Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2018-12-12
Ku2018/02215/DISK
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den nationella minoriteten romer 
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:1 och 7:2 Åtgärder för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den nationella minoriteten romer för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 1, bet. 2017/18:KU1, rskr. 2017/18:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen9 110
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)2 700
ap.16Revitalisering av nationella minoritetsspråk (ram)6 410
Disponeras av Kammarkollegiet8 350
ap.18Åtgärder för nationella minoriteter (ram)8 350
Disponeras av Sametinget31 130
ap.12Nationellt uppföljningsansvar (ram)2 200
ap.13Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)21 290
ap.14Samiska språkcentrum (ram)6 440
ap.15Hemsida om nationella minoriteter (ram)1 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län73 327
ap.3Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)63 507
ap.9Nationellt uppföljningsansvar (ram)3 300
ap.10Stöd för nationella minoriteter (ram)6 520
Disponeras av Sameskolstyrelsen1 000
ap.7Integrerad samisk undervisning (ram)1 000

Villkor för anslag 7:1

ap.3 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten får användas för bidrag till de kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för finska och meänkieli, som inte ingår i det samiska förvaltningsområdet, för utgifter som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Bestämmelser om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Anslagsposten får även användas för utgifter för andra aktiviteter som rör förvaltningsområdena. Högst

  • 1 450 000 kronor får användas för samordning, kunskapshöjande insatser samt informations- och utbildningsinsatser i samråd med Sametinget,
  • 400 000 kronor för bidrag till Sverigefinländarnas delegation för att stärka sverigefinnars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det finska språket, och
  • 400 000 kronor för bidrag till Svenska tornedalingars riksförbund för att stärka tornedalingars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för meänkieli.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för utgifter för språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Minst 700 000 kronor ska användas för utgifter för att tillgängliggöra språkliga resurser.

Minst 1 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut Ku2018/01455/DISK.

ap.7 Integrerad samisk undervisning

Anslagsposten får användas för utgifter för integrerad samisk undervisning i grundskolan enligt 12 kap. 13–14 §§ skolförordningen (2011:185).

ap.9 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt för myndighetens administrativa utgifter för fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

ap.10 Stöd för nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Bestämmelser om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 700 000 kronor.

ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inklusive de administrativa kostnader som följer.

ap.13 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten får användas för bidrag till kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för samiska för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Bestämmelser om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Under anslagsposten ska 660 000 kronor användas för direkta kostnader för bidrag till och stöd för verksamhet som bedrivs av sådana organisationer inom det minoritetspolitiska området som företräder samer, i syfte att stärka samers samråd och dialog på regional och lokal nivå.

480 000 kronor ska användas för att utbetala ett bidrag till de organisationer som företräder samer vid ett tillfälle under 2018. Bidraget ska fördelas på de grunder som Sametinget beslutar. Dessa grunder ska utgå från att syftet med bidraget är att kompensera de merkostnader som uppstår med anledning av deltagande i pågående processer inom det minoritetspolitiska området.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.14 Samiska språkcentrum

Anslagsposten avser finansiering av samiskt språkcentrum i Östersund respektive Tärnaby.

Högst 4 500 000 kronor får användas för utgifter för genomförande och administration av språkcentrums verksamhet för att utveckla och stimulera ökad användning av det samiska språket.

Sametinget ska i årsredovisningen för 2018 redovisa hur medlen har använts.

Minst 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut Ku2018/01453/DISK.

ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter för genomförande och administration av webbplatsen minoritet.se i syfte att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden. Arbetet med webbplatsen ska involvera de fem nationella minoriteterna.

ap.16 Revitalisering av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag för revitaliseringsinsatser enligt förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Högst 700 000 kronor får användas för myndighetens utgifter för samordning av dessa insatser.

ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av särskilda åtgärder för nationella minoriteter. Av anslagsposten får 1 500 000 kronor användas av Statens kulturråd i enlighet med regeringens beslut den 9 november 2017 (Ku2017/02332/DISK). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 november 2018.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet9 803
ap.2Åtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)3 765
ap.4Brobyggarverksamhet (ram)4 138
ap.5Utbildning (ram)500
ap.6Bostad (ram)200
ap.7Hälsa, social omsorg och trygghet (ram)200
ap.9Kultur och språk (ram)1 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län2 147
ap.1Arbete med den nationella minoriteten romer (ram)2 147
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor2 550
ap.10Organisering inom det civila samhället (ram)2 550

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Arbete med den nationella minoriteten romer

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med regeringens beslut den 17 december 2015 (Ku2015/03037/DISK) och i enlighet med regeringens beslut den 1 september 2016 (Ku2016/01971/DISK). Redovisning ska ske i enlighet med regeringens beslut den 17 december 2015 (Ku2015/03037/DISK). I slutredovisningen ska det ingå en ekonomisk redovisning.

ap.2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

Av anslagsposten får:

