Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2018-12-20
Ku2018/01280/D
Ku2018/01912/D
Ku2018/01979/D m.fl.
Se bilaga 1
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:1 Allmäna val och demokrati för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 1, bet. 2018/19:KU1, rskr. 2018/19:76).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor33 450
ap.4Valdeltagande – skolval 2019 (ram)5 500
ap.9Valdeltagande - stöd till organisationer och kommuner (ram)6 000
ap.15Värna demokratin - MUCF (ram)15 000
ap.21Förordning för att motverka hot och hat i det offentliga samtalet (ram)6 600
ap.23Ett Europa för medborgarna (ram)350
Disponeras av Kammarkollegiet106 170
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)8 995
ap.12Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2019 års val (ram)19 500
ap.14Insatser för mänskliga rättigheter (ram)15 000
ap.18Säkerhetshöjande åtgärder (ram)32 000
ap.19Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser (ram)5 000
ap.20Värna demokratin - del till Kammarkollegiet (ram)25 675
Disponeras av Brottsförebyggande rådet1 280
ap.27Värna demokratin - PTU (ram)1 280
Disponeras av Myndigheten för stöd till trossamfund700
ap.13Valdeltagande – SST (ram)700
Disponeras av Kriminalvården1 400
ap.6Allmänna val och dem - del till Kriminalvården (ram)1 400
Disponeras av Skatteverket325 340
ap.1Ersättning till länsstyrelserna för valkostnader i samband med Europaparlamentsvalet 2019 (ram)14 000
ap.5Allmänna val och dem - till Skatteverket (ram)101 340
ap.16Statsbidrag för förtidsröstning (ram)210 000
ap.25Inköp av avskärmningar (ram)0
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut3 800
ap.2Allmänna val och dem - Värna demokratin – till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (ram)3 800
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet500
ap.22Allmänna val och dem - RKs disposition/UD (ram)500

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Ersättning till länsstyrelserna för valkostnader i samband med Europaparlamentsvalet 2019

Medlen får användas av länsstyrelserna för deras medverkan vid valet till Europaparlamentet 2019.

ap.2 Allmänna val och dem - Värna demokratin – till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Medlen får användas av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i enlighet med beslut Ku2016/01373/D och Ju2018/01289/KRIM för att göra kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige.

ap.4 Valdeltagande – skolval 2019

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för genomförande av skolval i samband med Europaparlamentsvalet 2019. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetår 2019 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (se vidare Ku2017/01611/D).

ap.5 Allmänna val och dem - till Skatteverket

Anslagsposten får användas för Valmyndighetens utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val, eventuellt extra val och omval samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får även användas för arbete med medborgarinitiativet.

Medlen får även användas för investeringar i ett nytt it-system för valadministrationen.

ap.6 Allmänna val och dem - del till Kriminalvården

Medlen får användas av Kriminalvården för att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten, i enlighet med beslut Ju2016/06988/KRIM och Ju2017/08663/KRIM.

ap.9 Valdeltagande - stöd till organisationer och kommuner

Medlen får användas för fördelning av stöd till organisationer inom det civila samhället och till kommuner som genomför verksamhet i syfte att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019. Verksamheten ska inriktas mot befolkningsgrupper som röstar i mindre utsträckning än övriga röstberättigade samt mot socioekonomiskt svaga områden med lågt valdeltagande i tidigare val. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetår 2019 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (se vidare Ku2017/02115/D).

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken.

Göteborgs universitet (SOM-institutet) ska ta fram ta fram indikatorer om befolkningens deltagande och delaktighet i mellanvalsdemokratin som ska redovisas i rapporten Svenska demokratitrender. För ändamålet får Göteborgs universitet använda 285 000 kr. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 19 november 2019. Göteborgs universitet ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 29 maj 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 29 maj 2020.

Myndigheten för tillgängliga medier ska driva webbplatsen ”Alla väljare” – www.allavaljare.se, med lättläst nyhetsinformation i samband med Europaparlamentsvalet 2019. För ändamålet får Myndigheten för tillgängliga medier använda 800 000 kronor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast 1 oktober 2019. Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till regeringen (Kulturdepartementet) i myndighetens årsredovisning för 2020. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetår 2019 avseende Myndigheten för tillgängliga medier. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 2 mars 2020.

Regeringen har i januari 2018 gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att genomföra en studie om valdeltagandet i de allmänna valen 2018 och det svenska valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019 (Ku2018/00101/D). För fortsatt arbete med studien får Statistiska centralbyrån använda högst 800 000 kronor för 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast 1 oktober 2019. Statistiska centralbyrån ska redovisa uppdraget till regeringen (Kulturdepartementet) vid två olika tillfällen. En delredovisning om valdeltagandet i de allmänna valen 2018 ska lämnas senast 28 juni 2019 och en slutredovisning ska lämnas senast 26 juni 2020. Närmare anvisningar för uppdragets genomförande anges i beslut Ku2018/00101/D. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 31 oktober 2020.

