Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2018-12-21
M2018/02934/S
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:18 Investeringsstöd för gröna städer
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 20, bet. 2018/19:MJU1, rskr. 2018/19:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:18

Investeringsstöd för gröna städer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket33 000
ap.1Investeringsstöd för gröna städer (ram)33 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Investeringsstöd för gröna städer

Villkor för anslag 1:18

Anslagsposten får användas för att infria utestående ekonomiska åtaganden. Av de medel som inte används för att infria ekonomiska åtaganden får högst 3 000 000 kronor användas för de administrativa utgifter som stödet medför.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:18 Investeringsstöd för gröna städer
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Karolina Skog
Johan Kristensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret