Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2018-12-21
Fi2017/01174/FPM
Fi2018/00976/FPM
Fi2018/03411/FPM m.fl.
Se bilaga 1
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Finansinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 

Bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

Återrapportering

Redovisning ska lämnas av hur arbetet med effektiv reglering, tillsyn, registrering och tillståndsprövning har bedrivits kopplat till målet samt på vilket sätt insatserna har bidragit till att det finansiella systemet medverkar till en hållbar utveckling.

Redovisning ska vidare lämnas för hur tillsynen fördelats på olika typer av tillsynsinsatser och på olika företagskategorier. Av redovisningen ska det också för varje företagskategori framgå hur stor andel av företagen som blivit föremål för någon tillsynsinsats under året. Hur tillsynen fördelas på olika verksamhetsområden ska också redovisas.

Mål 

Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning.

Återrapportering 

Redovisning ska lämnas av hur insatser för att stärka konsumenternas finansiella förmåga har genomförts. Deltagandet i utbildningsinsatserna inom finansiell folkbildning ska redovisas uppdelat på kön. Redogörelse ska även lämnas för de modeller som används för utvärdering av de insatser som rör finansiell folkbildning och vilka insatser som vidtagits med anledning av resultatet av utvärderingen. 

Återrapporteringskrav i övrigt

1. De mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för analys av verksamhetens utveckling, prestationer och resultat ska så långt som möjligt redovisas. Därutöver ska även följande redovisas:

  • uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillståndsärenden och anmälningsärenden enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och
  • antalet beslutade sanktioner uppdelat på olika regler.

2. Redovisa resultatet av myndighetens samverkan med Konsumentverket och Pensionsmyndigheten för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

3. Redovisa genomförandet av insatser enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (s.k. NIS-direktivet). Av redovisningen ska särskilt framgå antal leverantörer av samhällsviktiga tjänster som anmält sig till myndigheten, beslutade föreskrifter om säkerhetsåtgärder, samt de tillsynsinsatser som utförts, inklusive antal åtgärdsförelägganden och sanktionsavgifter som beslutats.

4. Redovisa det arbete som har bedrivits för att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.

3

Uppdrag

1. Indikatorer för resultatuppföljning

Finansinspektionen ska lämna en uppdaterad redovisning av indikatorer för uppföljning av resultat inom finansmarknadsområdet avseende utfallet för 2017 och 2018. I de fall data finns för tidigare år ska redovisningen kompletteras med sådana. Myndigheten ska även lämna förslag till ytterligare indikatorer kopplade till det av riksdagen beslutade målet för finansmarknadsområdet om att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Redovisningen av indikatorerna ska om möjligt delas upp på kön. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 16 april 2019.

2. Insatser mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Med anledning av riksdagens beslut om propositionerna Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341) och Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter (prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25), samt med anledning av Europeiska bankmyndighetens projekt på området under första halvåret 2019 enligt Ekofinrådets slutsatser från den 4 december 2018, ska Finansinspektionen redovisa följande:

  • Riskbilden inom tillsynsobjekten avseende penningtvätt och finansiering av terrorism, hur den utvecklats och hur den bedöms utvecklas.
  • Hur riskerna hanteras i tillsynen, vilka tillsynsåtgärder som vidtagits och vilka effekter dessa fått.
  • Hur samarbetet sker inom Finansinspektionen, med andra nationella och internationella myndigheter och hur detta utvecklas, samt på vilket sätt myndigheten bidrar till Europeiska bankmyndighetens arbete på området. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 november 2019.

3. Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

I arbetet med civilt försvar ska särskilt följande områden prioriteras:

  1. Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  2. Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  3. Planering för att kunna verka från alternativ eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2020.

4. Moderna beredskapsjobb

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

5. Prognoser

Finansinspektionen ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen och för de avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten för 2019–2022. Prognoserna för anslagsbelastningen ska redovisas i statsbudgetsystemet Hermes. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt till utfallet för 2018. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen och eventuella osäkerhetsfaktorer. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till utvecklingen, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast

- 17 januari,

- 15 februari, 

- 2 maj,

- 29 juli, och 

- 25 oktober.

Uppdrag lämnade i regleringsbrev för budgetåret 2018 för Finansinspektionen som ska redovisas under 2019 eller senare

1. Utveckla och redovisa metoder för att utvärdera makrotillsynen

Finansinspektionen ska utveckla och redovisa metoder för identifiering och värdering av makroekonomiska och finansiella stabilitetsrisker samt för att utvärdera de verktyg för makrotillsyn som kan tillämpas enligt regelverket för kapitaltäckning och 6 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (Fi2017/04757/RS). Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 juni 2019.

2. Skadereglering vid personskada

Finansinspektionen ska med utgångspunkt i rapporten Skadereglering vid personskada som lämnades till regeringen i december 2017 redovisa vidtagna åtgärder (Fi2017/04757/RS). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 april 2019.

3. Fördjupat kunskapsunderlag om konsekvenser m.m. för svenska finansmarknaden av brexit

Finansinspektionen ska utreda och klargöra konsekvenser för svenska aktörer på finansmarknaden, avseende de finansiella marknadernas funktionssätt, finansiell stabilitet och myndighetens verksamhetsområde till följd av Storbritanniens beslut att lämna EU (brexit) (Fi2017/04757/RS). Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) när konsekvenserna av brexit kan klargöras.

4. Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK, Fi2017/04757/RS) till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2019.

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen17 550
ap.1Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (ram)17 550

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen603 643
ap.1Finansinspektionen (ram)602 743
ap.3Krigsförsäkringsnämnden (ram)900

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Av medlen beräknas 7 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av finansiell folkbildning.

Medel ska användas för att täcka utgifter inom Regeringskansliet (Finansdepartementet) för krisövningar inom ramen för Nordic Baltic Stability Group (NBSG) avseende den finansiella sektorn.

ap.3 Krigsförsäkringsnämnden

Medlen får användas för att bekosta Krigsförsäkringsnämndens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
ap.11 755Inget0
1:11 Finansinspektionen
ap.130 1333 %0
ap.3463 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:11 Finansinspektionen
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2550 304
2019-02-2550 304
2019-03-2550 304
2019-04-2550 304
2019-05-2550 304
2019-06-2550 304
2019-07-2550 304
2019-08-2550 304
2019-09-2550 304
2019-10-2550 304
2019-11-2550 304
2019-12-2550 299
Summa603 643
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.3Krigsförsäkringsnämnden

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)8 5758 00099 000100 000-1 00015 575
Administrativ service
4 § avgiftsförordningen (1992:191)002 0002 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättsliga avgifter
Årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet254823 942-12 000632 132632 132011 942
Bötesmedel27120060 000060 00060 000
Restavgifter och dröjsmålsavgifter2711005 00005 0005 000
Summa23 942-12 000697 132632 13265 00076 942
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Åsa Leander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Justitiedepartementet, polisenheten, enheten för samordning av samhällets krisberedskap,
Socialdepartementet, socialförsäkringsenheten,
Finansdepartementets budgetavdelning,
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi,
Riksdagens finansutskott,
Riksrevisionen,
Riksbanken,
Ekobrottsmyndigheten,
Polismyndigheten,
Pensionsmyndigheten,
Statskontoret,
Konsumentverket,
Riksgäldskontoret,
Konsumenternas Bank- och finansbyrå,
Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 4, 2018-12-21

Diarienummerförteckning

Fi2017/01174/FPM
Fi2018/00976/FPM
Fi2018/03411/FPM
Fi2018/03884/RS (delvis)