Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2018-12-21
N2018/05905/SUBT
N2018/05888/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:4

Informationsteknik och telekommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet49 004
ap.4Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition (ram)49 004
Disponeras av Post- och telestyrelsen19 500
ap.1Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen (ram)19 500
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 190
ap.2Informationsteknik - del till Statistiska centralbyrån (ram)4 190
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet150
ap.3Informationsteknik - RKs disposition (ram)150

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen

Av anslagsposten får 7 500 000 kronor användas för Bredbandsforums kansli. Post- och telestyrelsen ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa den verksamhet som bedrivits vid kansliet och hur medlen använts senast den 30 april 2020.

Av anslagsposten får 2 000 000 kronor användas för en samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet och för Post- och telestyrelsens arbete med att vara samordnande expertmyndighet för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom myndighetens ansvarsområde.

Av anslagsposten får 10 000 000 kronor användas för Digitaliseringsrådets kansli. Post- och telestyrelsen ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa den verksamhet som bedrivits vid kansliet och hur medlen har använts senast den 30 april 2020.

ap.2 Informationsteknik - del till Statistiska centralbyrån

Anslagsposten får användas för att planera och genomföra undersökningarna Företagens användning av it och Privatpersoners användning av datorer och internet, som regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället. I undersökningen Företagens användning av it ska frågor om it för miljön inkluderas i enkäten samt kategorin småföretag (0–9 anställda) inkluderas i populationen. Kvinnor och män i åldersintervallet 75–85 år ska inkluderas i populationen.

ap.3 Informationsteknik - RKs disposition

Anslagsposten får användas för insatser som bidrar till att förverkliga målet för digitaliseringspolitiken, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får efter regeringens beslut användas för insatser, dock ej konsultarvoden, som bidrar till att förverkliga målet för digitaliseringspolitiken att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87), vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:4 Informationsteknik och telekommunikation
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Helena Strömbäck
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, DF och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, finansutskottet och trafikutskottet
Riksrevisionen
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån