Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2018-12-18
UD2018/20720/PLAN (delvis)
UD2018/20986/EU
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:3 Nordiskt samarbete
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg. omr. 5, bet. 2017/18:UU1, rskr. 2017/18:83, prop. 2018/19:2 utg.omr. 5, bet. 2018/19:FiU11, rskr. 2018/19:65). Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2018 beslutar regeringen att följande ska gälla för nedan angivet anslag. Ändringen innebär att en justering görs av anslagsposten 6 Nordiskt samarbete.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:3

Nordiskt samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet2 800
ap.1Nordiskt samarbete (ram)2 800
Disponeras av Kammarkollegiet42 795
ap.3Bidrag till Svenska Föreningen Norden (ram)8 000
ap.6Nordiskt samarbete (ram)34 795

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiskt samarbete

Medlen under anslagsposten disponeras av Regeringskansliet, Utrikesdepartementet.

Medel under anslagsposten får användas för möten, seminarier m.m. med fokus på Sveriges deltagande i verksamhet med anknytning till Nordiska ministerrådet, samt för motsvarande kostnader för att främja vissa andra former av nordiskt samarbete, företrädesvis i närområdet. 

ap.3 Bidrag till Svenska Föreningen Norden

Medel under anslagsposten får användas för bidrag till Svenska Föreningen Norden.

Medlen ska användas till att stärka Svenska Föreningen Nordens möjligheter att bidra till ökat engagemang i företrädesvis Sverige för nordiska frågor. Av Föreningen Nordens årsredovisning ska framgå hur medlen har använts för att uppnå denna målsättning och en jämförelse ska göras med uppnått resultat föregående år.

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Svenska Föreningen Norden med en fjärdedel per gång, i början av januari, i början av april, i början av juli och i början av oktober.

ap.6 Nordiskt samarbete

Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Högst 30 miljoner kronor av medlen ska användas till inrättandet av tre jubileumsfonder för att främja ett brett mellanfolkligt utbyte mellan Sverige och Estland, Lettland respektive Litauen. Medlen ska i övrigt användas i enlighet med gällande strategi (Strategi för användning av medel avseende budgetåret 2018, under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:3 Nordiskt samarbete anslagsposten 6).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:3 Nordiskt samarbete
ap.184Inget0
ap.30Inget0
ap.61 283Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Margot Wallström
Johan Arvidsson
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli
Utrikesdepartementet, RS, PLAN, EKO
Riksdagen, Nordiska rådets delegation
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Svenska Föreningen Norden