Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:5
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet27 789 000
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)27 789 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

I januari 2018 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2018 (dnr S2018/00564/FS). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i januari 2019 avseende kostnader i november 2018 i enlighet med bilaga.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2833 670Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Ylva Kalin
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting och Gotlands kommun