Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:41

2018-12-20
U2018/00273/UH
U2018/00687/UH
U2018/04051/UH m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:67 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för anslaget 2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet45 450
ap.1Särskilda bidrag - del till Kammarkollegiet (ram)4 200
ap.3Svenska Studenthemmet i Paris (ram)2 400
ap.4Bidrag till Sveriges förenade studentkårer (ram)4 379
ap.5Stöd för studentinflytande (ram)33 967
ap.6Vissa stipendier (ram)504

Villkor för anslag 2:67

ap.1 Särskilda bidrag - del till Kammarkollegiet

Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 800 000 kronor till Sverige-Amerika Stiftelsen. Medlen avser verksamhetsstöd och ska utbetalas engångsvis. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2019. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2019 ska lämnas senast den 22 februari 2020 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2020.

2. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 400 000 kronor till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning. Medlen ska rekvireras halvårsvis senast den 15 juni 2019 respektive 15 november 2019. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2019 ska lämnas senast den 22 februari 2020 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2020.

3. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 3 000 000 kronor till Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2019. Medlen avser högskoleutbildning och forskning inom högskoleområdet. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2019 ska lämnas senast den 22 februari 2020 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2020.

ap.3 Svenska Studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 2 400 000 kronor till Svenska Studenthemmet i Paris. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2019. Medlen avser stöd till studenthemmets verksamhet.

Svenska Studenthemmet i Paris ska senast den 31 maj 2020 lämna en ekonomisk redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) när det gäller medlens användning och uppnådda resultat.

ap.4 Bidrag till Sveriges förenade studentkårer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 4 379 000 kronor till Sveriges förenade studentkårer. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2019. Medlen avser stöd till organisationens verksamhet med syfte att säkerställa ett nationellt studentinflytande.

ap.5 Stöd för studentinflytande

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2017 och antalet doktorander hösten 2017 omräknat till helårsekvivalenter 2017. Till universitet och högskolor utgår minst 10 000 kronor per år.

Kammarkollegiet ska senast under januari 2019 engångsvis utbetala medlen till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen avser bidrag för 2019.


Tusental kronor
Uppsala universitet3 013
Lunds universitet3 290
Göteborgs universitet3 111
Stockholms universitet3 330
Umeå universitet1 996
Linköpings universitet2 142
Karolinska institutet926
Kungl. Tekniska högskolan1 667
Luleå tekniska universitet923
Karlstads universitet989
Mittuniversitetet797
Örebro universitet1 118
Linnéuniversitetet1 652
Sveriges lantbruksuniversitet483
Blekinge tekniska högskola336
Malmö universitet1 388
Mälardalens högskola892
Stockholms konstnärliga högskola55
Försvarshögskolan72
Gymnastik- och idrottshögskolan89
Högskolan Dalarna691
Högskolan Kristianstad639
Högskolan Väst544
Högskolan i Borås633
Högskolan i Gävle683
Högskolan i Halmstad622
Högskolan i Skövde390
Konstfack79
Kungl. Konsthögskolan23
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm76
Södertörns högskola780
Ericastiftelsen10
Ersta Sköndal Bräcke högskola121
Handelshögskolan i Stockholm211
Johannelunds teologiska högskola10
Newmaninstitutet10
Röda Korsets Högskola88
Sophiahemmet Högskola77
Stockholms Musikpedagogiska Institut10
Totalt33 966

ap.6 Vissa stipendier

Kammarkollegiet ska senast under januari 2019 utbetala 504 000 kronor till Svenska institutet.

Av medlen ska minst 390 000 kronor användas för insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt north2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2019.

Svenska institutet får använda högst 60 000 kronor för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammet. Vidare får högst 54 000 kronor användas för det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för north2north bedriver.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet
ap.103 %0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Svenska Studenthemmet i Paris
Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland
Svenska institutet
Sverige-Amerika Stiftelsen
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:41, 2018-12-20

Diarienummerförteckning

U2018/00273/UH
U2018/00687/UH
U2018/04051/UH
U2018/04751/BS (delvis)
U2018/04813/UH