Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2019-02-07
U2018/04751/BS (delvis)
U2019/00375/S
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:15 (2018) inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.3

Finansiella villkor

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer
ap.1 (2018)ram
ap.2 (2018)ram
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Göran Wennborg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet, N BT SUBT
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Folkhälsomyndigheten
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens energimyndighet
Statens skolverk