Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:45

2018-12-20
U2018/04450/F
U2018/04751/BS(delvis)
U2018/04817/F
Överklagandenämnden för etikprövning
c/o Vetenskapsrådet, Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Överklagandenämnden för etikprövning
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Överklagandenämnden för etikprövning och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Etikprövningsverksamhet 

Återrapportering avseende inkomna, avgjorda, överklagade och överlämnade ärenden ska vara uppdelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilagan till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Verksamhet i expertgruppen för oredlighet i forskning

Överklagandenämnden för etikprövning ska redovisa en sammanfattning av gjorda iakttagelser.

Verksamhet avseende tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

Överklagandenämnden för etikprövning ska redovisa en sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder.

3

Uppdrag

Prognoser

Överklagandenämnden för etikprövning ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:10

Överklagandenämnden för etikprövning (Ramanslag)

Disponeras av Överklagandenämnden för etikprövning7 448
ap.1Överklagandenämnden för etikprövning (ram)4 248
ap.2Oredlighet i forskning (ram)3 200

Villkor för anslag 3:10

ap.1 Överklagandenämnden för etikprövning

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Överklagandenämnden för etikprövning.

ap.2 Oredlighet i forskning

Anslagsposten får användas för den verksamhet som expertgruppen för oredlighet i forskning har ansvar för.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning
ap.11283 %0
ap.2953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)722
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Överklagandenämnden för etikprövnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25621
2019-02-25621
2019-03-25621
2019-04-25621
2019-05-25621
2019-06-25621
2019-07-25621
2019-08-25621
2019-09-25621
2019-10-25621
2019-11-25621
2019-12-25617
Summa7 448
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Överklagandenämnden för etikprövnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:10 ap.1Överklagandenämnden för etikprövning
3:10 ap.2Oredlighet i forskning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Vetenskapsrådet
Riksgäldskontoret