Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2018-12-21
S2018/00690/SF (delvis)
S2018/06044/RS
S2018/06045/RS (delvis)
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Pensionsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 11, bet. 2018/19:SfU2, rskr. 2018/19:102, prop. 2018/19:1 utg.omr. 12, bet. 2018/19:SfU3, rskr. 2018/19:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Pensionsmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Stärka pensionssparare och pensionärers ställning som konsumenter

Pensionsmyndigheten ska redovisa genomförda insatser för att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet genom att ge vägledning som är anpassad till kvinnors och mäns behov och livssituation. I redovisningen ska ingå en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till.

Samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket

Pensionsmyndigheten ska redovisa resultatet av myndighetens samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

Mörkertalet inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Pensionsmyndigheten ska redovisa utvecklingen av mörkertalet för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, hur det påverkar andelen med låg ekonomisk standard, samt redovisa genomförda insatser för att öka kunskapen om förmånerna.

Jämställdhetsintegrering

Pensionsmyndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

2

Organisationsstyrning

Min Pension och Fullmaktskollen

Pensionsmyndigheten ska samarbeta med och kan bidra till de finansiella förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs av Min Pension i Sverige AB samt Fullmaktskollen i Sverige AB.

Sjukfrånvaron vid myndigheten

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheten för kvinnor och män. Av rapporteringen ska framgå hur myndigheten arbetar med att upptäcka ohälsa hos kvinnor och män. Återrapportering ska ske senast 1 mars 2020.

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet, efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Pensionsmyndigheten, rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock ej senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Åtgärder kopplade till premiepensionens fondtorg

Pensionsmyndigheten ska mot bakgrund av de så kallade särskilda händelserna på fondtorget för premiepension, övergripande redovisa vidtagna åtgärder samt resultat och erfarenheter från arbetet med att återfå de medel som förlorats till följd av bedömda oegentligheter på premiepensionens fondtorg. Detta gäller även för Pensionsmyndighetens arbete med skadeståndsprocesser med anledning av de så kallade särskilda händelserna på fondtorget.

Pensionsmyndigheten ska även redovisa hur många fondförvaltare som ansökt om att få ingå fondavtal, hur många fondavtal som ingåtts, hur handläggningen av ansökningarna om att ingå fondavtal med myndigheten gått och därmed sammanhörande uppgifter, samt de erfarenheter som kan dras av detta. Myndigheten ska även redovisa hur administrationen av fonder som avregistrerats från fondtorget gått och erfarenheterna som kan dras av det arbetet.

Pensionsmyndigheten ska redovisa genomförda insatser för att säkerställa att fondtorget för premiepension är tryggt och hållbart. I redovisningen ska ingå en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet med kopia till Finansdepartementet) i en delrapport avseende det första halvåret 2019 senast den 6 augusti 2019 och avseende hela 2019 senast den 1 mars 2020.

Moderna beredskapsjobb i staten

Pensionsmyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Planering av det civila försvaret

Pensionsmyndigheten ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2019–2022 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statens budget. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas:

 • 17 januari
 • 15 februari
 • 2 maj
 • 29 juli
 • 25 oktober

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • preliminärt utfall för 2018 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (endast den 17 januari),
 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 17 januari),
 • prognoser för 2019 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2020–2022, 
 • prognoser för balanstalet för 2020–2022,
 • prognoser för inkomstindex för 2020–2022,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller,
 • prognosen för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 7 kap. 4 § budgetlagen (2011:203) och hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet,
 • användningen av den särskilda krediten enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203),
 • genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 2 maj),
 • genomsnittlig inträdes- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt antal år i arbete med pensionsrätt (redovisas endast den 2 maj),
 • uppgifter om typfallsmått i enlighet med tidigare redovisning med tillägg för uppgifter om samma typfall, men med enbart allmän pension. Redovisningen ska göras i löpande priser samt i 2017 års priser (redovisas endast den 2 maj),
 • leverans av livsinkomstprofiler för senast tillgängliga år i enlighet med det som Pensionsmyndigheten utvecklat i 2016 års regeringsuppdrag  ”Utveckla och redovisa livsinkomstprofiler för olika grupper” (redovisas endast den 2 maj).

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdragets namn

Diarienummer

Redovisningsdatum senast den

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m.

Fi2016/00386/ESA

15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 m.m.

