Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:22

2018-12-20
U2018/04652/UH
U2018/04751/BS (delvis)
U2018/04794/UH
Malmö universitet
205 06 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Malmö universitet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Malmö universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden


Malmö universitet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har universitetet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 53 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet946 947
ap.1Takbelopp (ram)946 947

Villkor för anslag 2:29

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet239 799
ap.3Basresurs (ram)239 799

Villkor för anslag 2:30

ap.3 Basresurs

Malmö universitet bemyndigas att under 2019 besluta om kapitaltillskott till holdingbolag knutet till Malmö universitet på högst 8 500 000 kronor i enlighet med budgetpropositionen för 2019.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet76 797
ap.26Tandvårdscentral (ram)76 797

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)340 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Malmö universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25105 295
2019-02-25105 295
2019-03-25105 295
2019-04-25105 295
2019-05-25105 295
2019-06-25105 295
2019-07-25105 295
2019-08-25105 295
2019-09-25105 295
2019-10-25105 295
2019-11-25105 295
2019-12-25105 298
Summa1 263 543
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Malmö universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:29 ap.1Takbelopp
2:30 ap.3Basresurs
2:65 ap.26Tandvårdscentral

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Tandvårdscentral

Malmö universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer