Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2018-12-20
N2018/05865/IFK
N2018/05837/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet747 421
ap.1Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (ram)747 421

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

Anslaget utbetalas halvårsvis i förskott mot rekvisition till RISE Research Institutes of Sweden AB för utgifter för bolagets verksamhet samt strategiska kompetensmedel.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel
ap.122 4223 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Per Tervahauta
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem
RISE Research Institutes of Sweden AB