Regeringen har i januari 2018 gett Mittuniversitetet i uppdrag att utvärdera användningen av de särskilda medlen till partierna för informationsinsatser inför de allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 (Ku2018/00100/D). För fortsatt arbete med utvärderingen får Mittuniversitet använda högst 500 000 kronor för 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast 1 oktober 2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) vid två olika tillfällen. En delredovisning om användningen av de särskilda medlen inför de allmänna valen 2018 ska lämnas senast 1 april 2019 och en slutredovisning ska lämnas senast 31 mars 2020. Närmare anvisningar för uppdragets genomförande anges i beslut Ku2018/00100/D. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 31 oktober 2020.

Forum för levande historia ska sprida kunskap om faran när demokratin urholkas, genom att ange och diskutera historiska exempel och lärdomar (Ku2018/01402/D). För ändamålet får Forum för levande historia använda högst 2 000 000 kronor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast 1 oktober 2019. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 december 2019.

Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.12 Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2019 års val

Kammarkollegiet ska betala ut bidrag till partierna för informationsinsatser inför Europaparlamentsvalet 2019. Med medlen ges partierna ökade möjligheter att nå ut till grupper av röstberättigade med lågt deltagande i tidigare allmänna val såsom unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas bidrag ut engångsvis enligt följande fördelning:

 

Socialdemokraterna3 513 700 kronor
Miljöpartiet2 631 100 kronor
Moderaterna2 455 200 kronor
Liberalerna2 079 500 kronor
Sverigedemokraterna2 054 400 kronor
Centerpartiet1 735 100 kronor
Vänsterpartiet1 716 600 kronor
Kristdemokraterna1 679 600 kronor
Feministiskt initativ1 634 800 kronor
Summa19 500 000 kronor

Partierna får medlen utbetalda engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 26 mars 2019. Slutredovisning ska ske senast den 15 november 2019 till Kammarkollegiet med kopia till regeringen (Kulturdepartementet).

För medlen gäller för övrigt vad som följer av de allmänna villkoren för bidrag till föreningar, stiftelser med flera.

ap.13 Valdeltagande – SST

Medlen får användas för att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför Europaparlamentsvalet 2019. Närmare anvisningar anges i regleringsbrev för budgetår 2019 avseende Myndigheten för stöd till trossamfund.

ap.14 Insatser för mänskliga rättigheter

Anslagsposten får användas för främjande av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Av medlen får:

  • 3 700 000 kronor användas av Uppsala universitet i enlighet med villkor angivna i regeringens beslut den 18 maj 2017(Ku2017/00254/DISK, Ku2017/00961/DISK).  
  • 5 000 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2017 (Ku 2017/00707/DISK). 
  • 3 000 000 kronor användas av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i enlighet med regeringens beslut den 8 juni 2017 (Ku2017/00256/DISK, Ku2017/01466/DISK).
  • 1 500 0000 kronor användas av Folkbildningsrådet i enlighet med regeringens beslut den 1 juni 2017 (Ku2017/01154/DISK).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 november 2019. Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Folkbildningsrådet ska lämna en slutredovisning i enlighet med villkor angivna i respektive beslut (Ku2017/00254/DISK, Ku2017/00961/DISK, Ku2017/00707/DISK, Ku2017/01154/DISK) senast senast den 1 april 2020. Sveriges kommuner och landsting ska lämna en slutredovisning i enlighet med villkor angivna i  beslut (Ku2017/00256/DISK, Ku2017/01466/DISK) senast den 1 september 2020.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.15 Värna demokratin - MUCF

MUCF får använda 15 000 000 kronor för att fördela enligt förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin. MUCF får använda högst 1 500 000 kronor för administrativa kostnader för genomförandet av uppdraget.

ap.16 Statsbidrag för förtidsröstning

195 000 000 kronor ska betalas ut till kommuner i enlighet med Förordning (2018:2069) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet.

15 000 000 kronor ska betalas ut till kommuner för extra röstmottagare på valdagen i enlighet med Förordning (2018:2069) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet.

ap.18 Säkerhetshöjande åtgärder

Anslagsposten får användas för främjande av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Anslaget får även användas för administrationskostnader som är en förutsättning för genomförande av insatser inom området. Kammarkollegiet får använda medlen för utbetalningar av bidrag i enlighet med förordningen (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället.

Av medlen får Kammarkollegiet använda högst 2 200 000 kronor för administrativa kostnader och högst 700 000 kronor till utbildningsinsatser för organisationer inom det civila samhället i syfte att höja säkerhetsnivån bland dessa organisationer. Utbildningsinsatserna ska göras i dialog med Myndigheten för stöd till trossamfund. Kammarkollegiet ska i samband med årlig redovisning även lämna in en redogörelse till regeringen (Kulturdepartementet) för vilka utbildningsinsatser som genomförts och om möjligt utbildningsinsatsernas resultat och eventuella utmaningar. 

Myndigheten får för anslagsposten inte ingå några åtaganden med stöd av 17 § andra stycket anslagsförordningen (2011:223).

ap.19 Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Anslagsposten får användas för främjande av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Anslaget får även användas för administrationskostnader som är en förutsättning för genomförande av insatser inom området.

Av medlen får:

  • 4 000 000 kronor användas av Svenska kommittén mot antisemitism för ett projekt om hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser i enlighet med villkor angivna i regeringens beslut den 17 maj 2018 Ku2018/00545/DISK (delvis).
  • 1 000 000 kronor användas av Forum för levande historia för att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser i enlighet med villkor angivna i regeringens beslut den 17 maj 2018 Ku2018/01169/DISK.

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 november 2019. Svenska kommittén mot antisemitism och Forum för levande historia ska lämna en redovisning i enlighet med villkor angivna i respektive beslut (Ku2018/00545/DISK [delvis] och Ku2018/01169/DISK).

ap.20 Värna demokratin - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till arbete med att värna demokratin.

Linnéuniversitetet får använda 1 425 000 kronor under 2019 för att identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat inom ramen för universitetets uppdrag att erbjuda fortbildning för journalister i enlighet med tidigare beslut (Ku2018/01405/D). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 29 mars 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 november 2019 till regeringen (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet). Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 3 februari 2020. 

Brottsoffermyndigheten får använda 1 250 000 kronor under 2019 för att ta fram och sprida utbildnings-och informationsmaterial för att stödja deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat. Utbildnings- och informationsmaterialet ska kunna användas av myndigheter, organisationer och enskilda personer, detta i enlighet med beslut Ku2017/01674/D. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 29 mars 2019. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 2 oktober 2019. Brottsoffermyndigheten ska slutredovisa uppdraget inklusive en ekonomisk redovisning till regeringen (Kulturdepartementet, med kopia till Justitiedepartementet) senast den 2 oktober 2019.

1 000 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med regeringens beslut den 1 juni 2017 (Ku2017/01428/DISK) om att utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker med fokus på rasism och extremism. Redovisning ska ske i enlighet med regeringens beslut den 24 november 2016 (Ku2016/02633/DISK). Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2020.Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning  ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.21 Förordning för att motverka hot och hat i det offentliga samtalet

MUCF får använda 6 000 000 kronor att fördela enligt förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet. MUCF får använda högst 600 000 kronor för kostnader för administration av bidraget.

ap.22 Allmänna val och dem - RKs disposition/UD

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för inköp av avskärmningar.

ap.23 Ett Europa för medborgarna

Medlen får användas av MUCF för arbete med att öka kunskapen om och främja deltagande i Ett Europa för medborgarna i Sverige.

ap.25 Inköp av avskärmningar

16 500 000 kronor ska betalas ut till kommuner i enlighet med Förordning (2018:2081) om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut.

ap.27 Värna demokratin - PTU

Brottsförebyggande rådet (Brå) får använda 1 280 000 kronor under 2019 för arbete med Politikernas trygghetsundersökning som avser valåret 2018, i enlighet med beslut Ku2018/01403/D.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.90Inget0
ap.110Allt0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.180Inget0
ap.190Inget0
ap.200Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.250Inget0
ap.270Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
6:1 Allmänna val och demokrati
6:1 ap.116:1 ap.2516 500
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.3ram
ap.17ram
ap.28ram
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/PO
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/UF
Utbildningsdepartementet/UH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Delegationen mot segregation
Göteborgs universitet
Forum för levande historia
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Linnéuniversitetet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
länsstyrelserna
Mittuniversitetet
Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Statistiska centralbyrån
Totalförsvarets forskningsinstitut
Uppsala universitet
Valmyndigheten
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Feministiskt initativ
Folkbildningsrådet
Svenska kommittén mot antisemitism
Sveriges kommuner och landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:17, 2018-12-20

Diarienummerförteckning

Ku2018/01280/D
Ku2018/01912/D
Ku2018/01979/D
Ku2018/02242/LS (delvis)