A2016/00216/A

A2017/00238/A

15 januari 2019
JämställdhetsintegreringRegleringsbrev för 2015I årsredovisningen för 2018
Sjukfrånvaron vid myndighetenRegleringsbrev för 201822 februari 2019

Planering av det civila försvaret

Regleringsbrev för 201822 februari 2019

Uppdrag att främja en ökad anslutning till Mina meddelanden

Fi2018/01237/DF28 februari 2019

Förlängning av uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända

A2017/01413/I28 februari 2019

Uppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Pensionsmyndighetens verksamhet

S2017/05336/SF29 mars 2019
Pensionernas tillräcklighet

Regleringsbrev 201831 mars 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA1 april 2019, 1 april 2020, 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A1 april 2019, 1 april 2020, 15 januari 2021

Uppdrag att förbereda överföringen av uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service till Statens servicekontor

S2018/01822/SF2 maj 2019 (delredovisning), 31 juli 2019 (slutredovisning)

Uppdrag till statliga myndigheter att inhämta rekommendationer från expertgruppen för digitala investeringar

Fi2017/02589/DF30 juni 2019

Uppdrag att beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp

S2017/03978/SF31 oktober 2019

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten13 225 500
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)13 225 500

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget får användas för utgifter för garantipension till ålderspension samt särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten10 331 200
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)10 331 200

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslaget får användas för utgifter för omställningspension, förlängd omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension samt för utgifter för garantipension till dessa förmåner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten9 587 500
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)9 587 500

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslaget får användas för utgifter för bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg till pensionärer enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten1 154 100
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)1 154 100

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslaget får användas för utgifter för äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten583 176
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)583 176

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Anslaget får användas för Pensionsmyndighetens förvaltningsutgifter.

Pensionsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Pensionsmyndigheten ska därför betala totalt 38 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten964 600
ap.1Barnpension och efterlevandestöd (ram)964 600

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd

Anslaget får användas för utgifter för barnpension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten7 303 100
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)7 303 100

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslaget får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2019 om 7 423 993 288 kronor och ett regleringsbelopp för 2016 om -120 893 288 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2661 275Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2516 560Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2479 375Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.257 705Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.117 4953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
ap.157 876Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)400 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)340 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)8 000 000
- varav ÖVRIGT8 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2548 598
2019-02-2548 598
2019-03-2548 598
2019-04-2548 598
2019-05-2548 598
2019-06-2548 598
2019-07-2548 598
2019-08-2548 598
2019-09-2548 598
2019-10-2548 598
2019-11-2548 598
2019-12-2548 598
Summa583 176
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna121 999-17 169335 419441 436-106 017-1 187
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-326 674300 674430 253416 94213 311-12 689
Administration för fondinformation/fondförvaltare009 5009 50000
Administrativ service001 4001 40000
Administration av statlig fordran0025025000
Administration av ansökan från fondförvaltare, samt granskning av fondförvaltare och fonder0014 80014 80000
Administration av Frivillig pension002 5002 50000
Summa-204 675283 505794 122886 828-92 706-13 876
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Ersättning för administration av ålderspension från Första - Fjärde AP-fonderna. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Ersättning för administration av ålderspension från premiepensionssystemet. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken disponeras av myndigheten. Pensionsmyndigheten får besluta om avgifterna upp till full kostnadstäckning.

Administrativ service

Enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB utföras. Myndigheten får ta ut avgifter för verksamheten upp till full kostnadstäckning samt besluta om avgifternas storlek.

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

Administration av ansökan från fondförvaltare, samt granskning av fondförvaltare och fonder

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken disponeras av myndigheten. Avgifterna anges i förordningen (2018:1302) om premiepension.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Administration av statlig fordran

Avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Årsredovisning
Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen, vilken ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen. Denna del av redovisningen baseras på uppgifter från berörda aktörer som var och en ansvarar för sina respektive delar av redovisningen. Då uppgifter från Första-Fjärde AP-fonderna är preliminära, ska reglering till slutligt utfall framgå i nästföljande års sammanställda redovisning.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Pensionsmyndigheten ska redovisa 166 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

För anslagen 1:1 Garantipension till Ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer och 1:4 Äldreförsörjningsstöd inom utgiftsområde 11 samt anslaget 1:5 Barnpension och efterlevandestöd inom utgiftsområde 12 gäller följande villkor:

Av 7 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Kristina Erikson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/OFA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Sjunde AP-fonden
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Konsumentverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Landsorganisationen i Sverige
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv
Tjänstemännens Centralorganisation