
2019-08-2524 612
2019-09-2524 612
2019-10-2524 612
2019-11-2524 612
2019-12-2524 609
Summa295 341
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.10Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.1Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.2Kulturarvs-IT

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Verksamhet med full kostnadstäckning
Butiksförsäljning besöksmål104501 5501 600-50104
Museitjänster-8 0071 90028 70026 5002 200-3 907
Summa-7 9031 95030 25028 1002 150-3 803
Offentligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 0501 05000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas.

Riksantikvarieämbetets verksamhet inom Svensk museitjänst ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Christina Nylén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/FMR, GA
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Utbildningsdepartementet/AI, F
Miljö- och energidepartementet/KL NA, NM LM, NM VM, S
Näringsdepartementet/BT SPN, HT FF, HT HL, HT RTS
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Boverket
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Moderna museet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för kulturanalys
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Sametinget
samtliga länsstyrelser
Statens centrum för arkitektur och design
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens jordbruksverk
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens maritima museer
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Statskontoret
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Stiftelsen Tekniska museet
Svenska Unescorådet
Tillväxtverket
Gotlands kommun
samtliga landsting
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd
Föreningen Laponiatjuottjudus
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
Riksförbundet Sveriges museer
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska kyrkan
Sveriges Hembygdsförbund