  • 2 500 000 kronor användas för bidrag till utvecklingskommuner för romsk inkludering. Borås kommun, Gävle kommun, Haninge kommun, Stockholms kommun och Uppsala kommun får vardera 500 000 kronor i bidrag för utgifter i enlighet med regeringens beslut den 26 maj 2016 (Ku2016/00159/DISK). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2018. Med ändring av regeringsbeslut den 22 juni 2017 (Ku2017/01561/DISK) ska berörda kommuner senast den 16 februari 2018 och 15 februari 2019 delredovisa sin verksamhet till Länsstyrelsen i Stockholms län. Senast den 1 juni 2020 ska en slutredovisning lämnas till Regeringskansliet(Kulturdepartementet). I slutredovisningen ska det ingå en ekonomisk redovisning.
  • 1 500 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Stockholms län för att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens skolverk och romska sakkunniga göra en nulägesbeskrivning i de kommuner som under perioden 2012–2017 beviljats statsbidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på lokal nivå i enlighet med regeringens beslut den 11 maj 2017 (Ku2017/01295/DISK). Länsstyrelsen i Stockholms län får för uppdragets genomförande använda högst 750 000 kronor under 2018. Boverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda högst 150 000 kronor vardera under 2018.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.4 Brobyggarverksamhet

Anslagsposten får användas för utgifter avseende brobyggarverksamhet inom ramen för strategin för romsk inkludering. Av medlen ska:

  • 1 600 000 kronor användas i enlighet med regeringens beslut den 21 april 2016 (Ku2016/00995/DISK), varav 1 550 000 kronor får användas av Statens skolverk och 50 000 kronor av Socialstyrelsen.
  • 2 538 000 kronor användas för bidrag till Borås kommun, Gävle kommun, Haninge kommun, Stockholms kommun, Sundsvalls kommun, Västerås kommun och Örebro kommun för utgifter för utbildning av brobyggare i enlighet med villkor angivna i Regeringskansliets beslut den 20 juni 2016 (Ku2016/01030/DISK) och den 11 december 2017 (Ku2017/00514/DISK). Bidraget ska vara: 

- 420 000 kronor till Borås kommun,

- 166 000 kronor till Gävle kommun,

- 369 000 kronor till Haninge kommun,

- 836 000 kronor till Stockholms kommun,

- 68 000 kronor till Sundsvalls kommun, 

- 103 000 kronor till Västerås kommun,

- 576 000 kronor till Örebro kommun.

Haninge kommun, Stockholms kommun, Sundsvalls kommun, Västerås kommun och Örebro kommun ska redovisa sin verksamhet i enlighet med villkor angivna i regeringens beslut den 20 juni 2016 (Ku2016/01030/DISK). Haninge kommun och Stockholms kommun ska även slutredovisa sin verksamhet den 15 januari 2020 i enlighet med villkor angivna i regeringens beslut den 20 juni 2016 (Ku2016/01030/DISK). I slutredovisningen ska det ingå en ekonomisk redovisning.

Borås kommun och Gävle kommun ska lämna en delredovisning senast den 15 januari 2019 och en slutredovisning den 15 januari 2020 i enlighet med villkor angivna i regeringens beslut den 20 juni 2016 (Ku2016/01030/DISK). I slutredovisningen ska det ingå en ekonomisk redovisning.

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2018.

ap.5 Utbildning

Anslagsposten får användas av Statens skolverk för utgifter inom området Utbildning utifrån strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 30 juni 2016 (Ku2016/01673/DISK).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2018.

ap.6 Bostad

Anslagsposten får användas av Boverket för utgifter inom området Bostad utifrån strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 4 maj 2016 (Ku2016/01141/DISK).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2018.

ap.7 Hälsa, social omsorg och trygghet

Anslagsposten får användas av Socialstyrelsen för utgifter inom området Hälsa, social omsorg och trygghet utifrån strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 12 maj 2016 (Ku2016/01242/DISK).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2018.

ap.9 Kultur och språk

Anslagsposten får användas för utgifter inom området Kultur och språk utifrån strategin för romsk inkludering. Av medlen ska:

  • 500 000 kronor användas av Statens kulturråd i enlighet med regeringens beslut den 2 juni 2016 (Ku2016/01437/DISK),
  • 500 000 kronor användas av Institutet för språk och folkminnen i enlighet med regeringens beslut den 13 december 2017 (Ku2017/02582/LS). Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisningen.

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2018.

ap.10 Organisering inom det civila samhället

Anslagsposten får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för utgifter inom området Organisering inom det civila samhället utifrån strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 12 maj 2016 (Ku2016/01243/DISK). 
Minst 1 900 000 kronor ska fördelas enligt förordningen (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Utgiftsprognoser

Myndigheterna ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa prognoser för åren 2018–2021 för de anslag de disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

17 januari

2 maj

8 november.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.180Inget0
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Andrés Zanzi
Kopia till

Statsrådberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens skolverk