Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2018-12-18
UD2018/20959/IU (delvis)
UD2018/20996/IU
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 18, 19, 24, 25 och 27
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 7, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet649 000
ap.18Swedpartnership: Stöd till små och medelstora företag (ram)20 000
ap.19Swedpartnership: Administrationskostnader (ram)4 000
ap.24Swedfund: Tekniskt bistånd (ram)5 000
ap.25Swedfund: Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser. (ram)20 000
ap.27Kapitaltillskott Swedfund (ram)600 000

Villkor för anslag 1:1

ap.18 Swedpartnership: Stöd till små och medelstora företag

De anslagna medlen får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Swedfund utbetala medlen. Medlen ska rekvireras efter behov. Eventuella outnyttjande medel ska återbetalas från Swedfund till Kammarkollegiet.

ap.19 Swedpartnership: Administrationskostnader

De anslagna medlen får användas för Swedfunds fövaltningskostnader för hanteringen av stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer i enlighet med förordningen.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Swedfund utbetala medlen. Medlen ska betalas ut kvartalsvis.

ap.24 Swedfund: Tekniskt bistånd

Medlen ska användas primärt för att stärka Swedfunds arbete med jämställdhet och miljö- och klimatfrågor.

Swedfunds styrelse har antagit riktlinjer för medel för tekniskt bistånd. De anslagna medlen får användas i enlighet med angivna riktlinjer. Swedfund ska i årsredovisningen redovisa hur medlen har använts.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Swedfund utbetala medlen. Medlen ska rekvireras efter behov.

Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas till förvaltningskostnader.

ap.25 Swedfund: Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser.

Medlen syftar till att stärka upphandlingskapaciteten i en riktning som främjar hållbara investeringar och upphandlingar i samarbetsländer. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Swedfund utbetala medlen. Medlen ska rekvireras efter behov. Återstående medel som inte är föremål för åtagande gentemot tredje part ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 4 november 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rapportering om rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till detta regeringsbeslut.

Av medlen får högst 2 000 000 kronor användas till förvaltningskostnader.

ap.27 Kapitaltillskott Swedfund

Swedfund ska senast den 1 november 2019 inkomma med rekvision till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Swedfund utbetala medlen. 

Generella villkor under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Swedfund ska till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) redovisa prognoser för 2019 för anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposterna 18, 19, 24 och 25 den 2 maj och den 25 oktober. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till budgeten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1803 %0
ap.1903 %0
ap.2403 %0
ap.2503 %0
ap.270Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Anna Holmryd
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, RS
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt bistånd
Riksgäldskontoret