Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
19

2018-12-21
A2018/02013/ARM
A2018/01994/SV
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
112 79 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:5 Arbetslivspolitik avseende forskning om arbetsliv
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 14, bet. 2017/18:AU2, rskr. 2018/19:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:5

Arbetslivspolitik (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket20 000
ap.5Arbetslivspolitik - Forskning om arbetsliv (ram)20 000

Villkor för anslag 2:5

ap.5 Arbetslivspolitik - Forskning om arbetsliv

Anslaget får användas för utgifter för att finansiera forskning om arbetsliv. Medlen får endast användas efter särskilt regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:5 Arbetslivspolitik
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Angelica Kauntz
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagens, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret