Statsrådsberedningen


Protokoll
I:1
vid regeringssammanträde
2018-12-12
SB2018/01717/FCK

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Regeringskansliet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 1, bet. 2017/18:KU1, rskr. 2017/18:71, prop. 2017/18:99 utg.omr. 1, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Regeringskansliet.

VERKSAMHET

Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.

Regeringskansliet ska vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4:1

Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet7 819 310
ap.1Till Regeringskansliets disposition (ram)7 819 310

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas för Regeringskansliets förvaltningsutgifter. Medlen får även användas för utgifter för utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader m.m.).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
4:1 Regeringskansliet m.m.
ap.1233 379306 9090
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:4 (2017) Svensk författningssamling
ap.1 (2017)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 530 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)758 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25648 276
2018-02-25648 276
2018-03-25648 276
2018-04-25648 276
2018-05-25648 276
2018-06-25648 276
2018-07-25654 943
2018-08-25654 943
2018-09-25654 943
2018-10-25654 943
2018-11-25654 943
2018-12-25654 939
Summa7 819 310
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regeringskansliets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Till Regeringskansliets disposition

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Näringslivsfrämjande002 0002 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter251100170 000170 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringskansliet får disponera intäkter från avgifter för vissa näringslivsfrämjande tjänster.

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Regeringskansliet undantas från kravet i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 6 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i not till anslagsredovisningen kommentera väsentliga avvikelser från tilldelade belopp.

Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom utrikesrepresentationen.

Utdrag till

Samtliga departement
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Konstitutionsutskottet
Utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret