Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2018-12-20
N2018/05840/SUBT
N2018/05793/KLS(delvis)
N2018/01257/SUBT
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 18, bet. 2018/19:CU1, rskr. 2018/19:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Lantmäteriet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Nationell höjdmodell

Lantmäteriet ska redovisa hur arbetet med en nationell höjdmodell framskrider och vilka delar av landet som skannats respektive editerats.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

I bilaga 1 redovisas Lantmäteriets pågående uppdrag.

1. Prognoser

Lantmäteriet ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

– den 17 januari

– den 15 februari

– den 2 maj

– den 29 juli

– den 25 oktober.

2. Arbetet med informationssäkerhet

Lantmäteriet ska redovisa de övergripande åtgärder som myndigheten vidtagit för att bedriva ett systematiskt arbete med informationssäkerhet samt hur myndigheten arbetar med den centrala styrningen och kontrollen av detta arbete.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2019.

3. Moderna beredskapsjobb

Lantmäteriet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:6

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet615 186
ap.1Lantmäteriet (ram)615 186

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Lantmäteriet

1. Anslagsposten får användas för Lantmäteriets förvaltningsutgifter.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt 7 § 1–4 förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor.

3. 45 000 000 kronor får användas för utgifter för att utöka antalet arbetstillfällen i Kiruna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:6 Lantmäteriet
ap.117 1053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)300 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)210 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2551 266
2019-02-2551 266
2019-03-2551 266
2019-04-2551 266
2019-05-2551 266
2019-06-2551 266
2019-07-2551 266
2019-08-2551 266
2019-09-2551 266
2019-10-2551 266
2019-11-2551 266
2019-12-2551 260
Summa615 186
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet-8 48016 000962 000949 00013 00020 520
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-17 728090 00088 0002 000-15 728
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning14 019-2 00027 00029 000-2 00010 019
I "Uppdragsverksamhet" ingår -20 588 000 kr som är ett underskott från bolagisering av Metria000000
Summa-3 709-2 000117 000117 0000-5 709
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation54 630-32 000315 000332 000-17 0005 630
Pantbrevsregistrering20 750-1 00030 00036 000-6 00013 750
Summa75 380-33 000345 000368 000-23 00019 380
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100255 000255 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00257 000257 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutas av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Christina Hamrén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L1
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Statskontoret
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut