Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2018-12-21
S2018/04767/SF
S2018/06065/RS (delvis)
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 202
101 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 10, bet. 2018/19:SfU1, rskr. 2018/19:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Inspektionen för socialförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Barnets rättigheter

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ingår i det kunskapslyft för barnets rättigheter som pågår under perioden 2017–2019. Myndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att möta de utvecklingsbehov som identifierats avseende den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheten och de resultat som uppnåtts.

Jämställdhetsintegrering

ISF ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

2

Organisationsstyrning

Förebygga sjukfrånvaro

ISF ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga sjukfrånvaro vid myndigheten.

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet, efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och ISF, rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock inte senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Moderna beredskapsjobb

ISF ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

  • 17 januari
  • 15 februari
  • 2 maj
  • 29 juli
  • 25 oktober

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Effekter av uttag av tidsbegränsade tjänstepensioner

ISF har ett pågående uppdrag att utreda hur de tidsbegränsade uttagen av tjänstepensioner används samt att utvärdera effekterna av dessa. Myndigheten har på regeringens uppdrag granskat de tidsbegränsade uttagen av tjänstepension i ett antal rapporter. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019. Formerna för och innehållet i slutredovisningen ska utformas i samråd med Socialdepartementet. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2019 avseende ISF.

Uppdrag

Beslut om uppdragetRedovisningstidpunkt
Jämställdhetsintegrering. (Syftet med uppdraget är att verksamheten på ISF ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, skr. 2016/17:10)

Regleringsbrev för 2016

Årsredovisningen för 2018

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet*

Regleringsbrev för 2017
S2017/02622/SF (delvis)
S2018/04767/SF (delvis)

15 februari 2019
15 mars 2019
1 december 2020
1 december 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016—2018 m.m.

A2016/00216/A
A2017/00238/A
15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016—2018 m.m.

Fi2016/00386/ESA15 januari 2019

Uppföljning av Försäkringskassans hantering av kostnader för vårdförmåner inom EU

Regleringsbrev för 20181 mars 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A1 april 2019
1 april 2020
15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA1 april 2019
1 april 2020
15 januari 2021

Uppföljning av reform om underhållsbidrag och underhållsskyldighet

ISF ska redovisa uppdraget senast den 22 maj 2019 i stället för senast den 22 februari 2019.

Regleringsbrev för 2017

22 maj 2019**

Analys av tillämpningen av barnkonventionen

ISF ska redovisa uppdraget senast den 14 juni 2019 i stället för senast den 31 mars 2019.

Regleringsbrev för 2018

14 juni 2019**

Uppdrag angående Inspektionen för socialförsäkringens lokalisering

S2018/00532/SF (delvis)1 oktober 2019
Jämställdhetsanalys av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen

Regleringsbrev för 2018

30 november 2019

Uppföljning av nya åldersgränser och ökad flexibilitet m.m. i föräldraförsäkringen

ISF ska redovisa uppdraget i sin helhet senast den 10 mars 2020 i stället för den 1 mars 2019 och den 10 mars 2020.

Regleringsbrev för 201810 mars 2020**

Uppföljning av reform inom bostadsbidrag och underhållsstöd för barn som bor växelvis

Regleringsbrev för 2018

15 december 2020
15 december 2022

* ISF får för genomförande av uppdrag enligt regeringsbeslut S2017/02622/SF använda 1 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslag 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till diarienummer S2017/02622/SF.

** Ändrad redovisningstidpunkt

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen68 253
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)68 253

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.12 047Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-255 688
2019-02-255 688
2019-03-255 688
2019-04-255 688
2019-05-255 688
2019-06-255 688
2019-07-255 688
2019-08-255 688
2019-09-255 688
2019-10-255 688
2019-11-255 688
2019-12-255 685
Summa68 253
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Esbjörn Åkesson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Pensionsmyndigheten
Skatteverket
Riksgäldskontoret