Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2018-12-20
Ku2018/02242/LS(delvis)
Ku2018/02248/LS(delvis)
Sametinget
Box 90
981 22 Giron/Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Sametinget
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 1, bet. 2018/19:KU1, rskr. 2018/19:76, prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Sametinget.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Sametinget ska redovisa hur ökningen av förvaltningsanslaget har bidragit till att Sametinget bättre kan medverka i samhällsutvecklingen och svara upp mot de uppdrag och uppgifter som åligger myndigheten idag.

Språk

Sametinget ska driva samiska språkcentrum i Tärnaby respektive Östersund.

Sametinget ska lämna en lägesrapport om situationen för det samiska språket och redovisa resultatet av det samlade språkarbetet.

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer avseende skador inom rennäringen

Sametinget ska samordna, i samverkan med Naturvårdsverket, arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Vidare ska Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget. Sametinget ska redogöra för hur arbetet genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet.

Samisk traditionell kunskap

Sametinget ska redovisa hur myndigheten arbetar med samisk traditionell kunskap, dess betydelse för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald och hur verksamheten bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Stöd enligt marknadsordningen

Sametinget ska senast den 1 augusti 2019 lämna rapport till regeringen (Näringsdepartementet) om de uppgifter som ska lämnas till Europeiska kommissionen senast den 31 augusti enligt artikel 2 i kommissionens beslut av den 7 december 2016 om tillstånd till utbetalning av nationellt stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter i Sverige (C(2016) 7857 final).

Nationella minoriteter

Med utgångspunkt i nationell lagstiftning och Sveriges internationella åtaganden ska Sametinget i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län verka för att minoritetspolitikens fastställda mål med tre utpekade delområden uppnås.

Sametinget ska i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län redovisa utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Redovisningen ska bl.a. innefatta:

- hur medel från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

- hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,

- vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts, och

- genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser.

Eventuella skillnader vad gäller kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 6 april 2020.

Sametinget ska även redovisa hur arbetet med webbplatsen minoritet.se har genomförts, hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts för detta ändamål samt hur myndigheten arbetar för att involvera de fem nationella minoriteterna i arbetet med webbplatsen.

Vidare ska Sametinget redovisa vad medlen från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse avseende samiska språkcentrums verksamhet inklusive Giellagáldu gett för resultat.

Jämställdhetsintegrering

Sametinget ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

 

2

Organisationsstyrning

Ekonomistyrning

Sametinget ska senast den 4 mars, den 1 juli, den 1 oktober och den 2 december 2019 redovisa vilka insatser som vidtagits eller avses att vidtas för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten. I redogörelsen ska bl.a. myndighetens ekonomi och kompetensförsörjningen vid myndigheten särskilt belysas.

3

Uppdrag

Genomförande av landsbygdsprogrammet 2014–2020

Sametinget ska bistå förvaltningsmyndigheten (Statens jordbruksverk) i genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2020 på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna.

Traditionell småskalig matkultur

Sametinget har sedan 2015 i samverkan med bland andra Statens jordbruksverk, Riksantikvarieämbetet och Institutet för språk och folkminnen haft i uppdrag att under 2015–2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Uppdraget förlängs med ytterligare ett år, så att myndigheterna under 2015–2019 tillsammans ska synliggöra, ta till vara och utveckla bl.a. traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för genomförandet. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer. Uppdraget ska slutredovisas av Statens jordbruksverk efter samråd med övriga myndigheter till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2023. Av redovisningen ska det bl.a. framgå hur det arbete som myndigheterna genomfört samt hur resultat som uppkommit genom utlysningar, fortsatt skulle kunna användas av aktörer som driver eller vill utveckla småskalig verksamhet kopplad till traditionell matkultur.

Moderna beredskapsjobb i staten

Sametinget ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser

Sametinget ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till Sametinget att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetaförmåga för praktik 2016-2018 m.m.A2016/00216/A A2017/00238/ARedovisning till Statskontoret 15 januari 2019
Uppdrag till Sametinget att ta emot nyanlända
arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m.
Fi2016/00386/ESARedovisning till Statskontoret 15 januari 2019
Uppdrag till Sametinget avseende renbruksplaner.Regleringsbrev för 20181 mars 2019
Uppdrag till Sametinget att utreda hur Samiskt språkcentrums verksamhet kan utvecklas.Ku2018/01453/DISK29 mars 2019
Uppdrag till Sametinget att fortsatt ta emot personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.
A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021
Uppdrag till Sametinget att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021
Uppdrag till Sametinget avseende samiskt kulturarv. Sametinget ska i samverkan med Institutet för språk och folkminnen, efter samråd med samiska organisationer, se över behovet av insatser för att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och de samiska språken.Regleringsbrev för 20181 juni 2019

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget54 501
ap.1Sametinget (ram)53 001
ap.3Samefonden (ram)1 500

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Sametinget

Anslagsposten får användas för Sametingets förvaltningsutgifter.

Det folkvalda organets kostnader, inklusive kostnader för arvoden, ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

ap.3 Samefonden

Sametinget ska utbetala medlen till Kammarkollegiet för överföring till Samefonden.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget17 878
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)17 878

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Bidrag till samisk kultur

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag till Giron Sámi Teáhter och Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:1 Sametinget
ap.11 6353 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 600
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-254 542
2019-02-254 542
2019-03-254 542
2019-04-254 542
2019-05-254 542
2019-06-254 542
2019-07-254 542
2019-08-254 542
2019-09-254 542
2019-10-254 542
2019-11-254 542
2019-12-254 539
Summa54 501
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Sametinget
3:1 ap.3Samefonden
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Ida Åhrén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/GA
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Utbildningsdepartementet/S
Miljö- och energidepartementet/S, NM
Näringsdepartementet/ FJR, SUN, SK, FÖF, HL, KSR
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Myndigheten för kulturanalys
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statskontoret
Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum
Giron Sámi Teáhter
Samefonden