Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2018-12-21
N2018/05903/SUBT
N2018/05888/KLS (delvis)
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm och anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket12 000
ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket (ram)12 000
Disponeras av Domstolsverket1 000
ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket (ram)1 000
Disponeras av Kronofogdemyndigheten3 400
ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten (ram)3 400
Disponeras av Transportstyrelsen85 000
ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen (ram)85 000
Disponeras av Trafikverket1 651 209
ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)40 000
ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)1 611 209

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Trängselskatt - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.2 Trängselskatt - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.4 Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.5 Trängselskatt - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm.

Medlen på anslagsposten får användas till utgifter för investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen som finansieras med överskott från trängselskatten, som statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen, som medfinansiering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen samt för investeringskostnader och utbyte av utrustning i betalsystemet.

1:14

Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket12 000
ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram)12 000
Disponeras av Domstolsverket980
ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram)980
Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 650
ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram)1 650
Disponeras av Transportstyrelsen110 000
ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram)110 000
Disponeras av Trafikverket712 026
ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)22 000
ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)690 026

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg.

Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborgsregionen samt för investeringskostnader och utbyte av utrustning i betalsystemet.

ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.150Allt0
ap.2600Allt0
ap.32 000Allt0
ap.4170Allt0
ap.54 250Allt0
ap.60Allt0
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.11 100Allt0
ap.20Allt0
ap.3600Allt0
ap.449Allt0
ap.582Allt0
ap.65 500Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:11 Trängselskatt i Stockholm
1:11 ap.21:11 ap.6100 %
1:11 ap.11:11 ap.6100 %
1:11 ap.41:11 ap.6100 %
1:11 ap.51:11 ap.6100 %
1:11 ap.31:11 ap.6100 %
1:14 Trängselskatt i Göteborg
1:14 ap.31:14 ap.2100 %
1:14 ap.41:14 ap.2100 %
1:14 ap.51:14 ap.2100 %
1:14 ap.61:14 ap.2100 %
1:14 ap.11:14 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.638 006 0001 622 6001 665 60034 017 8002057
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.26 344 100867 600833 1704 443 3302037
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå av bemyndiganden och infriade åtaganden de olika åren är endast indikativ.

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25165
2019-02-25165
2019-03-25165
2019-04-25165
2019-05-25165
2019-06-25165
2019-07-25165
2019-08-25165
2019-09-25165
2019-10-25165
2019-11-25165
2019-12-25165
Summa1 980
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket
1:14 ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25421
2019-02-25421
2019-03-25421
2019-04-25421
2019-05-25421
2019-06-25421
2019-07-25421
2019-08-25421
2019-09-25421
2019-10-25421
2019-11-25421
2019-12-25419
Summa5 050
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten
1:14 ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 000
2019-02-252 000
2019-03-252 000
2019-04-252 000
2019-05-252 000
2019-06-252 000
2019-07-252 000
2019-08-252 000
2019-09-252 000
2019-10-252 000
2019-11-252 000
2019-12-252 000
Summa24 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket
1:14 ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket
Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25196 935
2019-02-25196 935
2019-03-25196 935
2019-04-25196 935
2019-05-25196 935
2019-06-25196 935
2019-07-25196 935
2019-08-25196 935
2019-09-25196 935
2019-10-25196 935
2019-11-25196 935
2019-12-25196 950
Summa2 363 235
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:11 ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:14 ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
1:14 ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2516 250
2019-02-2516 250
2019-03-2516 250
2019-04-2516 250
2019-05-2516 250
2019-06-2516 250
2019-07-2516 250
2019-08-2516 250
2019-09-2516 250
2019-10-2516 250
2019-11-2516 250
2019-12-2516 250
Summa195 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen
1:14 ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och S3
Justitiedepartementet, DOM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Kronofogdemyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Transportstyrelsen