Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2018-12-20
UD2018/21158/FH (delvis)
UD2018/21186/HI
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 517
ap.2Avgifter till internationella handelsorganisationer (ram)20 517

Villkor för anslag 2:5

ap.2 Avgifter till internationella handelsorganisationer

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition via Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Anslagsposten får användas för utgifter för avgifter och bidrag till samt särskilda insatser med anledning av Sveriges deltagande i följande internationella handelsorganisationer.

- Världshandelsorganisationen (WTO)

- Världstullorganisationen (WCO)

- Internationella Byrån för Utställningar i Paris (BIE)

Medlen får betalas ut i sin helhet vid ett tillfälle per organisation.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
ap.22 051Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ann Linde
Daniella Börjesson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utrikesdepartementet, RS, PLAN, EKO, FH
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret