Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 7

2018-12-21
N2018/05919/SUN
N2018/05911/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 23, bet. 2018/19:MJU2, rskr. 2018/19:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet147 260
ap.6Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor (ram)147 260

Villkor för anslag 1:15

ap.6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor

1. Av anslaget får 10 000 000 kronor användas för ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling.

2. Anslaget får användas för regeringens livsmedelsstrategi (prop. 2016/17:104). Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.637 00037 000002020
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Anna Elworth
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och ESA
Kulturdepartementet, DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisonen
Riksgäldskontoret