Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:32

2018-12-20
Ju2018/05278/LP (delvis)
Rättsmedicinalverket
Box 206
101 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Rättsmedicinalverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Rättsmedicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten har arbetat med kvalitetssäkring av rättsmedicinska åldersbedömningar.

Jämställdhetsintegrering

Rättsmedicinalverket ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Rättsmedicinalverket ska tillsammans med övriga berörda myndigheter fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2018/04521) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Uppdraget och realiserade nyttor ska redovisas gemensamt av berörda myndigheter till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020. Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2019 till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa planerade gemensamma utvecklingsinsatser under 2020 och dess planerade nyttohemtagning.

Moderna beredskapsjobb i staten

Rättsmedicinalverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Rättsmedicinalverket fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att arbeta med rättsväsendets informationsförsörjning och bedriva en förstudie avseende digital bevisning. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A) respektive den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2019 (Ju2017/08090/DOM).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket429 169
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)429 169

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Rättsmedicinalverket

Anslagsposten får användas för Rättsmedicinalverkets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.112 8753 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)21 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2535 764
2019-02-2535 764
2019-03-2535 764
2019-04-2535 764
2019-05-2535 764
2019-06-2535 764
2019-07-2535 764
2019-08-2535 764
2019-09-2535 764
2019-10-2535 764
2019-11-2535 764
2019-12-2535 765
Summa429 169
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Rättsgenetik5 373-66420 00020 500-5004 209
Rättskemi6 770-5 74969 00069 00001 021
Rättsintyg1 199-45222 00022 0000747
Medicinsk åldersbedömning5 914989 00011 000-2 0004 012
Summa19 256-6 767120 000122 500-2 5009 989
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Lars Andersson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Migrationsverket
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Statskontoret
Riksgäldskontoret