Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2018-12-21
S2018/06064/RS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet115 239
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)115 239
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län90 000
ap.4Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)90 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor7 000
ap.11Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF (ram)7 000
Disponeras av Socialstyrelsen148 800
ap.8Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS (ram)148 800
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län14 000
ap.1Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)14 000
Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten16 000
ap.6Jämställdhetsprojekt - del till Jämställdhetsmyndigheten (ram)10 000
ap.5Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Jämställdhetsmyndigheten (ram)6 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor i enlighet med regeringsbeslut II:15 från den 18 december 2017 (S2017/07421/JÄM). För uppdraget får länsstyrelsen använda högst 14 000 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas samlat med en redogörelse för resultaten av varje kvarstående deluppdrag till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020.

ap.4 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelserna ska förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i enlighet med regeringsbeslut II:14 från den 18 december 2017 (S2017/07420/JÄM). För uppdraget får länsstyrelserna under 2019 använda 90 000 000 kronor. Länsstyrelsen i Örebro län ska fördela medlen enligt den princip som framgår av ovan nämnda beslut. Länsstyrelsen i Örebro län ska lämna en ekonomisk redovisning av använda medel, och för vilka olika ändamål (inklusive insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål) de använts till, senast den 31 mars 2020 till regeringen (Socialdepartementet). Av redovisningen från Länsstyrelsen i Örebro län ska framgå hur medlen har fördelats mellan länsstyrelserna. Vid samma tidpunkt ska övriga delar av uppdraget länsvis redovisas till regeringen (Socialdepartementet) i enlighet med regeringsbeslutet (S2017/07420/JÄM).

ap.5 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten får använda högst 5 000 000 kronor för att utföra det uppdrag som anges i regeringsbeslut II:8 från den 15 mars 2018 (dnr S2018/01831/JÄM) och i regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Jämställdhetsmyndigheten om att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Jämställdhetsmyndigheten får använda högst 1 000 000 kronor under 2019 för att inventera effektiva arbetssätt för attitydförändring och beteendeförändring gällande könsstympning av flickor och kvinnor och sprida dessa till relevanta aktörer, i enlighet med regeringsbeslut II:10 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03926/JÄM) och regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Jämställdhetsmyndigheten. 

ap.6 Jämställdhetsprojekt - del till Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten får använda 10 000 000 kronor under 2019 för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Jämställdhetsmyndigheten för nya åtaganden.

ap.8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS

Socialstyrelsen får använda 23 300 000 kronor under 2019 för att fördela medel till organisationer inom det sociala området som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och flickor enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. 

Socialstyrelsen får använda 100 000 000 kronor under 2019 för att fördela medel enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas för administrativa kostnader.

Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen tilldelats 2 000 000 kronor under 2019 för att fortsätta stödja organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation. En redovisning avseende hur medlen fördelats ska lämnas senast den 30 augusti 2020 till regeringen (Socialdepartementet). 

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor för fördelning under 2019 som särskilda stimulansmedel till länsstyrelserna och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK) efter ansökan i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 28 januari 2016 (S2016/00633/FST). Socialstyrelsen ska redovisa fördelningen av medel till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 september 2020. Uppdraget att fördela medel för 2018, som gavs i regleringsbrevet för 2018 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS, ska redovisas senast den 30 september 2019 till regeringen (Socialdepartementet).

Uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsen ska fortsatt stödja genomförandet inom vård och omsorg av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10) i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 23 februari 2017 (S2017/01221/JÄM), regeringsbeslut II:6 från den 18 december 2017 (S2017/07218/RS), regeringsbeslut I:3 från den 19 april 2018 (S2018/02496/FS) samt regeringsbeslut II:6 från den 7 juni 2018 (S2018/03516/JÄM).

Till uppdraget hör bl.a. att lämna bidrag till Länsstyrelsen i Stockholms län för att stödja utvecklingen och genomförandet av en pilotverksamhet med en stödtelefon för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående. Till länsstyrelsen utbetalar Socialstyrelsen medlen engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska länsstyrelsen lämna en ekonomisk redovisning av använda medel till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska under 2020 lämna en delredovisning av arbetet till regeringen (Socialdepartementet) vid en tidpunkt som Socialstyrelsen och Socialdepartementet kommer överens om.

För hela uppdraget får Socialstyrelsen använda högst 18 500 000 kronor under 2019. Redovisning ska ske enligt de tidpunkter som nämns i ovan angivna regeringsbeslut.

ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 19 juli 2018 (S2016/02759/JÄM) och regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende MUCF genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga. För uppdragets genomförande under 2019 får myndigheten använda högst 7 000 000 kronor inklusive den del MUCF ska betala till Inera AB för förvaltande av den digitala plattformen Youmo.se.

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton inom statsverkets checkräkning, det s.k. SCR-flödet, hos myndigheterna. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 400 000 kronor under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04673/JÄM) för att utvärdera hjälptelefonen Preventell och det utbildningsprogram för yrkesverksamma som bedrivs av ANOVA vid Karolinska universitetssjukhuset. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppdrag att genomföra en kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. Uppföljningen ska göras i enlighet med regeringsbeslut II:14 från den 22 juni 2016 om jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2016-2020 (S2016/04472/JÄM) samt regeringskanslibeslut från den 4 juli 2016 (FA2016/00907/PROT). För uppdragets genomförande får SCB använda högst 250 000 kronor under 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2020. SCB ska redovisa uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast den 24 april 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. 

Regeringen beslutar att avsätta 25 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse, om insatser för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020, som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ingått [regeringsbeslut II:5 från den 25 januari 2018 (dnr S2018/00440/JÄM) och regeringsbeslut II:9 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03827/RS)]. SKL får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. SKL ska redovisa resultatet av arbetet till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Medlen utbetalas efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen och bilagan Ekonomisk redovisning för Sveriges Kommuner och Landsting, se bilaga 1.

Östersjöstaternas råd, the Council of the Baltic Sea States (CBSS), får använda högst 375 000 kronor under 2019 i enlighet med den ansökan som hänvisas till i regeringsbeslut II:2 från den 29 mars 2018 (dnr S2018/01096/JÄM) om att förbättra förutsättningarna för arbete med människohandelsoffer i Östersjöregionen. Medlen ska användas under 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. CBSS ska slutredovisa resultatet av arbetet till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga 2

Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ska i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 14 juni 2018 (S2018/03696/JÄM) planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m. Arbetet samordnas av Socialstyrelsen. Myndigheterna får för detta använda 1 000 000 kronor vardera under 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2020. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.  

Linköpings universitet (Barnafrid) ska i enlighet med regeringsbeslut II:11 från den 28 juni 2018 (S2018/03927/JÄM) genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets barnahusverksamheter . Linköpings universitet får för uppdragets genomförande använda högst 1 000 000 kronor under 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2020. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. 

Kriminalvården får använda 3 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04674/JÄM) ytterligare utveckla myndighetens återfallsförebyggande arbete för personer dömda för våldsbrott mot närstående. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.10Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Astrid Hofslagare
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Justitiedepartementet/KRIM
Socialdepartementet/FS/FST/SF/SAM
Finansdepartementet/BA/OFA SFÖ/K
Utbildningsdepartementet/UH/UF
Kulturdepartementet/DISK
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen/Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Brottsoffermyndigheten
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kriminalvården
länsstyrelserna
Linköpings universitet
Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK)
Migrationsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Sveriges kommuner och landsting
Stockholms läns landsting (Ungdomsmottagningen UMO)