Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2018-12-20
Ju2018/00503/SIM
Ju2018/01339/SIM
Ju2018/03462/SIM m.fl.
Se bilaga 1
Migrationsverket
601 70 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Migrationsverket
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 8, bet. 2018/19:SfU4, rskr. 2018/19:80).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Migrationsverket ska bidra till att säkerställa en långsiktig hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Migrationsverkets huvudsakliga uppgifter framgår i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Migrationsverket ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

2. Vidarebosättning

Migrationsverket ansvarar enligt sin instruktion för organiserad uttagning, överföring av flyktingar och andra skyddsbehövande samt självmant återvändande. FN:s migrationsorganisation IOM (International Organization for Migration) har bland annat i uppdrag att i samverkan med medlemsstaterna ombesörja uttagning och överföring av flyktingar och andra skyddsbehövande samt aktiviteter kopplade till självmant återvändande.

Regeringen bemyndigar Migrationsverket att förhandla och ingå överenskommelse med FN:s migrationsorganisation om följande:

 • Researrangemang för vidarebosättning
 • Stöd till självmant återvändande
 • Självmant återvändande och återintegrationsstöd
 • Utbetalning av återetableringsstöd
 • Familjeefterforskning och återvändande av ensamkommande barn.

3. Anvisningsmodell för ensamkommande barn

Migrationsverket ska ta fram anvisningsandelar för fördelning av ensamkommande barn till kommunerna efter samråd med länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Anvisningsandelarna ska ge en jämn fördelning och ta hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, tidigare mottagande av asylsökande, nyanlända samt mottagande av ensamkommande barn och unga. För 2020 ska omfördelning inom ett län kunna görs utan att alla kommuner får anvisningsandelar.

Utjämnande anvisningar ska göras till kommuner som har anvisningsandelar. Anknytningsanvisningar ska göras med barnets bästa i beaktande och efter bedömning av anknytningspersonens delaktighet i omhändertagandet i de fall detta är skälet till anknytningsanvisningen. Anknytningsanvisningar ska räknas in i måluppfyllelsen, om det inte är möjligt, beaktas vid framtagandet av nästkommande års andel. Över- eller underskott i måluppfyllelse, som är resultatet av omfördelning, ska inte ge fler eller färre anvisningar nästkommande år. Fastställda andelar ska redovisas i myndighetens sista prognos 2019.

4. Civilt försvar

Migrationsverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

5. Moderna beredskapsjobb

Migrationsverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

6. Pågående uppdrag

Planeringsanvisningar för det civila försvaret

Ju2015/09669/SSK

Migrationsverket ska årligen i samband med årsredovisningen redovisa hur planeringsarbetet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts.

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

A2017/02422/ARM


Uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

A2017/01962/ARM, A2018/00336/ARM


Uppdrag om utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld

S2018/03696/JÄM


Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Ku2018/01457/DISK


Uppdrag till Barnombudsmannen att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet

S2016/07875/FST

Migrationsverket ska i samband med årsredovisningen redovisa hur erfarenheterna från kunskapslyftet om barnets rättigheter omhändertas och vilka åtgärder som har vidtagits för att kunskapslyftet ska få genomslag inom myndighetens verksamhet.

Uppdrag till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända

A2017/01413/I

Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning av resultatet av verksamheten senast den 28 februari 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning samt nyanlända arbetssökande för praktik

A2016/00216/A, Fi2016/00386/ESA, A2017/00238/A, A2018/00925/A, Fi2018/01701/ESA

Årlig redovisning till Statskontoret 2019–2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket4 326 896
ap.1Migrationsverket (ram)4 326 896

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till Migrationsverkets förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även användas för utgifter för förvarslokaler och resor som möjliggör asylsökandes deltagande i tidiga insatser.

Migrationsverket ska kunna använda och samverka genom det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Migrationsverket ska betala 390 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

1:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket5 567 000
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)4 450 000
ap.3Boende för asylsökande (ram)1 117 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Anslagsposten får användas till:

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.,
 • ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar samt
 • ersättningar enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Migrationsverket får utbetala ersättning upp till ett belopp om 11 000 000 kronor enligt 3 a § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

ap.3 Boende för asylsökande

Anslagsposten får användas till utgifter för boende för asylsökande och övriga kategorier som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inklusive lokaler, drift och utrustning samt inköp av mat i vissa fall.

1:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket2 100
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)500
ap.5Återvandringsbidrag (ram)100
ap.8Anhörigresor (ram)1 500
Disponeras av Kammarkollegiet55 815
ap.2Migrationspolitiska projekt och bidrag (ram)52 880
ap.13Efterforskningsverksamhet (ram)2 935

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Migrationspolitiska projekt och bidrag

Anslagsposten får användas till utgifter för:

 • migrationspolitiska projekt, studier och analyser inom det migrationspolitiska området,
 • Sveriges deltagande i internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier samt
 • Sveriges bidrag till internationella organisationer inom det migrationspolitiska området.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Anslagsposten får användas till utgifter för förberedelser inför återvandring eller tillfälligt återvändande samt för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper genom:

 • inhämtning och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,
 • utbildningsinsatser samt
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

ap.5 Återvandringsbidrag

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.8 Anhörigresor

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.13 Efterforskningsverksamhet

Anslagsposten får användas till bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Medlen utbetalas efter rekvisition.

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket431 877
ap.2Migrationsverket (ram)431 877
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet150
ap.1Regeringskansliet (ram)150

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får användas till ersättning för offentligt biträde och tolk enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. 

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Justitiedepartmentet.

ap.2 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (2005:716)

1:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården261 000
ap.2Kriminalvården (ram)261 000
Disponeras av Migrationsverket87 202
ap.1Migrationsverket (ram)87 202
Disponeras av Kammarkollegiet1 000
ap.4Regeringen (ram)1 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ut ur Sverige för:

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen (2005:716) eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll samt
 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört, samt

 • kostnader för Migrationsverket som uppstår i samband med övervakning av tvångsvist återvändande. För detta ändamål får användas högst 7 000 000 kronor.

Utgifterna ska avse resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, inklusive utgifter för resehandlingar samt resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningar ut ur Sverige.

Av anslagsposten ska högst 22 000 000 kronor användas för åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Migrationsverket får med stöd av 17§ andra stycket i anslagsförordningen (2011:223) göra ekonomiska åtaganden upp till tio procent av anslaget, dock högst 10 000 000 kronor för denna verksamhet.

ap.2 Kriminalvården

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen, Polismyndigheten eller regeringen med stöd av utlänningslagen eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll där kostnaden avser:

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från Kriminalvården,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet samt
 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

Kriminalvården får inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 17 § andra stycket i anslagsförordningen (2011:223).

ap.4 Regeringen

Anslagsposten får användas till åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket155 450
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)155 450

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslagsposten får användas till utgifter för projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Anslagsposten får vidare användas för utgifter för administration enligt EU:s bestämmelser.

Anslagsposten får också användas till utgifter för statlig medfinansiering av projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska asyl- och migrations- och integrationsfonden och för fondadministration utöver EU:s bestämmelser om tekniskt stöd. Högst 60 000 000 kronor får användas till dessa ändamål.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 010 Bidrag från asyl-, migrations- och integrationsfonden samt 012 Beviljat nödbistånd från asyl-, migrations- och integrationsfonden.

1:9

Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket195 000
ap.2Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. (ram)195 000

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl.

Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Migrationsverket
ap.1129 8063 %0
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.2222 000Inget0
ap.356 350Inget0
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.130Inget0
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.14Inget0
ap.221 593Inget0
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.10Inget0
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl.
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.1356 400146 000138 00072 4002023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)770 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)250 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudget återfinns i bilaga 2. 

5.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25360 575
2019-02-25360 575
2019-03-25360 575
2019-04-25360 575
2019-05-25360 575
2019-06-25360 575
2019-07-25360 575
2019-08-25360 575
2019-09-25360 575
2019-10-25360 575
2019-11-25360 575
2019-12-25360 571
Summa4 326 896
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Migrationsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport0010 00010 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Svenskt medborgarskap251100104 00094 00010 00010 000
Tillståndsansökningar2511000000
varav arbetstillstånd25110081 000137 000-56 000-56 000
varav studerandetillstånd25110019 00033 000-14 000-14 000
varav anknytning25110022 000275 000-253 000-253 000
Pass (främlingspass och resedokument)25110011 600011 60011 600
Summa00237 600539 000-301 400-301 400
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ansökningsavgifter och expeditionsavgifter erlagda vid Migrationsverket enligt utlänningsförordningen (2006:97) ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet att redovisa en treårsserie enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Karin Hebert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/PO, KRIM, DOM, LED, L2, L4, L7, EMA
Utrikesdepartementet/PLAN
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet, BA, TOT, SFÖ, K
Utbildningsdepartementet/UH
Näringsdepartementet/HT
Arbetsmarknadsdepartementet/A, I
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Domstolsverket
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Kriminalvårdens transporttjänst
Länsstyrelserna
Polismyndigheten
Riksgälden
Röda Korset
Statskontoret
Sveriges kommuner och landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:3, 2018-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2018/00503/SIM
Ju2018/01339/SIM
Ju2018/03462/SIM
Ju2018/04814/SIM
Ju2018/04934/SIM (delvis)
Ju2018/05280/SIM
Ju2018/05282/SIM