Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
17

2018-12-20
Fö2018/00075/ESL
Fö2018/01443/ESL (delvis)
Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:7
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:7

Officersutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan220 794
ap.1Försvarshögskolan (ram)220 794

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget får användas för att finansiera det treåriga officersprogrammet och annan grundläggande officersutbildning vid Försvarshögskolan. Vidare får anslaget finansiera forskning och utveckling m.m. inom vissa av högskolans kompetensområden. Anslaget får även användas för att finansiera kurser inom ramen för Partnerskap för fred samt viss forskning och analysstöd för regeringens behov.

1. Högst 46 475 000 kronor får användas till forskning och utveckling, övergripande ämnesansvar för officersutbildningens ämnen samt till finansiering av forskarutbildning inom officersutbildningens centrala ämnen.

2. Högst 6 514 000 kronor får användas för forskning och analysstöd inom det säkerhets- och försvarspolitiska området, av betydelse för inriktningen av totalförsvaret och krisberedskapen. Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Senast den 4 september 2019 ska Försvarshögskolan inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag avseende budgetåret 2020.

3. Högst 2 020 000 kronor får användas för genomförande och planering av utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:7 Officersutbildning m.m.
ap.16 6233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2518 400
2019-02-2518 400
2019-03-2518 400
2019-04-2518 400
2019-05-2518 400
2019-06-2518 400
2019-07-2518 400
2019-08-2518 400
2019-09-2518 400
2019-10-2518 400
2019-11-2518 400
2019-12-2518 394
Summa220 794
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Johanna Horn Peterson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Försvarsdepartementet (ESL, MFI, MFU, RS, SI, SUND)
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet (UH)
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret